Ask Google

Results for hankintasääntöjen translation from Finnish to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Swedish

Info

Finnish

Hankintasääntöjen noudattaminen

Swedish

Iakttagande av upphandlingsreglerna

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tavoitteena tulee olla hallinnon yksinkertaistaminen ja hankintasääntöjen entistä selkeämpi sovellettavuus tilaajien ja toimittajien kannalta.

Swedish

Syftet är att uppnå en administrativ förenkling och ett förtydligande i tillämpningen av upphandlingsreglerna för beställare och leverantörer.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Hankintasääntöjen mukaan hankintamenettelyyn voidaan sisällyttää myynninjälkeisiä palveluja, mutta tätä säännöstä ei sovelleta riittävästi.

Swedish

Upphandlings r eg l er na innehåller visserligen bestämmelserom att eftermarknadsservice fårinkluderasi upphandlingsprocessen, men dessa bestämmelser tillämpasinte tillräckligt.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Me pohdimme nyt kuitenkin myös muiden alojen tulevaa vapauttamista ja niiden mahdollista vapauttamista hankintasääntöjen noudattamisesta.

Swedish

Vi ser emellertid nu också till framtida liberalisering och tänkbara undatag från bestämmelser för upphandling inom andra sektorer.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kyseisten menettelyjen on oltava tämän liitteen määräysten ja kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskevien yhteisön hankintasääntöjen mukaisia.

Swedish

Dessa förfaranden skall följa bestämmelserna i denna bilaga samt gemenskapens upphandlingsregler för samarbete med tredje land.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Hajautetun toteutusjärjestelmän käsikirja ja edelleen sopimus- ja hankintasääntöjen käsikirja esiteltiin kaikille ohjelmanhallintayksiköille vuoden kuluessa koulutusohjelman yhteydessä.

Swedish

Bokföringsystemet på huvudkontoret i Bryssel som ingår i systemet för decentraliserat genomförande och som hade använts i två år har anpassats och utvidgats till att omfatta enheterna för programadministration.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

4.6 Alueiden komitean mielestä komission esittämien aloitteiden toteuttamiseksi on ratkaisevaa, että paikallis- ja alueviranomaisten kokemuksille annetaan hankintasääntöjen tulevassa muokkaamisessa aktiivinen osa.

Swedish

4.6 Regionkommittén ser det som avgörande för utformningen av kommissionens föreslagna initiativ att de lokala och regionala myndigheternas erfarenheter tillåts spela en aktiv roll i det fortsatta arbetet med upphandlingsreglerna.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Siksi on korostettava, että yhdennetyn tuotepolitiikan täytäntöönpanon onnistuminen edellyttää hankintasääntöjen tulkintoja ja muutoksia, kun otetaan huomioon se keskeinen merkitys, jonka komissio antaa ympäristötietoisille julkisille hankinnoille.

Swedish

Med hänsyn till den betydelse kommissionen tillskriver en miljöinriktad politik för offentlig upphandling är det viktigt att framhålla att nya tolkningar och ändringar av upphandlingsreglema är av avgörande betydelse för att den integrerade produktpolicyn skall kunna genomföras med framgång.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

3.9.1 Vaikka paikallis- ja alueviranomaisilla on keskeinen asema hankintasääntöjen soveltamisessa, niillä on kuitenkin komission neuvonantajina toimivissa elimissä hyvin rajallinen edustus.

Swedish

3.9.1 Trots att lokala och regionala myndigheter har en central roll vid tillämpningen av upphandlingsreglerna är de endast i mycket begränsad omfattning representerade i de organ som kommissionen fortlöpande rådfrågar.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Alueiden komitean käsityksen mukaan selvityksen tulokset viittaavat siihen, että yksityiskohtainen ja jäykkä hankintalainsäädäntö voi johtaa siihen, ettei taloudellinen tulos ole yhtä hyvä, kuin se joustavampien hankintasääntöjen ansiosta voisi olla.

Swedish

Regionkommittén menar att resultaten av denna undersökning tyder på att en alltför detaljerad och stelbent upphandlingslagstiftning kan leda till att det ekonomiska resultatet inte blir så tillfredsställande som det kunde ha blivit med flexiblare upphandlingsregler.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Komissio katsoo, että ESA:n hankintasääntöjen ja -menettelyjen avulla voidaan varmistaa, että avaruushankintojen kaltaisella erityisalalla saadaan rahalle paras vastine.

Swedish

Kommissionen anser att ESA:s upphandlingsbestäm- melser och upphandlingsförfaranden ger det ekonomiskt mest fördelaktiga resultatet på det specifika området upphandling inom rymdsektorn.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Haluaisin ennen kaikkea ottaa esille vaatimukset, jotka koskevat kuljetusten rajoittamista, kasvihuonekaasujen vähentämistä, vahingollisten tukien poistamista, hankintasääntöjen muuttamista ympäristöystävällisempään suuntaan ja maatalouspolitiikan sopeuttamista.

Swedish

Jag skulle framför allt vilja lyfta fram kraven på att begränsa vägtransporter, på att minska utsläppen av växthusgaser , på att ta bort skadliga subsidier, på att ändra upphandlingsreglerna i miljövänlig riktning , och på att anpassa jordbrukspolitiken.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

8) tarve varmistaa markkinoiden todellinen avautuminen ja hankintasääntöjen soveltamisen oikeudenmukainen tasapaino näillä aloilla edellyttää edelleen, että direktiivin kohteena olevat yksiköt yksilöidään muulla perusteella kuin viittaamalla niiden oikeudelliseen asemaan,

Swedish

(8) Behovet att garantera ett verkligt öppnande av marknaden och en god balans i tillämpningen av upphandlingsreglerna inom dessa sektorer kräver även fortsättningsvis att de enheter som omfattas av direktivet anges på annat sätt än genom hänvisning till deras rättsliga status.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

2.2.1 Tiedonannosta käy ilmi, että komissio haluaa lisäksi noudattaa periaatetta, jonka mukaan hankintasääntöjen joustavoittaminen ja jäsenvaltiotasolla tehokkaasti toimivat valvonta- ja valituselimet liittyvät yhteen.

Swedish

2.2.1 Av kommissionens dokument framgår att kommissionen framdeles avser att arbeta efter principen att ökad flexibilitet i upphandlingsreglerna skall gå hand i hand med bättre fungerande kontroll- och besvärsinstanser på nationell nivå.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Niin ikään sosiaaliasiain ja työllisyyden osalta olemme johdonmukaisesti sanoneet, että julkiset hankinnat eivät ole väline tietyn politiikan edistämiseksi tällä alueella, mutta hankintasääntöjen ja -asetusten noudattaminen ei saa olla työllisyyttä koskevien hyvien käytäntöjen esteenä.

Swedish

På samma sätt har vi, i fråga om sociala angelägenheter och anställning, ge nomgående sagt att offentlig upphandling inte är ett verktyg för att införa en särskild politik på detta område utan ett fasthållande vid regler och förordningar för upphandling får inte tillåtas att lägga hinder i vägen för god anställningspraxis.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Niin ikään sosiaaliasiain ja työllisyyden osalta olemme johdonmukaisesti sanoneet, että julkiset hankinnat eivät ole väline tietyn politiikan edistämiseksi tällä alueella, mutta hankintasääntöjen ja-asetusten noudattaminen ei saa olla työllisyyttä koskevien hyvien käytäntöjen esteenä.

Swedish

På samma sätt har vi, i fråga om sociala angelägenheter och anställning, genomgående sagt att offentlig upphandling inte är ett verktyg för att införa en särskild politik på detta område utan ett fasthållande vid regler och förordningar för upphandling får inte tillåtas att lägga hinder i vägen för god anställningspraxis .

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Jos toiminnan toteuttaminen edellyttää avustuksen saajalta julkisia hankintoja, 103 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa avustussopimuksissa on oltava määräykset kolmansien maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sovellettavien yhteisön hankintasääntöjen mukaisten menettelyjen noudattamisesta.

Swedish

När mottagaren måste göra en upphandling för att genomföra en åtgärd ska det i den bidragsöverenskommelse som avses i artikel 103.1 fastställas förfaranden som följer gemenskapens regler för upphandlingar inom ramen för samarbete med tredjeländer.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

"Arvokkuus ja tyhjä säkki ovat yhtä kuin tyhjä säkki." Hankintasääntö numero 109.

Swedish

"Värdighet och en tom säck är bara värd säcken" - nummer 1 09.

Last Update: 2016-10-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

- 21:n Hankintasääntö.

Swedish

- Förvärvandets 21 :a regel.

Last Update: 2016-10-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

- 48:s Hankintasääntö.

Swedish

- Förvärvandets 48:e regel.

Last Update: 2016-10-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK