询问Google

您搜索了: kontradiktornosti (捷克语 - 波兰语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

捷克语

波兰语

信息

捷克语

Mimoto jelikož je žalobkyně účastníkem správních řízení před žalovanou, napadené rozhodnutí porušuje zásadu kontradiktornosti.

波兰语

Ponadto, jako że skarżąca jest stroną w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed pozwaną, zaskarżona decyzja narusza zasadę audi alteram partem.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 6
质量:

参考: 匿名

捷克语

Soudní dvůr měl rovněž příležitost připomenout požadavky zásady kontradiktornosti, jíž se řídí řízení u´soudů Společenství.

波兰语

Austriacki sąd krajowy, do którego właściciele gruntów wnieśli powództwo o¬zaniechanie immisji przeciwko elektrowni jądrowej położonej w¬Temelínie na terytorium Republiki Czeskiej, zwrócił się do Trybunału o¬rozstrzygnięcie, czy wydane przez władze czeskie zezwolenie na eksploatację elektrowni musi zostać uznane w¬Austrii w¬ramach takiego postępowania sądowego, w¬sytuacji gdy tego typu uznanie nie jest w¬prawie austriackim przewidziane.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

Zásada kontradiktornosti znamená obecně právo účastníků určitého řízení seznamovat se s důkazy a vyjádřeními předloženými soudu a vyjadřovat se k nim.

波兰语

Zasada kontradyktoryjności wymaga co do zasady tego, by strony postępowania miały prawo do zapoznania się z materiałem dowodowym i z uwagami przedstawionymi przed sądem oraz ustosunkowania się do nich.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

Taková kodifikace by měla nabýt právní účinnosti, být zveřejněna a umožnit transparentní používání základních zásad pro vedení vyšetřování úřadu, zejména zásad kontradiktornosti a transparentnosti.

波兰语

Kodeks taki powinien posiadać moc prawną, powinien zostać opublikowany i umożliwić przejrzyste stosowanie głównych zasad stanowiących podstawę dochodzeń OLAF, zwłaszcza zasad przejrzystości i kontradyktoryjności.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

Jelikož navrhovatelky mimo jiné vytýkají, že se nemohly před Soudem vyjádřit k posledně uvedeným dokumentům, je třeba nejdříve přezkoumat možné porušení zásady kontradiktornosti řízení před Soudem.

波兰语

Ponieważ strony wnoszące odwołanie zarzucają między innymi, że nie mogły odnieść się przed Sądem do tych pism, należy w pierwszej kolejności omówić możliwe naruszenie zasady postępowania kontradyktoryjnego przed Sądem.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

Bez takové kodifikace vyvstávají dvě rizika: riziko sporu o postup v průběhu vyšetřování s vyšetřovanými osobami a riziko nezdaru soudního stíhání zahájeného na základě vyšetřování z důvodů nedodržení forem, které mají zaručit uplatnění principů transparentnosti a kontradiktornosti [24].

波兰语

Brak takiej klasyfikacji niesie ze sobą podwójne zagrożenie: konfliktów proceduralnych w trakcie dochodzenia z osobami kontrolowanymi, a także ryzyko, że postępowanie sądowe wszczęte w efekcie dochodzenia zakończy się niepowodzeniem z powodu nieprzestrzegania wymogów formalnych, które miały zapewnić stosowanie zasady przejrzystości i kontradyktoryjności [24].

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

Aniž by totiž bylo nutné posoudit, zda by opačný přístup vedl Soud k překročení rámce sporu, jak je vymezen účastnicemi řízení, nebo zda by představoval pouhé použití práva v rámci důvodu uplatňovaného [společností Impala], je třeba v souladu se zásadou kontradiktornosti postupovat výše uvedeným způsobem, jelikož tato otázka nebyla před Soudem projednávána.“

波兰语

Nie ma bowiem nawet konieczności, by Sąd zastanawiał się, czy odwrotne postępowanie doprowadziłoby go do wyjścia poza ramy sporu określone przez strony, czy też stanowiłoby jedynie stosowanie prawa w ramach zarzutu zgłoszonego przez [Impalę], albowiem taki tok postępowania narzuca się w świetle zasady kontradyktoryjności, w związku z tym, że kwestia ta nie była dotychczas rozpatrywana przed Sądem”.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

Důvěrné zacházení s písemnostmi, které Impala předložila, není tedy – jak se jinak může na první pohled zdát – problémem kontradiktornosti řízení před Soudem jako spíše otázkou dodržování procesních práv účastnic spojení ve správním řízení.

波兰语

Poufne traktowanie pism złożonych przez Impala jest — inaczej niż się może zdawać na pierwszy rzut oka — w mniejszym stopniu zagadnieniem kontradyktoryjności postępowania przed Sądem, a bardziej zagadnieniem uwzględnienia prawa do obrony uczestników postępowania w sprawie kontroli koncentracji w postępowaniu administracyjnym.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

Jak totiž vyplývá z předkládacího rozhodnutí, Varec před Conseil d’État tvrdila, že právo na spravedlivý proces znamená, že bude zaručen kontradiktorní charakter každého soudního řízení, že zásada kontradiktornosti představuje základní právní zásadu, která vychází z článku 6 EÚLP, a že tato zásada zahrnuje právo účastníků řízení na takový proces, ve kterém se budou moci seznámit se všemi důkazy nebo vyjádřeními předloženými soudu, aby se k nim mohli vyjádřit a aby mohli ovlivnit jeho rozhodnutí.

波兰语

Jak bowiem wynika z postanowienia odsyłającego, Varec podnosiła przed Conseil d’État, że prawo do rzetelnego procesu wymaga zapewnienia, by całe postępowanie sądowe miało charakter kontradyktoryjny, że zasada kontradyktoryjności stanowi ogólną zasadę prawa, u której podstaw leży art. 6 EKPC, że zasada ta wymaga tego, by strony postępowania miały prawo wglądu do wszystkich dokumentów lub uwag przedstawionych sądowi w celu wywarcia wpływu na jego orzeczenie oraz odniesienia się do nich.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

Podle názoru Soudního dvora vyplývá v´projednávaném případě ze spisu a´z´jednání před Soudním dvorem, že Tribunál napadeným rozsudkem zrušil rozhodnutí Komise na základě důvodu uplatněného bez návrhu vycházejícího z´porušení článku 253´ES, aniž by v´průběhu písemné nebo ústní části řízení nejprve vyzval účastníky řízení k´předložení jejich vyjádření k´tomuto důvodu. Tribunál tím porušil zásadu kontradiktornosti, a´poškodil tak zájmy Komise.

波兰语

Tymczasem zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową stanowi zasadę ogólną prawa wspólnotowego, która znajduje zastosowanie także w¬ramach traktatu¬EWEA.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

Sbližování právních předpisů – Přezkumné řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce – Směrnice 89/665 – Zásada kontradiktornosti – Sladění s ochranou obchodního tajemství – Orgány příslušné k přezkumu

波兰语

Zbliżanie ustawodawstw — Postępowania odwoławcze w dziedzinie zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane — Dyrektywa 89/665 — Zasada kontradyktoryjności — Zgodność z ochroną tajemnicy handlowej — Organy powołany do rozpoznania odwołania

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

Věc C-450/06: Varec SA v. Belgický stát („Veřejné zakázky – Žaloba – Směrnice 89/665/EHS – Účinný přezkum – Pojem – Rovnováha mezi zásadou kontradiktornosti a právem na dodržení obchodního tajemství – Ochrana důvěrnosti informací poskytnutých hospodářskými subjekty ze strany orgánu příslušného k přezkumu“) [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Belgie)] . . . . .

波兰语

Sprawa C-450/06: Varec SA przeciwko État belge (Zamówienia publiczne — Odwołania — Dyrektywa 89/665/EWG — Skuteczny środek odwoławczy — Pojęcie — Równowaga między zasadą kontradyktoryjności a prawem do przestrzegania tajemnicy handlowej — Ochrona przez organ powołany do rozpoznania odwołania poufności informacji podanych przez podmioty gospodarcze) [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Belgia)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

捷克语

Z judikatury Soudního dvora vyplývá, že zásada kontradiktornosti, která představuje základní zásadu práva Společenství, jež patří zejména mezi práva obhajoby, vyžaduje, aby dotyčnému podniku bylo v průběhu správního řízení umožněno užitečně vyjádřit své stanovisko k reálnosti a relevanci skutkového stavu a dovolávaných okolností, jakož i k dokumentům použitým Komisí na podporu jejího tvrzení existence porušení Smlouvy o ES (viz zejména v tomto smyslu rozsudky ze dne 23. října 1974, Transocean Marine Paint Association v. Komise, 17/74, Recueil, s. 1063, bod 15; ze dne 7. června 1983, Musique Diffusion française a další v. Komise, 100/80 až 103/80,

