Results for we came third translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

and we came to

Welsh

daethon ni i

Last Update: 2020-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

we came up with conclusions , which we should operate

Welsh

daethom i gasgliadau y dylem weithredu arnynt

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

many of us are often asked why we came into politics

Welsh

gofynnir i sawl un ohonom yn aml paham y deuthom i'r byd gwleidyddol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

we came into this a year ago with no public health programme

Welsh

daethom i mewn i hyn flwyddyn yn ôl heb raglen iechyd cyhoeddus

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

the first minister : we came up with the assistance in september 2002

Welsh

y prif weinidog : rhoesom y cymorth hwnnw ym medi 2002

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

fewer children live in poverty across britain since we came to power

Welsh

mae llai o blant yn byw mewn tlodi ledled prydain ers inni ddod i rym

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

the school came first in the wales young enterprise final and in the uk final , and came third in the european finals

Welsh

daeth yr ysgol yn gyntaf yn rownd derfynol menter ifanc cymru ac yn rownd derfynol y du a daeth yn drydydd yn rownd derfynol ewrop

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

on your point about processing and marketing , it is true that we came to the game late

Welsh

ynglyn â'ch pwynt ar brosesu a marchnata , mae'n wir ein bod wedi dod i'r gêm yn hwyr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

we came up with new policy ideas about a new cultural consortium and innovative ideas regarding community arts

Welsh

cyflwynasom syniadau polisi newydd ynghylch consortiwm diwylliannol newydd a syniadau arloesol yn ymwneud â chelfyddydau cymunedol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

christine fought for the scheme and we came up with the £750 ,000 referred to in the motion

Welsh

ymladdodd christine dros y cynllun a chawsom hyd i'r £750 ,000 y cyfeirir ato yn y cynnig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i welcome tanni in particular because of her recent triumph in the bbc sports personality of the year , when she came third overall and also won the helen rollason award for courage

Welsh

croesawaf tanni yn arbennig oherwydd ei llwyddiant diweddar wrth ddod yn drydydd ym mhersonoliaeth chwaraeon y flwyddyn y bbc , gan ennill hefyd wobr helen rollason am ddewrder

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

if the liberal democrats can win the argument and get our policies put into action , we are achieving what we came into politics to achieve

Welsh

os gall y democratiaid rhyddfrydol ennill y ddadl a sicrhau bod ein polisïau yn cael eu rhoi ar waith , yr ydym yn cyflawni'r hyn yr oeddem am ei gyflawni wrth ddod yn wleidyddion

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

carwyn jones and i had a detailed discussion on this issue , and we came forward with the required budget to deliver on the tir gofal scheme

Welsh

cafodd carwyn jones a minnau drafodaeth fanwl ar y mater hwn , a chyflwynasom y gyllideb a oedd yn ofynnol i gyflwyno cynllun tir gofal

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

however , when we came to the national assembly , many of us thought that it would be more than a rubber stamp for everything that comes out of westminster

Welsh

fodd bynnag , pan ddaethom i'r cynulliad cenedlaethol , yr oedd llawer ohonom o'r farn y byddai'n fwy na stamp rwber ar gyfer popeth a ddaw o san steffan

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

however , we have been working on this since we came into government , and it is important to recognise that the changes will occur over a period of 10 years

Welsh

fodd bynnag , yr ydym wedi bod yn gweithio ar hyn ers inni ddod i rym , ac mae'n bwysig cydnabod y bydd y newidiadau yn digwydd dros gyfnod o 10 mlynedd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i was tempted to say -- as ann remarked -- that the principles from the discussion on the voluntary sector seemed to get lost when we came to communities first

Welsh

cefais fy nhemtio i ddweud -- fel y nododd ann -- fod yr egwyddorion o'r drafodaeth ar y sector gwirfoddol fel petaent wedi mynd ar goll pan ddaethom at fater cymunedau'n gyntaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

for the past four years , we have been dogged by a project largely determined before we came into existence , and we have struggled to manage a project that was in great danger of running away with cost and uncertainty

Welsh

dros y pedair blynedd diwethaf , fe'n plagiwyd gan brosiect a bennwyd i raddau helaeth cyn inni ddod i fodolaeth , ac yr ydym wedi'i chael yn anodd rheoli prosiect a oedd mewn perygl mawr o fynd allan o reolaeth o ran costau ac ansicrwydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i am pleased to propose this amendment on behalf of the government , because i believe that we have achieved much in addressing 20 years of underinvestment in welsh housing before we came into power , particularly in our social housing stock

Welsh

yr wyf yn falch o gynnig y gwelliant hwn ar ran y llywodraeth , gan y credaf ein bod wedi cyflawni llawer wrth ymateb i 20 mlynedd o danfuddsoddi mewn tai yng nghymru cyn inni ddod i rym , yn enwedig yn ein stoc tai cymdeithasol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

after a month of deliberation we came back and the assembly passed a resolution -- that is important -- saying that nothing in the delegations would override the absolute priority and the exercise of power by the full assembly

Welsh

ar ôl misoedd o bwyso a mesur daethom yn ôl a phasiodd y cynulliad benderfyniad -- sydd yn bwysig -- yn dweud na fyddai unrhyw beth yn y swyddogaethau a ddirprwywyd yn bwysicach na blaenoriaeth absoliwt na phroses arfer pwer y cynulliad llawn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

during the post-16 education and training committee's review of arts and culture , we came across examples again and again of projects that could not be sustained once the initial tranfusion of money ended

Welsh

yn ystod ymchwiliad y pwyllgor addysg Ôl-16 i'r celfyddydau a diwylliant , daethom ar draws enghreifftiau droeon o brosiectau a oedd yn anghynaliadwy ar ôl i'r trallwysiad dechreuol o arian ddod i ben

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
7,844,305,927 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK