询问Google

您搜索了: kaheldamatult (爱沙尼亚语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

爱沙尼亚语

英语

信息

爱沙尼亚语

Kaheldamatult väheneksid süsinikdioksiidi heitkogused.”

英语

There is no doubt that this would reduce CO2 emissions."

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

爱沙尼亚语

Energiasektor illustreerib kaheldamatult mainitud olukorda.

英语

The energy sector is an obvious example of this.

最后更新: 2012-02-29
使用频率: 2
质量:

爱沙尼亚语

Nõnda on naabruspoliitika rakendamine ja tugevdamine meie jaoks kaheldamatult esmatähtis.

英语

Implementing and further intensifying the neighbourhood policy is thus an absolute priority.

最后更新: 2012-02-29
使用频率: 2
质量:

爱沙尼亚语

Linnastu kütmise tagamine keskkonnahoidlikul meetodil kujutab endast kaheldamatult üldisi huve teenivat eesmärki.

英语

To provide heating for an urban area by means of an environmentally-friendly process constitutes an aim which is undeniably in the general interest.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

爱沙尼亚语

Nimelt kujutab linnastu kütmise tagamine keskkonnahoidlikul meetodil endast kaheldamatult üldisi huve teenivat eesmärki.

英语

To provide heating for an urban area by means of an environmentally-friendly process constitutes an aim which is undeniably in the general interest.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

爱沙尼亚语

Samuti on kõnealustes kohtades keeruline rakendada kontrolltoiminguid, mis oleks seal kaheldamatult niigi ebatõhusad.

英语

Checks would also be more difficult and would undoubtedly be less effective.

最后更新: 2012-02-29
使用频率: 2
质量:

爱沙尼亚语

Ühendkuningriigi poolt Eurojustile suunatud mitmed inimkaubandusalased kriminaalasjad said lisaväärtust ja neist tulenev kasu suurenes kaheldamatult.

英语

Considerable value and undoubted benefit were added to a series of trafficking in human beings cases referred to Eurojust by the UK.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

爱沙尼亚语

Ta oli täiesti siiras ja kaheldamatult aus, kuigi loomult noriv, ja elu jooksul muutunud tõeliseks pessimistiks.

英语

He was perfectly sincere and unquestionably truthful, but he was a natural-born faultfinder and had grown up to become a real pessimist.

最后更新: 2018-02-21
使用频率: 1
质量:

爱沙尼亚语

Sellest lähtuvalt võib sotsiaalkindlustuse kohta märkida järgmist: ühenduse huvi selle vastu on kaheldamatult suurenenud. 33

英语

In that regard, a number of features stand out: internationalisation, 32the material scope of social security now has a certain degree of stability and there is evidence of undeniable progress in the Community interest it provokes. 33

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

爱沙尼亚语

Te tahtsite, et Prantsusmaa tuleks tagasi Euroopasse, eesistuja, ja see on kaheldamatult suurepärane uudis meie kõigi jaoks.

英语

You wanted France to come back to Europe, President-in-Office, and this is unquestionably excellent news for us all.

最后更新: 2012-02-29
使用频率: 2
质量:

爱沙尼亚语

Meie fraktsioonil on eriti hea meel direktiivi vastuvõtmise üle. Direktiiv kätkeb endas kaheldamatult maailma kõige ambitsioonikamaid tasustamist reguleerivaid eeskirju.

英语

It is a directive which arguably contains the most ambitious rules in the world on remuneration factors.

最后更新: 2012-02-29
使用频率: 2
质量:

爱沙尼亚语

Tsentraalsed lahendused, mis on kaheldamatult omal kohal tiheasustusega piirkondades, on maa- ja vähese rahvastikuga piirkondades nii tehnilistel kui ka finantsilistel põhjustel vähem sobivad.

英语

In the case of lightly populated rural areas the kind of central solutions which are undoubtedly right for conurbations are frequently less appropriate, both on technical and financial grounds.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

爱沙尼亚语

Kui me hakkame rääkima seaduse täitmise vajalikkusest kümnes käsus, siis me peaksime samuti rääkima kõigi seaduste täitmisest, mis on ära toodud kogu Seaduses, aga seda kaheldamatult ei ole võimalik täita.

英语

If we argue that keeping the covenant made in the ten commandments is necessary, we must also observe every detail of the entire Law, seeing that this is all part of the same covenant. It is evidently impossible to do this.

最后更新: 2018-02-21
使用频率: 1
质量:

爱沙尼亚语

Regulaarsed statistilised uuringud, mis vaatlevad perekonna, ühiskonna, majanduse ja asukohajärgseid karakteristikuid, on kaheldamatult vajalikud demograafiliste ja sotsiaalsete probleemide valguses, mille ees Euroopa seisab.

英语

Regular statistical studies looking at family, social, economic and residential characteristics are undoubtedly needed in view of the demographic and social problems Europe faces.

最后更新: 2012-02-29
使用频率: 2
质量:

爱沙尼亚语

4.5 Seoses sellega rõhutab ajutise sihtrühma “Koostöö / Euroopa kodanikuühiskonna võrgustikud” 10. veebruari 2004. aasta lõpparuanne, et “esindavuse küsimus nõuab kaheldamatult erilist tähelepanu”, ent “siiski ei tohiks kõnealune küsimus takistada iga sammu edasiliikumisel” ja soovitab lähenemist, mis “küll ei välista ettevaatlikust, ent nõuab siiski avatust ja pragmaatilisust”17.

英语

4.5 In this respect, the final report of the ad hoc group on structured cooperation with European civil society organisations and networks, dated 10 February 2004, stresses that "the question of representativeness obviously requires serious consideration" but that "this issue must not, however, prevent any headway at all being made" and recommends an approach that "obviously includes a degree of prudence, but also requires openness and pragmatism" 17.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

爱沙尼亚语

Tuginevalt põhjenduses 51 jõutud järeldustele ning võttes arvesse seda, et oht Horvaatiast pärineva imporditud kauba (vt põhjendus 69) mahu suurenemise osas pole kaheldamatult tõenäoline, ning et antud tingimustel ei ähvarda materiaalse kahju kordumise oht, pole Horvaatia suhtes lõpliku tollimaksu otsust langetatud.

英语

Based on the conclusions reached in recital (51) and taking into account that there is no clearly foreseeable threat of increasing import volumes from the Republic of Croatia (see recital (69)) and that, under these circumstances, the recurrence of material injury is not imminent, no determination of a definitive duty has been made in respect of the Republic of Croatia.

最后更新: 2016-10-15
使用频率: 3
质量:

参考: Translated.com

爱沙尼亚语

Samuti väidavad Itaalia ametiasutused, et kõigil Alitaliast sõltumatutel ja ettenägematutel teguritel, mis pikendasid ettevõtte erastamisprotsessi, võivad kaheldamatult olla ettenägematud ja erakordsed tagajärjed, mille eest Alitalia ei vastuta vastavalt 2004. aasta suuniste punktile 73.

英语

The Italian authorities also pointed out that all the external and unforeseen factors which, taken together, had prolonged the privatisation process of Alitalia could undoubtedly be considered exceptional and unforeseen circumstances for which it was not responsible, in accordance with paragraph 73 of the 2004 guidelines.

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

爱沙尼亚语

Teiseks on liikmesriigid kaheldamatult ette näinud, et üleminekuperioodi möödudes tuleks võrdset kohtlemist nii, nagu see tuleneb kõnealusest direktiivist, tõepoolest kohaldada „horisontaalselt”, „kõikide isikute suhtes nii avalikus kui ka erasektoris, sealhulgas avalikõiguslike isikute suhtes”. 47

英语

Second, the Member States unquestionably envisaged that, once the transposition period had elapsed, equal treatment as derived from the directive should indeed be applied ‘horizontally’, to ‘all persons, as regards both the public and private sectors, including public bodies’. 47

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

爱沙尼亚语

Mulle tundub siiski, et üks võimalik argument — ja esmapilgul soodne argument, mis aitaks vältida meelevaldset diskrimineerimist — oleks selline, et liidu kodanikud võivad juhul, kui detsentraliseeritud üksus teostab kaheldamatult riigi auctoritas’t, tugineda sellele kodakondsusele ning mittediskrimineerimise põhimõttele, et saada hüvitisi, mis ühenduse õiguse kohaselt peaksid olema laialdaselt kättesaadavad kõigile töötajatele ja mida teised töötajate grupid saavad tõepoolest ühenduse õiguse alusel.

英语

There does nevertheless appear to me to be a possible argument — and one that is prima facie attractive because it would help to eradicate arbitrary discrimination — that citizens of the Union may rely upon that citizenship, in combination with the principle of non-discrimi-nation, as against a decentralised authority that unquestionably exercises the auctoritas of the State, in order to access a benefit that Community law clearly intends should be available widely to all workers and that groups of fellow-workers can indeed access through the intervention of Community law.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

爱沙尼亚语

Järgmiseks tänan oma personali, kes on mind entusiastlikult ja kohusetundlikult toetanud, et jätkaksin ilmingu edasist uurimist ja analüüsi. Samuti tänan ka variraportööre, kelle pühendumus aitas kaheldamatult kaasa teksti kinnitamisele keskkonna komisjonis, kui mitme partei vahel valitses peaaegu üksmeel.

英语

I would begin by thanking my colleague Adriana Poli Bortone, now a senator of the Italian Republic, from whom I inherited the draft report and an already detailed, meticulous study of the topic; next my staff, who have supported me enthusiastically and conscientiously in furthering my exploration and analysis of the phenomenon; and finally the shadow rapporteurs, whose commitment undoubtedly contributed to the adoption of the text in the Committee on the Environment, with a virtually unanimous cross-party consensus.

最后更新: 2012-02-29
使用频率: 2
质量:

参考: Translated.com

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認