Ask Google

Results for vertailututkimuksia translation from Finnish to Greek

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Greek

Info

Finnish

Tutkimuksista viisi oli vertailututkimuksia:

Greek

Πέντε από τις µελέτες αυτές ήταν συγκριτικές:

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

Ne ovat olleet valtaosin vertailututkimuksia mutta osin myös tapaustutkimuksia.

Greek

της εκpiαίδευσης,

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Riittävän hyviä vertailututkimuksia valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tehty.

Greek

Δεν υπάρχουν επαρκείς και καλά ελεγχόμενες μελέτες σε έγκυες γυναίκες.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

Riittävän hyviä vertailututkimuksia valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tehty.

Greek

∆εν υπάρχουν επαρκείς και καλά ελεγχόµενες µελέτες σε έγκυες γυναίκες.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

MAAKOHTAISTEN TOIMENPITEIDENKÄSIKIRJA asianmukaisesti suunniteltuja vertailututkimuksia ei ole, parhaita käytäntöjä ei ole voitu määritellä.

Greek

Elvik, R. & Vaa, T. (Eds.) (2004) Εγχειρίδιο ±έτρων οδική™ ασφάλεια™, Pergamon, Amsterdam. Page 18

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

on tarpeen tulevaisuudessa sallia itseliimautuvien etikettien käyttö,olisi täydennettävä vertailututkimuksia koskevia säännöksiä,

Greek

"Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι η περιγραφή των γενεαλογικών συνθετικών που τυχόν απαιτείται χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική, αν τούτο ζητηθεί από το δημιουργό."

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Vastausta vaille jäävät vielä monet kysymykset,jotka koskevat yritystutkimusten suunnittelua,työnantajien sekä työntekijöiden yhteisten tietojenkokoamista ja varsinkin kansainvälisiä vertailututkimuksia.

Greek

Αυτοαπασχόληση, μέλη μέλη εξετάζονται εξετάζονται τόσο τόσο από από θεωρητικής θεωρητικής όσο όσο και και από από οικογενειακών οικογενειακών επιχειρήσεων επιχειρήσεων

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa sääntely - järjestelmän laajuutta, EMEAn hallinnointia ja sääntelytoiminnan hallintaa, sääntelyjärjestelmän rakennetta sekä sääntelytoiminnan suoritusindikaattoreita ja vertailututkimuksia.

Greek

Οι επικεφαλής των εθνικών αρµοδίων αρχών που δεν είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου προσκλήθηκαν να παραστούν στη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου της 2ας Ιουνίου 1999 για µια προκαταρκτική συζήτηση σχετικά µε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του πεδίου εφαρµογής του ρυθµιστικού συστήµατος, της διοίκησης του EMEA και της διαχείρισης ρυθµιστικών θεµάτων, της δοµής του ρυθµιστικού συστήµατος, καθώς και των δεικτών ρυθµιστικής απόδοσης και της συγκριτικής αξιολόγησης της απόδοσης.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Finnish

19 Kahden suositellun mobilisaatiomenetelmän välillä (filgrastiimi yksinään tai yhdessä myelosuppressiivisen kemoterapian kanssa) ei samalla potilasaineistolla ole suoritettu prospektiivisia, satunnaistettuja vertailututkimuksia.

Greek

Δεν υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες συγκρίσεις των δύο συνιστώμενων μεθόδων κινητοποίησης (μονοθεραπεία με φιλγραστίμη ή σε συνδυασμό με μυελοκατασταλτική χημειοθεραπεία) στον ίδιο πληθυσμό ασθενών.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Mobilisaatio Kahden suositellun mobilisaatiomenetelmän välillä (filgrastiimi ainoana lääkkeenä tai yhdessä myelosuppressiivisen solunsalpaajahoidon kanssa) ei ole suoritettu prospektiivisia, satunnaistettuja vertailututkimuksia samalla potilasaineistolla.

Greek

Κινητοποίηση Δεν υπάρχουν αναμενόμενα τυχαιοποιημένα συγκριτικά στοιχεία των δύο συνιστώμενων μεθόδων κινητοποίησης (η φιλγραστίμη από μόνη της ή σε συνδυασμό με μυελοκατασταλτική χημειοθεραπεία) εντός του ίδιου πληθυσμού ασθενών.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

kansalliset laboratoriot, jotka 3 artiklan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset tai elimet nimittävät ja jotka osallistuvat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien epäpuhtauksien yhteisön laajuisiin vertailututkimuksiin, on akkreditoitu liitteessä VI tarkoitettujen vertailumenetelmien osalta EN/ISO 17025 -standardin mukaisesti vuoteen 2010 mennessä.

Greek

ότι τα εθνικά εργαστήρια, όταν ορίζονται από τις ενδεδειγμένες αρμόδιες αρχές ή φορείς σύμφωνα με το άρθρο 3, τα οποία λαμβάνουν μέρος σε συγκρίσεις, για ολόκληρη την Κοινότητα, ρύπων που διέπονται από την παρούσα οδηγία, είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο EN/ISO 17025 έως το 2010 για τις μεθόδους αναφοράς που αναφέρονται στο παράρτημα VI.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Joissakin EU-maissa toteutetuissa alustavissa vertailututkimuksissa on todettu huomattavia eroja manuaalisten PM2,5-näytteenottolaitteiden antamien tulosten välillä (vaihtelu jopa ±30 %).

Greek

Προκαταρκτικές συγκριτικές μελέτες που εκτελέστηκαν σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων των χειροκίνητων δειγματοληπτών PM2,5, με απόκλιση έως ± 30 %.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

3.7 Eurooppalaisen vertailevan taajamatutkimuksen laitoksen EURICURin {European Institute for Comparative Urban Research) vuonna 1993 tekemässä vertailututkimuksessa vapaa-ajan toimintojen ja matkailun panoksesta taajama-alueiden elvyttämiseen korostettiin kaupunkimatkailun kasvua ja kulttuurimatkailun merkitystä.

Greek

Η ικανότητα μιας πόλης να διατηρεί τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της τουριστικής ανάπτυξης.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Ensimmäiset tiedot yhteisön ja muista kansallisista ja kansainvälisistä t & k-ohjelmista tehtävästä vertailututkimuksesta osoittavat, että komission hallinnolliset kustannukset ovat verrannollisia kansallisten ohjelmien halvimman pään kustannuksiin.

Greek

Οι πρώτες ενδείξεις που προκύπτουν από μια συγκριτική μελέτη του κόστους διαχείρισης κοινοτικών και άλλων εθνικών και διεθνών προγραμμάτων ETA αποδεικνύουν ότι το κόστος διαχείρισης της Επιτροπής είναι χαμηλότερο από σχεδόν όλα τα άλλα διεθνή προγράμματα και ευθυγραμμίζεται με το χαμηλότερο εύρος για τα εθνικά προγράμματα.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

On yhdistettävä eri alojen toisiaan täydentävä asiantuntemus, kun käsitellään monitieteisiä ongelmia, toteutettava vertailututkimuksia Euroopan tasolla ja yhdistettävä EU:n ensisijaiset toimet ja intressit erilaisiin pk-yritysten toimintaympäristöihin tietoyhteiskunnasta maatalouteen ja ympäristöön jne.

Greek

2) η αξιοποίηση του δυναμικού των περιφερειών με τη δικτύωση των ικανοτήτων τους όσον αφορά την έρευνα, την καινοτομία, και τη μεταφορά της τεχνολογίας σε διάφορους τομείς κοινής εργασίας·

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita soveltamaan yhdistettyä lämmön- ja sähköntuotantoa sekä edistämään jäännöslämmön käyttöä. Komission tulisi ottaa huomioon kaikki ympäristönäkökohdat eri energialähteitä koske vissa vertailututkimuksissa.

Greek

Πιο καθαρά καύσιμα και πιο φυλικά προς το περιβάλλον οχήματα συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα της ατμόσφαιρας, τόνισε, εξ ονόματος του ΕΛΚ η κα Ria OOMEN-RUIJTEN ( NL).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Poikkitieteellisiä lähestymistapoja hyödyntävät ja sekä määrällistä että laadullista tietoakäyttävät vertailututkimukset ovat samoin –etenkin yritystasolla – tutkimusaiheita, joihinon kiinnitettävä melkoisesti lisää huomiota.

Greek

EUR-OP και και σε σε ποσοτικές ποσοτικές όσο όσο και και ποιοτικές ποιοτικές πλη¬ πλη¬

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Vertailututkimuksissa tehtiin kolmc merkittävää havaintoa.

Greek

Από τις συγκριτικές αυτές μελέτες αντλήθηκαν τρία βασικά μηνύματα.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Vertailututkimuksissa tehtiin kolme merkittävää havaintoa.

Greek

Από τις συγκριτικές αυτές μελέτες αντλήθηκαν τρία βασικά μηνύματα.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Vectibixin tehoa tutkittiin satunnaistetussa vertailututkimuksessa (463 potilasta) ja avoimissa yhden hoitoryhmän tutkimuksissa (384 potilasta) metastasoituneen kolorektaalisyövän (mCRC) hoidossa sen jälkeen, kun tauti oli edennyt aikaisemman solunsalpaajahoidon aikana tai sen päätyttyä.

Greek

Η αποτελεσματικότητα του Vectibix σε ασθενείς με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο (mCRC) που είχαν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από χημειοθεραπεία μελετήθηκαν σε μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή (463 ασθενείς) και σε δοκιμές ανοικτού σχεδιασμού και ενός σκέλους (384 ασθενείς).

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK