询问Google

您搜索了: o tempo fuxe irreparable (加泰罗尼亚语 - 西班牙语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

加泰罗尼亚语

西班牙语

信息

加泰罗尼亚语

Cobradors de peatge a temps complet o temps parcial

西班牙语

Cobradores de peaje a tiempo completo o tiempo parcial

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

Els temps es determinen mitjançant cronometratge o temps estàndards .

西班牙语

Los tiempos se determinan mediante cronometraje o por medio de tiempos standard .

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

2.1 Prepara les comandes en funció de prioritats o temps .

西班牙语

2.1 Prepara los pedidos en función de prioridades o tiempo .

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

Serveis de venda o arrendament d ' espai o temps publicitaris

西班牙语

Serveis de venda o arrendament d'espai o temps publicitaris

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

del seu salari real , sempre que estigui incorporat a files o temps equivalent

西班牙语

El trabajador casado y con hijos a su cargo , percibirá el 25 % de su salario real , siempre que esté incorporado a filas o tiempo equivalente en el caso de objetor de conciencia .

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

en quantitat de treball o temps assignat , amb els quals es valoren en Hh les

西班牙语

valores en cantidad de trabajo o tiempo asignado , con los que se

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

El treballador o treballadora pot escollir entre la retribució de les hores extres o temps de descans equivalent .

西班牙语

El trabajador o trabajadora podrá escoger entre la retribución de las horas extras o tiempo de descanso equivalente .

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

TM : temps màquina o temps tecnològic per fer una unitat de producció .

西班牙语

TM : tiempo máquina o tiempo tecnológico para realizar una unidad de producción .

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

Estableix aquest esdeveniment com a ocupat o temps lliure@ item: inlistbox show event as busy time

西班牙语

Fijar este evento como tiempo ocupado o libre@item: inlistbox show event as busy time

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

( 1 ) Anys comptats a temps complet o temps proporcional en cas de jornada reduïda .

西班牙语

( 1 ) Años contados a tiempo completo o tiempo proporcional en caso de jornada reducida .

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

Contractació de tres mesos o temps superior : 2.100 euros per persona contractada a temps complet .

西班牙语

Contratación de tres meses o tiempo superior : 2.100 euros por persona contratada a tiempo completo .

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

Secció 3 Sistema d ' incentius Article 21 Determinació dels temps Els temps es determinen mitjançant cronometratge o temps estàndards .

西班牙语

Sección 3 Sistema de incentivos Artículo 21 Determinación de los tiempos Los tiempos se determinan mediante cronometraje o por medio de tiempos standard .

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

Trasllat article 40 de 3 dies laborables B l ' Estatut dels treballadors Matrimoni dels fills 1 dia natural B Funcions sindicals o Temps fixat a la A representació treballadors norma corresponent

西班牙语

Traslado artículo 40 del 3 días laborables B Estatuto de los trabajadores Matrimonio de los hijos 1 día natural B Funciones sindicales o Tiempo fijado en la A representación trabajadores norma correspondiente

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

En el cas que alguna festa oficial fos en dissabte o temps de vacances , es traslladarà el seu gaudiment a un altre dia laborable , segons acordi anualment la Comissió Paritària .

西班牙语

En el supuesto de que alguna fiesta oficial cayera en sábado o tiempo de vacaciones , se trasladará su disfrute a otro día laborable , según acuerde anualmente la Comisión Paritaria .

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

Situació que es produeix quan l ' espai o temps màxim que un mitjà o suport dedica a la publicitat amb relació al total del seu contingut està ocupat íntegrament amb publicitat .

西班牙语

Situació que es produeix quan l'espai o temps màxim que un mitjà o suport dedica a la publicitat amb relació al total del seu contingut està ocupat íntegrament amb publicitat .

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

Tot treballador / a de la OAMCIC es podrà jubilar anticipadament als 64 anys amb contracte de relleu o temps parcial sempre i quan les normatives laborals ho permetin .

西班牙语

Todo trabajador/ a de OAMCIC se podrá jubilar anticipadamente a los 64 años con contrato de relevo o tiempo parcial siempre y cuando las normativas laborales lo permitan .

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

1.1.10 La direcció i els comitès s ' han de posar d ' acord amb l ' empresa d ' organització que ha de fer els diferents estudis de revisió o modificació de mètodes o temps de treball .

西班牙语

1.1.10 La dirección y los comités se tienen que poner de acuerdo con la empresa de organización , que debe hacer los diferentes estudios de revisión o modificación de métodos o tiempos de trabajo .

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

101.4 Els professors visitants són contractats en règim de dedicació a temps parcial o temps complet , amb caràcter temporal , entre personal docent i investigador doctor de reconegut prestigi procedent d ' altres universitats i centres de recerca , per al desenvolupament d ' activitats específiques de docència i de projectes de recerca .

西班牙语

101.4 Los profesores visitantes son contratados en régimen de dedicación a tiempo parcial o tiempo completo , con carácter temporal , entre personal docente e investigador doctor de reconocido prestigio procedente de otras universidades y centros de investigación , para el desarrollo de actividades específicas de docencia y de proyectos de investigación .

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

11.2 . ~ ~ ~ Prèviament a la realització de les hores , s ' acordarà amb el cap respectiu la compensació d ' aquestes mitjançant retribució econòmica o amb temps de repòs , en una proporció d ' increment del 20 % sobre el preu o temps de treball .

西班牙语

11.2 Previamente a la realización de las horas , se acordará con el jefe respectivo la compensación de estas mediante retribución económica o con tiempo de reposo , en una proporción de incremento del 20 % sobre el precio o tiempo de trabajo .

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

加泰罗尼亚语

11.5.3 La part variable de l ' horari , o temps flexible del mateix , constituït per la diferència entre el temps estable de 30 hores i les 40 que s ' estableixen com a jornada setmanal al calendari laboral , es podrà complir entre les 7 hores i les 21 hores , de dilluns a divendres , i es durà a terme de forma personal .

西班牙语

11.5.3 La parte variable del horario , o tiempo flexible del mismo , constituido por la diferencia entre el tiempo estable de 30 horas y las 40 que se establecen como jornada semanal en el calendario laboral , se podrá cumplir entre las 7 horas y las 21 horas , de lunes a viernes , y se realizará de forma personal .

最后更新: 2015-10-18
使用频率: 1
质量:

一些相关性较低的人工翻译已被隐藏。
显示低相关性结果。

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認