MyMemory, World's Largest Translation Memory
Language pair:
 Subject   
Ask Google

Results for täytäntöönpanoon translation from Hungarian to German

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Hungarian

German

Info

Hungarian

Lisäksi se kokoontuu viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kunkin pöytäkirjan voimaantulosta tämän sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen määrittämiseksi.

German

De gemengde commissie komt uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van elk protocol samen om de bepalingen voor de uitvoering van de overeenkomst vast te stellen.

Last Update: 2010-09-27
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

Lisäksi se kokoontuu viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kunkin pöytäkirjan voimaantulosta tämän sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen määrittämiseksi.

German

Der Ausschuss tritt innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten eines jeden Protokolls zusammen, um die Durchführungsbestimmungen zu diesem Abkommen festzulegen.

Last Update: 2010-09-27
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

a) valvoa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa, tulkintaa ja soveltamista ja erityisesti 7 artiklan b kohdassa tarkoitettujen vuosittaisen ja monivuotisen ohjelman vahvistamista ja täytäntöönpanon arviointia;

German

a) Kontrolle der Durchführung, Auslegung und Anwendung dieses Abkommens und insbesondere der Festlegung der jährlichen sowie der mehrjährigen Programmplanung gemäß Artikel 7 Buchstabe b einschließlich Bewertung der Umsetzung der Programmplanung;

Last Update: 2010-09-27
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

a) valvoa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa, tulkintaa ja soveltamista ja erityisesti 7 artiklan b kohdassa tarkoitettujen vuosittaisen ja monivuotisen ohjelman vahvistamista ja täytäntöönpanon arviointia;

German

a) toezicht uitoefenen op de uitvoering, interpretatie en toepassing van de overeenkomst en met name op de vaststelling en beoordeling van de uitvoering van de in artikel 7, onder b), bedoelde jaarlijkse en meerjarige programmering;

Last Update: 2010-09-27
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

c) Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu taloudellisen korvauksen osa määritellään ja sitä hallinnoidaan sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta ja pöytäkirjan mukaisesti määrittämien tavoitteiden pohjalta, jotka on saavutettava Komorien alakohtaisen kalastuspolitiikan puitteissa sekä sen täytäntöönpanoa koskevan vuosittaisen ja monivuotisen ohjelman mukaisesti.

German

c) Die Festlegung der Höhe sowie die Verwaltung des in Absatz 1 Buchstabe a genannten Teils der finanziellen Gegenleistung erfolgt anhand von Zielen, die die Vertragsparteien einvernehmlich und im Einklang mit dem Protokoll festgelegt haben, und die im Rahmen der komorischen Fischereipolitik gemäß einem jährlichen sowie einem mehrjährigen Programm zur Umsetzung dieser Politik zu verwirklichen sind.

Last Update: 2010-09-27
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

c) Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu taloudellisen korvauksen osa määritellään ja sitä hallinnoidaan sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta ja pöytäkirjan mukaisesti määrittämien tavoitteiden pohjalta, jotka on saavutettava Komorien alakohtaisen kalastuspolitiikan puitteissa sekä sen täytäntöönpanoa koskevan vuosittaisen ja monivuotisen ohjelman mukaisesti.

German

c) het in lid 1, onder a), bedoelde gedeelte van de financiële tegenprestatie wordt berekend en beheerd op basis van doelstellingen die de partijen in onderlinge overeenstemming en overeenkomstig het protocol vaststellen voor het sectoraal visserijbeleid van de Comoren en op basis van de desbetreffende jaarlijkse en meerjarige programmering van de uitvoering.

Last Update: 2010-09-27
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

Komission päätöksen K(2004) 1812 täytäntöönpanoa koskevat tiedot

German

Informationen zur Umsetzung der Entscheidung der Kommission C(2004) 1812

Last Update: 2010-09-27
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

(2) Yhteisö myöntää päätöksen 90/424/ETY 16 artiklan nojalla rahoitusta eläinten terveyttä, hyvinvointia ja eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuutta koskevan tiedotuspolitiikan täytäntöönpanoon, mukaan lukien eläinten hyvinvointiin liittyvän lainsäädännön valmistelemiseen ja kehittämiseen tarvittavien tutkimusten toteuttaminen.

German

(2) Krachtens artikel 16 van Beschikking 90/424/EEG moet de Gemeenschap een financiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een voorlichtingsbeleid met betrekking tot diergezondheid, dierenwelzijn en de voedselveiligheid van producten van dierlijke oorsprong, waaronder de uitvoering van de nodige studies ter voorbereiding en ontwikkeling van wetgeving inzake dierenwelzijn.

Last Update: 2010-09-26
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

Sopimuspuolet ovat yhteydessä joko suoraan tai 10 artiklassa tarkoitetun työryhmän välityksellä kaikissa tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvissä asioissa.

German

De overeenkomstsluitende partijen houden rechtstreeks of via de in artikel 10 bedoelde werkgroep contact over alle aangelegenheden betreffende de uitvoering en de werking van de overeenkomst.

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

Sopimuspuolet sopivat aloittavansa kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä viipymättä neuvottelut sopivia kanavia käyttäen keskustellakseen tämän sopimuksen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevista tai muista sopimuspuolten suhteiden kannalta merkittävistä kysymyksistä.

German

De partijen komen overeen op verzoek van elk van de partijen onmiddellijk overleg te plegen via passende kanalen om kwesties met betrekking tot de interpretatie of tenuitvoerlegging van deze overeenkomst en andere relevante aspecten van de betrekkingen tussen de partijen te bespreken.

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

Työryhmä valvoo tämän sopimuksen moitteetonta soveltamista ja tutkii kaikkia sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

German

De werkgroep ziet erop toe dat deze overeenkomst goed functioneert en onderzoekt alle vraagstukken die zich bij de uitvoering ervan voordoen.

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

Tämä sopimus ei edellä 6 artiklassa yksilöityjen siirtymäkausien aikana vaikuta sellaisten tavaroiden liikkuvuutta koskevien erityisten etuuskohtelujärjestelyjen täytäntöönpanoon, joista joko määrätään yhden tai useamman jäsenvaltion ja Albanian aiemmin tekemissä rajasopimuksissa tai jotka ovat seurausta Albanian alueellisen kaupan edistämiseksi tekemistä kahdenvälisistä sopimuksista.

German

Gedurende de in artikel 6 vermelde overgangsperioden mag deze overeenkomst geen invloed hebben op de tenuitvoerlegging van de specifieke preferentiële regelingen voor het goederenverkeer die ofwel zijn vastgelegd in grensovereenkomsten die eerder zijn gesloten tussen een of meer lidstaten en Albanië, ofwel voortvloeien uit de bilaterale overeenkomsten die door Albanië zijn gesloten ter bevordering van de regionale handel.

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

Vakautus- ja assosiaationeuvosto valvoo 1-4 kohdassa määrättyjen vaatimusten täytäntöönpanoa.

German

De Stabilisatie- en associatieraad houdt toezicht op de naleving van de leden 1 tot en met 4.

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

Edellä olevassa alakohdassa tarkoitettu taloudellisen korvauksen osa määritellään ja sitä hallinnoidaan osapuolten yhteisellä sopimuksella pöytäkirjan mukaisesti määriteltyjen tavoitteiden pohjalta, jotka on saavutettava Kap Verden alakohtaiseen kalastuspolitiikkaan liittyen sekä sen täytäntöönpanoa koskevan vuosittaisen ja monivuotisen ohjelman mukaisesti.

German

(2) Die Festlegung der Höhe sowie die Verwaltung des in Absatz 1 genannten Teils der finanziellen Gegenleistung erfolgt anhand von Zielen, die die beiden Vertragsparteien einvernehmlich und im Einklang mit dem Protokoll festgelegt haben, und die im Rahmen der kap-verdischen Fischereipolitik gemäß einem jährlichen sowie einem mehrjährigen Programm zur Umsetzung dieser Politik verwirklicht werden sollen.

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

Mikäli se on monivuotisen alakohtaisen ohjelman täytäntöönpanon tulosten vuotuisen arvioinnin nojalla perusteltua, yhteisö voi pyytää tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen tarkistamista, jotta ohjelman täytäntöönpanoon sidottujen varojen tosiasiallista määrää voitaisiin mukauttaa kyseisiin tuloksiin.

German

(5) Wenn die jährliche Fortschrittsbewertung zur Durchführung des mehrjährigen sektoralen Programms dies rechtfertigt, kann die Europäische Gemeinschaft eine Anpassung der in Artikel 2 Absatz 1 des Protokolls genannten Anteils der finanziellen Gegenleistung vorschlagen, damit der Betrag der tatsächlich für die Durchführung des Programms eingesetzten Mittel an die Ergebnisse angepasst wird.

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

Sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu taloudellinen korvaus muodostuu 1 artiklassa vahvistetuksi ajanjaksoksi tarkoitetusta 325000 euron vuotuisesta määrästä, joka vastaa 5000 tonnin vuotuista viitesaalismäärää, sekä erityisestä 60000 euron vuotuisesta määrästä, joka kohdistetaan Kap Verden alakohtaisen kalastuspolitiikan mukaisten aloitteiden tukemiseen ja täytäntöönpanoon.

German

(1) Die finanzielle Gegenleistung gemäß Artikel 7 des Abkommens für den in Artikel 1 genannten Zeitraum besteht einerseits aus einem jährlichen Pauschalbetrag in Höhe von 325000 EUR als Gegenleistung für den Fang einer Referenzmenge von 5000 t Fisch pro Jahr und andererseits aus einem spezifischen Betrag von jährlich 60000 EUR, der für die Stützung und Durchführung fischereipolitischer Maßnahmen Kap Verdes bestimmt ist.

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

Tämän pöytäkirjan 2 artiklassa vahvistetun taloudellisen korvauksen kokonaismäärästä 80 prosenttia suunnataan vuosittain Kap Verden hallituksen määrittelemän alakohtaisen kalastuspolitiikan mukaisten vastuullisen kalastuksen edistämiseen tähtäävien aloitteiden tukemiseen ja täytäntöönpanoon.

German

(1) Achtzig Prozent (80 %) des Gesamtbetrags der finanziellen Gegenleistung gemäß Artikel 2 leisten Jahr für Jahr Beiträge zur Unterstützung der Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen und verantwortungsvollen Fischerei, die die kap-verdische Regierung im Rahmen ihrer Fischereipolitik eingeleitet hat.

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

d) Kap Verden alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon myönnettävän yhteisön taloudellisen tuen ehtojen uudelleenarviointi silloin, kun se on aiheellista vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien kummankin osapuolen toteamien tulosten nojalla;

German

d) Die Bedingungen für die finanzielle Förderung der Durchführung fischereipolitischer Maßnahmen in Kap Verde werden neu festgelegt, soweit die von beiden Parteien festgestellten Ergebnisse der jährlichen sowie der mehrjährigen Programmplanung dies rechtfertigen.

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

Komission hallussa olevista asiakirjoista käy selvästi ilmi, että Deltafina johti vuoden 1996 jälkeen tehtyjen jalostajien keskinäisten (korkeinta) keskimyyntihintaa ja määriä koskevien sopimusten suunnittelua, täytäntöönpanoa ja sovittelua.

German

Die Dokumente im Besitz der Kommission beweisen, dass Deltafina bei der Gestaltung und Ausführung der von den Verarbeitern nach 1996 geschlossenen Vereinbarungen über Durchschnittshöchstlieferpreise und -mengen eine führende Rolle spielte.

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Hungarian

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 [2] ja erityisesti sen 36 artiklan,

German

318/2006 des Rates für den Zuckerhandel mit Drittländern [2], insbesondere auf Artikel 36,

Last Update: 2010-09-23
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Add a translation

Get a better translation with human contributionsReport Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language:  Italiano |  Español |  Français |  Deutsch |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  한국어 |  Türkçe |

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK