Google'a Sor

Şunu aradınız:: vertailututkimuksia (Fince - Yunanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Yunanca

Bilgi

Fince

Tutkimuksista viisi oli vertailututkimuksia:

Yunanca

Πέντε από τις µελέτες αυτές ήταν συγκριτικές:

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Fince

Ne ovat olleet valtaosin vertailututkimuksia mutta osin myös tapaustutkimuksia.

Yunanca

της εκpiαίδευσης,

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Riittävän hyviä vertailututkimuksia valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tehty.

Yunanca

Δεν υπάρχουν επαρκείς και καλά ελεγχόμενες μελέτες σε έγκυες γυναίκες.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Fince

Riittävän hyviä vertailututkimuksia valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tehty.

Yunanca

∆εν υπάρχουν επαρκείς και καλά ελεγχόµενες µελέτες σε έγκυες γυναίκες.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Fince

MAAKOHTAISTEN TOIMENPITEIDENKÄSIKIRJA asianmukaisesti suunniteltuja vertailututkimuksia ei ole, parhaita käytäntöjä ei ole voitu määritellä.

Yunanca

Elvik, R. & Vaa, T. (Eds.) (2004) Εγχειρίδιο ±έτρων οδική™ ασφάλεια™, Pergamon, Amsterdam. Page 18

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

on tarpeen tulevaisuudessa sallia itseliimautuvien etikettien käyttö,olisi täydennettävä vertailututkimuksia koskevia säännöksiä,

Yunanca

"Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι η περιγραφή των γενεαλογικών συνθετικών που τυχόν απαιτείται χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική, αν τούτο ζητηθεί από το δημιουργό."

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

Vastausta vaille jäävät vielä monet kysymykset,jotka koskevat yritystutkimusten suunnittelua,työnantajien sekä työntekijöiden yhteisten tietojenkokoamista ja varsinkin kansainvälisiä vertailututkimuksia.

Yunanca

Αυτοαπασχόληση, μέλη μέλη εξετάζονται εξετάζονται τόσο τόσο από από θεωρητικής θεωρητικής όσο όσο και και από από οικογενειακών οικογενειακών επιχειρήσεων επιχειρήσεων

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa sääntely - järjestelmän laajuutta, EMEAn hallinnointia ja sääntelytoiminnan hallintaa, sääntelyjärjestelmän rakennetta sekä sääntelytoiminnan suoritusindikaattoreita ja vertailututkimuksia.

Yunanca

Οι επικεφαλής των εθνικών αρµοδίων αρχών που δεν είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου προσκλήθηκαν να παραστούν στη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου της 2ας Ιουνίου 1999 για µια προκαταρκτική συζήτηση σχετικά µε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του πεδίου εφαρµογής του ρυθµιστικού συστήµατος, της διοίκησης του EMEA και της διαχείρισης ρυθµιστικών θεµάτων, της δοµής του ρυθµιστικού συστήµατος, καθώς και των δεικτών ρυθµιστικής απόδοσης και της συγκριτικής αξιολόγησης της απόδοσης.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Fince

19 Kahden suositellun mobilisaatiomenetelmän välillä (filgrastiimi yksinään tai yhdessä myelosuppressiivisen kemoterapian kanssa) ei samalla potilasaineistolla ole suoritettu prospektiivisia, satunnaistettuja vertailututkimuksia.

Yunanca

Δεν υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες συγκρίσεις των δύο συνιστώμενων μεθόδων κινητοποίησης (μονοθεραπεία με φιλγραστίμη ή σε συνδυασμό με μυελοκατασταλτική χημειοθεραπεία) στον ίδιο πληθυσμό ασθενών.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Mobilisaatio Kahden suositellun mobilisaatiomenetelmän välillä (filgrastiimi ainoana lääkkeenä tai yhdessä myelosuppressiivisen solunsalpaajahoidon kanssa) ei ole suoritettu prospektiivisia, satunnaistettuja vertailututkimuksia samalla potilasaineistolla.

Yunanca

Κινητοποίηση Δεν υπάρχουν αναμενόμενα τυχαιοποιημένα συγκριτικά στοιχεία των δύο συνιστώμενων μεθόδων κινητοποίησης (η φιλγραστίμη από μόνη της ή σε συνδυασμό με μυελοκατασταλτική χημειοθεραπεία) εντός του ίδιου πληθυσμού ασθενών.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

kansalliset laboratoriot, jotka 3 artiklan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset tai elimet nimittävät ja jotka osallistuvat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien epäpuhtauksien yhteisön laajuisiin vertailututkimuksiin, on akkreditoitu liitteessä VI tarkoitettujen vertailumenetelmien osalta EN/ISO 17025 -standardin mukaisesti vuoteen 2010 mennessä.

Yunanca

ότι τα εθνικά εργαστήρια, όταν ορίζονται από τις ενδεδειγμένες αρμόδιες αρχές ή φορείς σύμφωνα με το άρθρο 3, τα οποία λαμβάνουν μέρος σε συγκρίσεις, για ολόκληρη την Κοινότητα, ρύπων που διέπονται από την παρούσα οδηγία, είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο EN/ISO 17025 έως το 2010 για τις μεθόδους αναφοράς που αναφέρονται στο παράρτημα VI.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Joissakin EU-maissa toteutetuissa alustavissa vertailututkimuksissa on todettu huomattavia eroja manuaalisten PM2,5-näytteenottolaitteiden antamien tulosten välillä (vaihtelu jopa ±30 %).

Yunanca

Προκαταρκτικές συγκριτικές μελέτες που εκτελέστηκαν σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων των χειροκίνητων δειγματοληπτών PM2,5, με απόκλιση έως ± 30 %.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

3.7 Eurooppalaisen vertailevan taajamatutkimuksen laitoksen EURICURin {European Institute for Comparative Urban Research) vuonna 1993 tekemässä vertailututkimuksessa vapaa-ajan toimintojen ja matkailun panoksesta taajama-alueiden elvyttämiseen korostettiin kaupunkimatkailun kasvua ja kulttuurimatkailun merkitystä.

Yunanca

Η ικανότητα μιας πόλης να διατηρεί τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της τουριστικής ανάπτυξης.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Ensimmäiset tiedot yhteisön ja muista kansallisista ja kansainvälisistä t & k-ohjelmista tehtävästä vertailututkimuksesta osoittavat, että komission hallinnolliset kustannukset ovat verrannollisia kansallisten ohjelmien halvimman pään kustannuksiin.

Yunanca

Οι πρώτες ενδείξεις που προκύπτουν από μια συγκριτική μελέτη του κόστους διαχείρισης κοινοτικών και άλλων εθνικών και διεθνών προγραμμάτων ETA αποδεικνύουν ότι το κόστος διαχείρισης της Επιτροπής είναι χαμηλότερο από σχεδόν όλα τα άλλα διεθνή προγράμματα και ευθυγραμμίζεται με το χαμηλότερο εύρος για τα εθνικά προγράμματα.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

On yhdistettävä eri alojen toisiaan täydentävä asiantuntemus, kun käsitellään monitieteisiä ongelmia, toteutettava vertailututkimuksia Euroopan tasolla ja yhdistettävä EU:n ensisijaiset toimet ja intressit erilaisiin pk-yritysten toimintaympäristöihin tietoyhteiskunnasta maatalouteen ja ympäristöön jne.

Yunanca

2) η αξιοποίηση του δυναμικού των περιφερειών με τη δικτύωση των ικανοτήτων τους όσον αφορά την έρευνα, την καινοτομία, και τη μεταφορά της τεχνολογίας σε διάφορους τομείς κοινής εργασίας·

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita soveltamaan yhdistettyä lämmön- ja sähköntuotantoa sekä edistämään jäännöslämmön käyttöä. Komission tulisi ottaa huomioon kaikki ympäristönäkökohdat eri energialähteitä koske vissa vertailututkimuksissa.

Yunanca

Πιο καθαρά καύσιμα και πιο φυλικά προς το περιβάλλον οχήματα συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα της ατμόσφαιρας, τόνισε, εξ ονόματος του ΕΛΚ η κα Ria OOMEN-RUIJTEN ( NL).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Poikkitieteellisiä lähestymistapoja hyödyntävät ja sekä määrällistä että laadullista tietoakäyttävät vertailututkimukset ovat samoin –etenkin yritystasolla – tutkimusaiheita, joihinon kiinnitettävä melkoisesti lisää huomiota.

Yunanca

EUR-OP και και σε σε ποσοτικές ποσοτικές όσο όσο και και ποιοτικές ποιοτικές πλη¬ πλη¬

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Vertailututkimuksissa tehtiin kolmc merkittävää havaintoa.

Yunanca

Από τις συγκριτικές αυτές μελέτες αντλήθηκαν τρία βασικά μηνύματα.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Vertailututkimuksissa tehtiin kolme merkittävää havaintoa.

Yunanca

Από τις συγκριτικές αυτές μελέτες αντλήθηκαν τρία βασικά μηνύματα.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Vectibixin tehoa tutkittiin satunnaistetussa vertailututkimuksessa (463 potilasta) ja avoimissa yhden hoitoryhmän tutkimuksissa (384 potilasta) metastasoituneen kolorektaalisyövän (mCRC) hoidossa sen jälkeen, kun tauti oli edennyt aikaisemman solunsalpaajahoidon aikana tai sen päätyttyä.

Yunanca

Η αποτελεσματικότητα του Vectibix σε ασθενείς με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο (mCRC) που είχαν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από χημειοθεραπεία μελετήθηκαν σε μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή (463 ασθενείς) και σε δοκιμές ανοικτού σχεδιασμού και ενός σκέλους (384 ασθενείς).

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam