询问Google

您搜索了: felicitation (法语 - 荷兰语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

法语

荷兰语

信息

法语

Le Président de la Commission s'est également expliqué sur le message de felicitation adressé au Chancelier SCHÜSSEL.

荷兰语

Overigens moet men goed begrijpen dat dit geen enkel effect zal hebben op de totale begroting.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

法语

Message de felicitation adressé par la présidence au roi Hussein de Jordanie pour son rôle dans la réconciliation et la recherche d'un compromis au Yémen.

荷兰语

Gelukwensen van het voorzitterschap aan koning Hoessein van Jordanië naar aanleiding van zijn rol bij de verzoening en het zoeken naar een compromis te Jemen.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

法语

Un mot aussi de felicitation pour avoir eu, en dépit des difficultés, le courage de faire passer avant toute chose les valeurs de la liberté, de la justice et de la solidarité.

荷兰语

Door enkele maanden geleden van de juridische strijd over de her ziening van het Verdrag af te zien hebben we een belangrijk obstakel dat de eenwording in de weg stond verwijderd, daarmee blijk gevend van ons vertrouwen in het in gang gezette proces en in de trouw van het nieuwe Duitsland aan de democratische waarden en de Europese verplichtingen.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

法语

D'autre part, il convient à coup sûr que j'adresse quelques mots de felicitation à M. le Commissaire Willy de Clercq, qui est également un ami politique.

荷兰语

Naast hem valt zeker een woord van hulde aan commissaris Willy de Clercq, eveneens een politieke vriend, uit te spreken.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

法语

Un mot de felicitation est également dû aux rapporteurs des deux pro grammes, MM. Newman et Gerontopoulos, pour la contribution qu'ils ont apportée aux proposi tions de la Commission dont ils ont rendu plus efficace le résultat final.

荷兰语

De rapporteur voor deze twee programma's, de heren Newman en Gerontopoulos, verdienen ook een compliment voor de bijdrage die ze hebben geleverd aan de voorstellen van de Commissie waardoor het eindresultaat veel beter is geworden.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

法语

Ces paroles de felicitation me semblent indiquées car, le commissaire le sait bien, il s'agit d'un problème latent dans notre Communauté de puis 1974, soit depuis 25 ans, sans qu'une solution valable en soit apparue jusqu'ici.

荷兰语

Het antwoord daarop zou kunnen zijn, dat er economische en belangrijke aspecten aan het vraagstuk zitten : de genetische manipulatietechnieken staan bij de industrie, en dus ook bij de economie voor de deur.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

法语

Carnero González (GUE/NLG). - (ES) Monsieur le Président, je veux faire miennes les première paroles de felicitation que notre collègue Mendiluce a adressées au travail de M. Rocard, car en effet le rapport que nous discutons cet après-midi est l'un des premiers qui ont été projetés au début de cette nouvelle législature en juillet de l'année passée.

荷兰语

Bertens (ELDR). — Voorzitter, het initiatief van Michel Rocard en het daaruit voortvloeiende verslag zijn van grooi belang.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

法语

Coates (S). — (EN) Monsieur le Président, j'aimerais vous demander s'il serait possible d'envoyer à M. Gorbatchev, en complément au message adressé hier par le président, un message de felicitation de la part de l'Assemblée à l'occasion de son élection et lui souhaitant également un plein succès pour son programme de démocratisation qui est en cours dans son pays.

荷兰语

De heer Coates (S). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil uw advies vragen over de mogelijkheid om, naast de boodschap van de Voorzitter van gisteren, ook een boodschap van het Parlement als zodanig te sturen aan de heer Gorbatsjov om hem te feliciteren met zijn verkiezing en hem succes toe te wensen bij de tenuitvoerlegging van het democratiseringsprogramma dat in zijn land gaande is.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

法语

Selon moi, les paroles de felicitation à l'égard du Com missaire pour le travail important qu'il a réalisé — ce qui est vrai — constituent l'un des meilleurs moment de l'intervention faite hier par le président en exercice.

荷兰语

Verleden jaar verklaarden de staatshoofden en regeringsleiders dat de interne markt tegen het jaar 1992 of althans vóór eind van dat jaar een feit zal zijn. Nu moeten wij in ieder geval van de kant van het Parlement proberen hieraan te voldoen, hetgeen de burgers van Europa terecht van ons mogen verwachten.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

法语

L'envoi d'un message de felicitation fait partie de la courtoisie la plus élémentaire qu'il faut respecter et, il ne connaît pas beaucoup d'exemples de message de cette nature qui rappelle, comme il a tenu à le faire, les dispositions de l'article 6 du Traité.

荷兰语

Met een am. van de PES wordt de eis van 130 miljoen euro voor de totale pretoetredingssteun verzacht tot een verklaring dat het bedrag van 95 miljoen euro onvoldoende lijkt en herzien moet worden.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

法语

La Communauté européenne, en revanche, ne mérite aucune felicitation pour son attitude lymphatique — un pas en avant, un pas en arrière — à l'égard des peuples qui se libèrent de l'État artificiel yougoslave et qui aspirent à leur indépendance.

荷兰语

De vissers beweren dat ze geen uitweg meer zien en hun schepen beter ter plaatse tot zinken kunnen brengen, als de politici niets ondernemen.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

法语

Deprez (PPE), par écrit. - Je tiens tout d'abord, à l'occasion du vote de la résolution sur le Sommet européen et la présidence belge, à joindre ma voix à celle de tous ceux qui ont voulu adresser un message de felicitation à la présidence belge de l'Union européenne.

荷兰语

Het Witboek is zeker niet volmaakt, en er zijn mogelijk heden te over om de meer progressieve elementen te saboteren, maar links kan een zucht van verlichting slaken dat de Top van de twee mogelijkheden die hij voor zich had, tenminste de beste heeft gekozen.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

法语

Des messages de felicitation ont également été adressés au président de la Commission par l'Argentine, l'Afrique du Sud, le Canada, Le Honduras, l'Islande, les missions diplomatiques arabes à Bruxelles, la Norvège, le Portugal et le Surinam.

荷兰语

Felicitatieboodschappen zijn eveneens door de Arabische diplomatieke missies te Brussel, door Argentinië. Canada, Honduras, Noorwegen, Portugal, Suriname, IJsland en Zuid-Afrika aan de voorzitter van de Commissie gericht.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

法语

3. charge ses coprésidents de communiquer ce message de felicitation et de solidarité à M. Mandela et de lui adresser dans le même temps une invitation à prendre la parole devant l'assemblée paritaire lors de sa réunion de Rome (du 24 au 28 septembre 1990) ou de sa session de janvier 1991 à Kampala (Ouganda).

荷兰语

3. verzoekt haar medevoorzirte» deze gelukwensen en solidariteitsbetuiging aan de heer Mandela over te brengen en tegelijkertijd een uitnodiging tot hem te richten om tijdens haar bijeenkomst te Rome (van 24 tot 28 september 1990) of tijdens haar bijeenkomst van januari 1991 in Kampala (Oeganda) het woord tot de Paritaire Vergadering te richten.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

法语

Tomlinson (PSE). — (EN) Compte tenu de l'importance des informations qui viennent de nous parvenir du Royaume-Uni, pensezvous que vous pourriez adresser, au nom de cette Assemblée, un message de felicitation au nouveau ministre des Finances, en formant le voeu qu'il s'occupera mieux de nos deniers qu'il ne l'avait fait des prisonniers de la «bande des quatre»!

荷兰语

De heer Tomlinson (PSE). — (EN) Met het oog op het laatste bericht dat wij zojuist uit het Verenigd Koninkrijk hebben ontvangen, vraag ik u of u namens dit Parlement onze gelukwensen aan de nieuwe minister van Financiën wilt overbrengen en daarbij kunt vermelden dat wij hopen dat hij beter zorgt voor ons geld dan hij voor de Groep 4 — gevangenen heeft gezorgd !

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

法语

FELICITATIONS AUSSI POUR Huberte HANQUET, qui a été désignée Présidente de La Commission Affaires Extérieures du Sénat.

荷兰语

FESTIVAL : ARC (Waterloosesteenweg - 1640 Sint-Genesius Rode, telefoon 358.45.51) organiseert van 23 tot en met 25 september op de Heizel het tweede "Festival van menselijke waarden en van de kwaliteit van het bestaan" onder het motto "De wereld die wij kiezen".

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認