波兰语

Z orzecznictwa Trybunału wynika, że zasada kontradyktoryjności, która stanowi podstawową zasadę prawa wspólnotowego, a w szczególności element prawa do obrony, wymaga, aby dane przedsiębiorstwo miało w trakcie postępowania administracyjnego możliwość przedstawienia w skuteczny sposób swego stanowiska w kwestii prawdziwości i znaczenia zarzucanych czynów i okoliczności oraz w kwestii dokumentów, na podstawie których Komisja oparła swoje twierdzenie o istnieniu naruszenia traktatu WE (zob. podobnie w szczególności wyroki: z dnia 23 października 1974 r. w sprawie 17/74 Transocean Marine Paint Association przeciwko Komisji, Rec. s. 1063, pkt 15; z dnia 7 czerwca 1983 r. w sprawach połączonych od 100/80 do 103/80 Musique Diffusion française i in. przeciwko Komisji, Rec. s. 1825,

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

Zvláštní okolnosti, které mohou souviset se závažností skutečností nebo s nebezpečím záměny a které mohou poškozovat zájmy třetích osob, totiž mohou veřejnému ochránci práv umožnit, aby ve svých rozhodnutích uvedl jména osob, které v zásadě nepodléhají jeho kontrole, s výhradou, že se na tyto osoby vztahuje zásada kontradiktornosti.

波兰语

Kwestionując analizę Komisji, Airtours wniosło skargę do Sądu, która doprowadziła do stwierdzenia przez Sąd www.wyrokuw sprawie AirtoursprzeciwkoKomisji nieważności zaskarżonej decyzji z tegowzględu, że Komisja nie wykazała w wystarczający sposób negatywnych skutków koncentracji.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

– Přezkumné řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce – Směrnice 89/665 – Zásada kontradiktornosti – Sladění s ochranou obchodního tajemství – Orgány příslušné k přezkumu: rozsudek ze dne 14. února 2008 (Varec, C-450/06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

波兰语

— Jednolite ustawodawstwo — Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych — Rozporządzenie nr 2081/92: Wyrok z dnia 26 lutego 2008 r. (Komisja przeciwko Niemcom, C-132/05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

„Veřejné zakázky – Žaloba – Směrnice 89/665/EHS – Účinný přezkum – Pojem – Rovnováha mezi zásadou kontradiktornosti a právem na dodržení obchodního tajemství – Ochrana důvěrnosti informací poskytnutých hospodářskými subjekty ze strany orgánu příslušného k přezkumu“

波兰语

Zamówienia publiczne — Odwołania — Dyrektywa 89/665/EWG — Skuteczny środek odwoławczy — Pojęcie — Równowaga między zasadą kontradyktoryjności a prawem do przestrzegania tajemnicy handlowej — Ochrona przez organ powołany do rozpoznania odwołania poufności informacji podanych przez podmioty gospodarcze

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

-porušení základních procesních zásad, zejména zásady kontradiktornosti řízení a práva obhajoby, jakož i porušení čl. 27 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003 a čl. 11 odst. 2 nařízení č. 773/2004 tím, že žalovaná na podporu svých obvinění uvedla v rozhodnutí poprvé skutečnost, že zplnomocněný prezident společnosti Ausimot byl během větší části doby trvání porušení také členem správní rady Montecatini, což je prostřednická společnost zcela kontrolovaná Montedison (nyní EDISON), která má 100% podíl na základním kapitálu Ausimont;

波兰语

-naruszenie istotnych zasad proceduralnych, w szczególności zasady kontradyktoryjności i prawa do obrony, jak również art. 27 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 i art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 773/2004, jako że w celu uzasadnienia swoich zarzutów pozwana wykorzystała po raz pierwszy w decyzji okoliczność, że przez znaczną część okresu naruszenia prezes zarządu spółki Ausimont był ponadto członkiem rady administracyjnej Montecatini, tj. spółki pośredniej kontrolowanej w pełni przez spółkę Montedison (obecnie EDISDON), która posiadała cały kapitał spółki Ausimont;

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 5
质量:

参考: 匿名

捷克语

27. Při šetření úřadu docházelo často k nedostatkům v kodifikaci vyšetřovacích činností, která je velmi důležitá jak pro vyšetřovatele, tak pro osoby podléhající pravomoci soudu [23], zejména v případě interních šetření. Bez takové kodifikace vyvstávají dvě rizika: riziko sporu o postup v průběhu vyšetřování s vyšetřovanými osobami a riziko nezdaru soudního stíhání zahájeného na základě vyšetřování z důvodů nedodržení forem, které mají zaručit uplatnění principů transparentnosti a kontradiktornosti [24].

波兰语

27. Dochodzenia Urzędu ucierpiały z powodu braku systemu klasyfikacji procedur dochodzeniowych, chociaż taki system jest niezbędny zarówno dla śledczych, jak i osób, przeciwko którym toczy się dochodzenie [23], w szczególności w przypadku dochodzeń wewnętrznych. Brak takiej klasyfikacji niesie ze sobą podwójne zagrożenie: konfliktów proceduralnych w trakcie dochodzenia z osobami kontrolowanymi, a także ryzyko, że postępowanie sądowe wszczęte w efekcie dochodzenia zakończy się niepowodzeniem z powodu nieprzestrzegania wymogów formalnych, które miały zapewnić stosowanie zasady przejrzystości i kontradyktoryjności [24].

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 5
质量:

参考: 匿名

捷克语

Kodifikace postupů musí zaručovat, že vyšetřovací činnosti budou předvídatelné, že lhůty stanovené pro výslechy budou jisté a že v každé klíčové etapě vyšetřování budou obhajobě zachována její práva, stejně jako její přístup k příslušnému spisu. Kodifikace musí také posílit dodržování zásady utajení vyšetřovací činnosti a stanovit posloupnosti kontroly zákonnosti probíhající vyšetřovací činnosti. Taková kodifikace by měla nabýt právní účinnosti, být zveřejněna a umožnit transparentní používání základních zásad pro vedení vyšetřování úřadu, zejména zásad kontradiktornosti a transparentnosti.

波兰语

Kodyfikacja procedur gwarantowałaby, że działania dochodzeniowe są przewidywalne, terminy przesłuchań są pewne oraz że na każdym kluczowym etapie dochodzenia przestrzegane są prawa do obrony oraz zapewnione jest prawo dostępu do akt. Kodeks musi również wzmocnić przestrzeganie zasady poufności prac dochodzeniowych oraz określić sposoby kontroli legalności dochodzeń w toku. Kodeks taki powinien posiadać moc prawną, powinien zostać opublikowany i umożliwić przejrzyste stosowanie głównych zasad stanowiących podstawę dochodzeń OLAF, zwłaszcza zasad przejrzystości i kontradyktoryjności.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 5
质量:

参考: 匿名

捷克语

Komise vydala svoje rozhodnutí, aniž by dala spolkové zemi Horní Rakousko, popřípadě Rakouské republice příležitost zaujmout stanovisko k jedinému důkaznímu prostředku řízení, totiž prohlášení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Soud dospěl v napadeném rozsudku k závěru, že se úvahy učiněné Soudním dvorem v souvislosti s čl. 95 odst. 4 ES, kterými pro řízení podle čl. 95 odst. 4 ES popřel zásadu kontradiktornosti řízení dají bez dalšího přenést na řízení podle čl. 95 odst. 5 ES. Účastník řízení podávající opravný prostředek tento právní názor napadá. Nesmí zůstat přehlédnuto, že v napadeném rozsudku citované rozsudky Soudního dvora byly vydány ještě na základě tehdejšího článku 100a Smlouvy o ES, který ještě neobsahoval rozlišení mezi ponecháním stávajících a zavedením nových vnitrostátních předpisů. Spolková země Horní Rakousko dále zastává názor, že se u práva být vyslechnut jedná o základní zásadu řízení, jejíž platnost by i z procesně ekonomických úvah neměla být zbytečně omezena. Napadené rozhodnutí Komise tedy mělo být zrušeno už z tohoto důvodu.

波兰语

Komisja wydała decyzję nie dając Land Oberösterreich względnie Republice Austrii możliwości zajęcia stanowiska wobec jedynego dowodu w postępowaniu, to jest oświadczenia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. W zaskarżony wyroku Sąd dochodzi do wniosku, że argumenty przyjęte przez Trybunał w odniesieniu do art. 95 ust. 4 WE, na podstawie których Trybunał odrzucił obowiązywanie zasady kontradyktoryjności w postępowaniu na podstawie art. 95 ust. 4 WE, można zastosować analogicznie do postępowania na podstawie art. 95 ust. 5 WE. Wnoszący odwołanie sprzeciwia się takiemu stanowisku prawnemu. Nie można pominąć, że powoływane w zaskarżonym wyroku wyroki Trybunału wydane zostały jeszcze na podstawie ówczesnego art. 100a traktatu WE, który nie zawierał rozróżnienia między utrzymaniem istniejących i wprowadzeniem nowych przepisów Państw Członkowskich. Land Oberösterreich stoi ponadto na stanowisku, że prawo do przedstawienia stanowiska stanowi fundamentalną zasadę proceduralną, której obowiązywanie nie powinno być niepotrzebnie ograniczane również ze względów ekonomii procesowej. Już z tego powodu należy zatem stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji Komisji.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 6
质量:

参考: 匿名

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認