Ask Google

Results for zamawiającym translation from Polish to Greek

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

Greek

Info

Polish

Wnioskodawca może być podmiotem zamawiającym lub producentem, lub ich upoważnionym przedstawicielem we Wspólnocie.

Greek

Ο αιτών μπορεί να είναι ο αναθέτων φορέας η ο κατασκευαστής ή αντιπρόσωπός τους στην Κοινότητα.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1

Polish

Proces wyboru umożliwia instytucjom zamawiającym dokonanie oceny zdolności kandydata do spełnienia wymagań określonych wzamówieniu.

Greek

Η διαδικασία εpiιλογή εpiιτρέpiει στι αναθέτουσε αρχέ να εκτιούν την ικανότητα των υpiοψηφίων να εκpiληρώ-νουν τι αpiαιτήσει piου piροσδιορίζονται στη σύβαση.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Polish

Umowy dostawy umożliwiają podmiotom zamawiającym wprowadzanie do tych dokumentów uzasadnionych zmian, z zastrzeżeniem uprzedniego zatwierdzenia tych zmian przez EBC.

Greek

Οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει να επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να προβαίνουν σε δικαιολογημένες αναθεωρήσεις των εγγράφων αυτών, οι οποίες θα υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΕΚΤ.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

Polish

Umowy dostawy umożliwiają podmiotom zamawiającym wprowadzanie racjonalnie uzasadnionych zmian wymogów EBQR, z zastrzeżeniem uprzedniego zatwierdzenia tych zmian przez EBC.

Greek

Οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει να επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να προβαίνουν σε δικαιολογημένες αναθεωρήσεις των προδιαγραφών ποιότητας της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, οι οποίες θα υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΕΚΤ.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

Polish

9A992 Samochody ciężarowe z napędem na wszystkie koła o ładowności przekraczającej 1000 kg, w przypadku gdy krajem zamawiającym lub krajem przeznaczenia jest Korea Północna.

Greek

9A992 Φορτηγά με κίνηση στους τέσσερις τροχούς και ωφέλιμο φορτίο που υπερβαίνει τα 1000 κιλά, εάν η χώρα αγοράς ή η χώρα προορισμού είναι η Βόρειος Κορέα.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3

Reference: Anonymous

Polish

b) o sile nacisku większej od 60 kN, w przypadku gdy krajem zamawiającym lub krajem przeznaczenia jest Korea Północna lub Syria.

Greek

β) έχουν δύναμη κυλίνδρου άνω των 60 kN, εάν η χώρα πώλησης ή η χώρα προορισμού είναι η Βόρειος Κορέα ή η Συρία.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3

Reference: Anonymous

Polish

Okoliczności, na które można się powoływać w celu uzasadnienia wyjątkowo pilnego charakteru sprawy, nie mogą być w żadnym przypadku przypisane instytucjom zamawiającym;

Greek

Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της επιτακτικά επείγουσας ανάγκης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη-

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Polish

A więc próbuje się usuwać przeszkody w swobodnym przepływie, chroniąc interesy podmiotów gospodarczych z jednego państwa członkowskiego pragnących sprzedawać towary lub usługi podmiotom zamawiającym z innych państw członkowskich.

Greek

Έτσι, σκοπός της οδηγίας είναι η εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών με την προστασία των συμφερόντων των εγκατεστημένων σε κράτος μέλος επιχειρηματιών οι οποίοι επιθυμούν να παραδώσουν αγαθά ή να παράσχουν υπηρεσίες σε αναθέτουσες αρχές που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Polish

Oferenci, kandydaci i podwykonawcy mogą korzystać z naszej internetowej bazy danych, aby przedstawić instytucjom zamawiającym w Austrii dowód, że spełniają określone wymogi.

Greek

Οι piροσφέροντε, οι υpiοψήφιοι και οι υpiεργολάβοι piορούν να χρησιοpiοιούν την ηλεκτρονική α βάση δεδοένων για να αpiοδεικνύουν στι αναθέτουσε αρχέ σε όλη την Αυστρία την εpiιλεξιότητά του για συετοχή σε διαγωνισού.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Polish

TSUE orzekł, że — na podstawie jego poprzedniego orzeczenia — kryteria udzielania nie mogą nigdy przyznawać instytucjom zamawiającym nieograniczonej swobody wyboru.

Greek

(γ) Τα κριτήρια ανάθεση piρέpiει να έχουν κοινοpiοιηθεί piροηγουένω

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Polish

„Podczas trwania procedury przetargowej, wszelkie kontakty między zamawiającym a kandydatami lub oferentami muszą odbywać się na zasadach zapewniających przejrzystość i równość traktowania.

Greek

«Κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, οι επαφές μεταξύ αναθέτουσας αρχής και υποψηφίων ή προσφερόντων γίνονται μόνον υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Polish

Artykuł 37a zezwala podmiotom prywatnym na przedstawianie instytucjom zamawiającym propozycji wykonania robót budowlanych na zamówienie publiczne lub robót budowlanych użyteczności publicznej i zawieranie na nie umów, w których przewidziane jest finansowanie i zarządzanie robotami budowlanymi.

Greek

Το άρθρο 37 bis του νόμου αυτού παρέχει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να υποβάλλουν στους αναθέτοντες οργανισμούς προτάσεις εκτελέσεως δημοσίων έργων ή έργων κοινής ωφελείας και να υπογράφουν τις αντίστοιχες συμβάσεις, προβλέποντας τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των έργων.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Polish

2A991 Hydrauliczne, pneumatyczne, hydropneumatyczne i elektropneumatyczne oraz elektrohydrauliczne komponenty i systemy przeznaczone do broni lub systemów zbrojeniowych, w przypadku gdy krajem zamawiającym lub krajem przeznaczenia jest Irak.

Greek

2A991 Υδραυλικά, πνευματικά, υδροπνευματικά, ηλεκτροπνευματικά και ηλεκτροϋδραυλικά συστατικά και συστήματα για όπλα και εξοπλιστικά συστήματα, στην περίπτωση που η χώρα πώλησης ή χώρα προορισμού είναι το Ιράκ.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3

Reference: Anonymous

Polish

Mając na uwadze przejrzysty charakter rynku, zauważono, iż niektóre dokumenty przetargowe są skutkiem wymiany opinii między podmiotem zamawiającym a producentem, która nastąpiła przed opublikowaniem przetargu.

Greek

Δεδομένης της διαφάνειας της αγοράς, παρατηρήθηκε ότι ορισμένα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των παραγωγών, πριν από τη δημοσίευση της τελικής πρόσκλησης.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Polish

W formie ogólnego komentarza co do zarzutu braku odpowiedzi na pytania, Komisja następnie zauważa, że natura relacji pomiędzy oferentami a organem zamawiającym została opisana w rozdziale 1.12 specyfikacji przetargowej83.

Greek

Ως γενικό σχόλιο εpiί του ισχυρισµού της piαράλειψης αpiάντησης, η Εpiιτροpiή εpiισηµαίνει piεραιτέρω ότι η piολιτική piου αφορά τις εpiαφές µεταξύ των συµµετεχόντων στους διαγωνισµούς και των αναθετουσών αρχών piεριγράφεται στην ενότητα 1.12 της συγγραφής υpiοχρεώσεων83.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Polish

Instytucjom zamawiającym przysługują co najmniej nieodpłatne prawa dostępu do wyników na własny użytek oraz prawo udzielania lub wymagania od uczestniczących wykonawców udzielania licencji niewyłącznych osobom trzecim do celów wykorzystania wyników, na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, bez prawa do udzielania sublicencji.

Greek

Οι αναθέτουσες αρχές απολαύουν τουλάχιστον δικαιωμάτων ατελούς πρόσβασης στα αποτελέσματα για ίδια χρήση και έχουν επίσης το δικαίωμα να παραχωρήσουν,ή να απαιτήσουν από τους συμμετέχοντες αναδόχους να παραχωρήσουν, μη αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων υπό θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις, χωρίς δικαίωμα υποάδειας.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Polish

Umowy dostawy zawierane po przeprowadzeniu jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu pomiędzy podmiotem zamawiającym a danym zakładem drukarskim powinny odpowiadać minimalnym wspólnym wymogom ustalonym przez EBC w celu ujednolicenia warunków umownych w odniesieniu do wszystkich zakładów drukarskich, z którymi takie umowy są zawierane.

Greek

Οι συμβάσεις προμηθείας που συνάπτονται μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και μεμονωμένων εκτυπωτικών εργοστασίων με το πέρας ορισμένης ενιαίας διαδικασίας δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος θα πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά που καθορίζει η ΕΚΤ με σκοπό τη διασφάλιση ομοιόμορφων όρων και προϋποθέσεων για όλα τα εκτυπωτικά εργοστάσια στα οποία γίνεται ανάθεση.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Polish

„umowa dostawy”: umowa zawierana w formie pisemnej pomiędzy podmiotem zamawiającym a zakładem drukarskim, w którym złożono zamówienie na odpłatną produkcję banknotów euro;

Greek

με τον όρο «σύμβαση προμηθείας» νοείται η εγγράφως συναπτόμενη σύμβαση μεταξύ ορισμένης αναθέτουσας αρχής και ενός εκτυπωτικού εργοστασίου στο οποίο έχει ανατεθεί παραγγελία παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ έναντι τιμήματος·

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Polish

Podmioty te powinny móc przedkładać instytucjom zamawiającym wszelkie informacje użyteczne w ramach postępowania przetargowego, bez obawy, że instytucje te przekażą osobom trzecim informacje, których ujawnienie mogłoby przynieść rzeczonym podmiotom szkody.

Greek

Οι εν λόγω επιχειρηματίες πρέπει να μπορούν να κοινοποιήσουν στις αναθέτουσες αρχές κάθε χρήσιμη στο πλαίσιο της διαδικασίας συνάψεως της συμβάσεως πληροφορία, χωρίς να φοβούνται ότι οι ως άνω αρχές θα κοινοποιήσουν σε τρίτους πληροφορίες των οποίων η γνωστοποίηση θα ήταν επιζήμια για τους επιχειρηματίες.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Polish

w kwestii wymogów wykonawczych lub funkcjonalnych; mogą one obejmować właściwości związane ze środowiskiem i powinny być wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić oferentom ustalenie przedmiotu zamówienia, a instytucjom zamawiającym umożliwić udzielenie zamówienia;”;

Greek

είτε με όρους επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, στους οποίους είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, ενώ πρέπει να είναι επαρκώς ακριβείς για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προσδιορίσουν το αντικείμενο της σύμβασης και οι αναθέτουσες αρχές να κατακυρώσουν την εκάστοτε σύμβαση·»·

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK