MyMemory, World's Largest Translation Memory
Language pair:
 Subject   
Ask Google

Results for zamawiającym translation from Polish to Greek

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

Greek

Info

Polish

w kwestii wymogów wykonawczych lub funkcjonalnych; mogą one obejmować właściwości związane ze środowiskiem i powinny być wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić oferentom ustalenie przedmiotu zamówienia, a instytucjom zamawiającym umożliwić udzielenie zamówienia;”;

Greek

είτε με όρους επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, στους οποίους είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, ενώ πρέπει να είναι επαρκώς ακριβείς για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προσδιορίσουν το αντικείμενο της σύμβασης και οι αναθέτουσες αρχές να κατακυρώσουν την εκάστοτε σύμβαση·»·

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Polish

Celem dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE jest, między innymi, umożliwienie podmiotom i instytucjom zamawiającym, stosującym dyrektywy, przestrzegania równocześnie zobowiązań wynikających z Porozumienia.

Greek

Οι οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ έχουν ως έναν από τους στόχους τους το σκοπό να επιτρέψουν στους συμβαλλόμενους φορείς και τις συμβαλλόμενες αρχές που τις εφαρμόζουν να συμμορφώνονται συγχρόνως με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη συμφωνία.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Polish

Celem dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE jest między innymi umożliwienie podmiotom i instytucjom zamawiającym, które stosują te dyrektywy, przestrzegania równocześnie zobowiązań wynikających z Porozumienia.

Greek

Ένας από τους στόχους των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ είναι να επιτρέψουν στους αναθέτοντες φορείς και στις αναθέτουσες αρχές που τις εφαρμόζουν να συμμορφώνονται συγχρόνως και με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη συμφωνία.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Polish

Instytucjom zamawiającym przysługują co najmniej nieodpłatne prawa dostępu do wyników na własny użytek oraz prawo udzielania lub wymagania od uczestniczących wykonawców udzielania licencji niewyłącznych osobom trzecim do celów wykorzystania wyników, na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, bez prawa do udzielania sublicencji.

Greek

Οι αναθέτουσες αρχές απολαύουν τουλάχιστον δικαιωμάτων ατελούς πρόσβασης στα αποτελέσματα για ίδια χρήση και έχουν επίσης το δικαίωμα να παραχωρήσουν,ή να απαιτήσουν από τους συμμετέχοντες αναδόχους να παραχωρήσουν, μη αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων υπό θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις, χωρίς δικαίωμα υποάδειας.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Polish

Wnioskodawca może być podmiotem zamawiającym lub producentem, lub ich upoważnionym przedstawicielem we Wspólnocie.

Greek

Ο αιτών μπορεί να είναι ο αναθέτων φορέας η ο κατασκευαστής ή αντιπρόσωπός τους στην Κοινότητα.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1

Polish

Umowy dostawy umożliwiają podmiotom zamawiającym wprowadzanie do tych dokumentów uzasadnionych zmian, z zastrzeżeniem uprzedniego zatwierdzenia tych zmian przez EBC.

Greek

Οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει να επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να προβαίνουν σε δικαιολογημένες αναθεωρήσεις των εγγράφων αυτών, οι οποίες θα υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΕΚΤ.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

Polish

Umowy dostawy umożliwiają podmiotom zamawiającym wprowadzanie racjonalnie uzasadnionych zmian wymogów EBQR, z zastrzeżeniem uprzedniego zatwierdzenia tych zmian przez EBC.

Greek

Οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει να επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να προβαίνουν σε δικαιολογημένες αναθεωρήσεις των προδιαγραφών ποιότητας της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, οι οποίες θα υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΕΚΤ.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

Polish

Umowy dostawy zawierane po przeprowadzeniu jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu pomiędzy podmiotem zamawiającym a danym zakładem drukarskim powinny odpowiadać minimalnym wspólnym wymogom ustalonym przez EBC w celu ujednolicenia warunków umownych w odniesieniu do wszystkich zakładów drukarskich, z którymi takie umowy są zawierane.

Greek

Οι συμβάσεις προμηθείας που συνάπτονται μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και μεμονωμένων εκτυπωτικών εργοστασίων με το πέρας ορισμένης ενιαίας διαδικασίας δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος θα πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά που καθορίζει η ΕΚΤ με σκοπό τη διασφάλιση ομοιόμορφων όρων και προϋποθέσεων για όλα τα εκτυπωτικά εργοστάσια στα οποία γίνεται ανάθεση.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

Polish

„umowa dostawy”: umowa zawierana w formie pisemnej pomiędzy podmiotem zamawiającym a zakładem drukarskim, w którym złożono zamówienie na odpłatną produkcję banknotów euro;

Greek

με τον όρο «σύμβαση προμηθείας» νοείται η εγγράφως συναπτόμενη σύμβαση μεταξύ ορισμένης αναθέτουσας αρχής και ενός εκτυπωτικού εργοστασίου στο οποίο έχει ανατεθεί παραγγελία παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ έναντι τιμήματος·

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

Polish

Mając na uwadze przejrzysty charakter rynku, zauważono, iż niektóre dokumenty przetargowe są skutkiem wymiany opinii między podmiotem zamawiającym a producentem, która nastąpiła przed opublikowaniem przetargu.

Greek

Δεδομένης της διαφάνειας της αγοράς, παρατηρήθηκε ότι ορισμένα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των παραγωγών, πριν από τη δημοσίευση της τελικής πρόσκλησης.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1

Polish

celem umożliwienia podmiotom zamawiającym w obrębie EOG zastosowania przepisów art. 58 ust. 2 i 3, Umawiające się Strony zapewniają określanie przez dostawców prowadzących działalność na ich odpowiednich terytoriach pochodzenia produktów w ofertach składanych w przetargach na dostawy zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1);

Greek

στ) προκειμένου οι εντός του ΕΟΧ συμβαλλόμενοι φορείς να μπορούν να εφαρμόζουν το άρθρο 58 παράγραφοι 2 και 3, τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους προσδιορίζουν την καταγωγή των προϊόντων στις προσφορές τους για συμβάσεις προμηθειών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1)·

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1

Polish

W odniesieniu w szczególności do bezpośredniego wyboru jednostek i organów mających prowadzić kampanie reklamowe, Komisja ma wątpliwości, czy zostanie zawarta umowa odpłatna w formie pisemnej pomiędzy zamawiającym a wybranymi dostawcami usług i czy w takim przypadku przestrzegane będą restrykcyjne warunki ustalone w orzeczeniu w sprawie Teckal.

Greek

Όσον αφορά ιδίως την άμεση επιλογή των υπηρεσιών και οργανισμών που αναλαμβάνουν τις διαφημιστικές εκστρατείες, η Επιτροπή αμφέβαλε ότι θα συνάπτονταν γραπτή σύμβαση με οικονομικούς όρους μεταξύ των συμβαλλομένων αρχών και των προεπιλεχθέντων φορέων παροχής υπηρεσιών και ότι, εάν αυτό συνέβαινε, θα τηρούνταν οι αυστηρές προϋποθέσεις που καθορίστηκαν με την απόφαση Teckal.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1

Polish

Okoliczności, na które można się powoływać w celu uzasadnienia wyjątkowo pilnego charakteru sprawy, nie mogą być w żadnym przypadku przypisane instytucjom zamawiającym;

Greek

Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της επιτακτικά επείγουσας ανάγκης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη-

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1

Polish

2002 I, s. 2730) definiuje sprzedaż wysyłkową jako „każdą czynność odpłatną, dokonywaną w drodze zamówienia i przesłania towaru pocztą lub elektronicznie bez osobistego kontaktu pomiędzy dostawcą a zamawiającym lub bez zapewnienia poprzez zastosowanie środków technicznych lub innego rodzaju, że przesyłka nie zostanie przekazana dzieciom lub młodzieży”.

Greek

2730), ορίζει την πώληση δι’ αλληλογραφίας ως «κάθε πράξη εξ επαχθούς αιτίας που πραγματοποιείται μέσω παραγγελίας και αποστολής εμπορεύματος ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς χωρίς προσωπική επαφή μεταξύ του αποστέλλοντος και του αποκτώντος και χωρίς να παρέχεται εγγύηση, μέσω τεχνικών ή άλλων μεθόδων, ότι τα αποστελλόμενα δεν θα διατεθούν σε παιδιά ή εφήβους».

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Polish

A więc próbuje się usuwać przeszkody w swobodnym przepływie, chroniąc interesy podmiotów gospodarczych z jednego państwa członkowskiego pragnących sprzedawać towary lub usługi podmiotom zamawiającym z innych państw członkowskich.

Greek

Έτσι, σκοπός της οδηγίας είναι η εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών με την προστασία των συμφερόντων των εγκατεστημένων σε κράτος μέλος επιχειρηματιών οι οποίοι επιθυμούν να παραδώσουν αγαθά ή να παράσχουν υπηρεσίες σε αναθέτουσες αρχές που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Polish

A zatem art. 17 ust. 12 tej ustawy zezwala instytucjom zamawiającym na udzielenie zamówień publicznych na usługi, których przedmiot stanowią projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi o szacunkowej wartości poniżej 100 000 EUR, za pośrednictwem podmiotu odpowiedzialnego za postępowanie, podmiotom określonym w ust. 1 lit. d)–g) tego artykułu, które darzą zaufaniem, po upewnieniu się co do doświadczenia i kwalifikacji zawodowych tych podmiotów, i po uzasadnieniu tego wyboru.

Greek

Έτσι, το άρθρο 17, παράγραφος 12, του νόμου αυτού παρέχει τη δυνατότητα στους αναθέτοντες οργανισμούς να αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη και τη διεύθυνση των έργων για τα οποία η εκτιμώμενη αξία είναι μικρότερη των 100 000 ευρώ, μέσω του προσώπου που έχει την ευθύνη της διαδικασίας, στους επιχειρηματικούς φορείς που αναφέρει η παράγραφος 1, στοιχεία d έως g, του εν λόγω άρθρου 17 που απολαύουν της εμπιστοσύνης των οργανισμών, αφού διασφαλιστεί ότι οι φορείς αυτοί διαθέτουν την επαγγελματική πείρα και την ικανότητα, και η επιλογή αυτή αιτιολογείται.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Polish

Artykuł 37a zezwala podmiotom prywatnym na przedstawianie instytucjom zamawiającym propozycji wykonania robót budowlanych na zamówienie publiczne lub robót budowlanych użyteczności publicznej i zawieranie na nie umów, w których przewidziane jest finansowanie i zarządzanie robotami budowlanymi.

Greek

Το άρθρο 37 bis του νόμου αυτού παρέχει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να υποβάλλουν στους αναθέτοντες οργανισμούς προτάσεις εκτελέσεως δημοσίων έργων ή έργων κοινής ωφελείας και να υπογράφουν τις αντίστοιχες συμβάσεις, προβλέποντας τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των έργων.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Polish

Fernwärme Wien zakwestionowała właściwość tego organu, której warunkiem jest, aby pozwana była „podmiotem zamawiającym” lub „instytucją zamawiającą” w rozumieniu dyrektyw 2004/17 i 2004/18.

Greek

Η Fernwärme Wien αμφισβήτησε την αρμοδιότητα του οργάνου αυτού, η οποία υφίσταται υπό την προϋπόθεση ότι η καθής εταιρία είναι «αναθέτων φορέας» ή «αναθέτουσα αρχή» κατά την έννοια των οδηγιών 2004/17 και 2004/18.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Polish

Jak podkreśla rząd niemiecki, jest to potwierdzone okolicznością, że zakaz ten nie jest absolutny, ponieważ jak wynika z § 1 ust. 4 JuSchG, dotyczy on jedynie transakcji dokonywanych drogą pocztową lub elektroniczną, bez osobistego kontaktu pomiędzy sprzedawcą i zamawiającym lub przy braku pewności, że towar nie zostanie przekazany dzieciom lub młodzieży.

Greek

Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από το ότι, όπως υπογράμμισε μετ’ επιτάσεως η Γερμανική Κυβέρνηση, η απαγόρευση αυτή δεν είναι απόλυτη εφόσον, όπως προκύπτει από το άρθρο 1, παράγραφος 4, του JuSchuG, αφορά μόνον τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς χωρίς προσωπική επαφή μεταξύ του αποστέλλοντος και του αποκτώντος ή χωρίς να διασφαλίζεται ότι το εμπόρευμα δεν θα παραδοθεί σε παιδιά ή εφήβους.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Polish

OPINIA D. RUIZA-JARABA — SPRAWY POŁĄCZONE C-147/06 I C-148/06 gospodarczych mających siedzibę w państwie członkowskim, pragnących sprzedawać swe produkty lub usługi instytucjom zamawiającym z innych państw członkowskich 29.

Greek

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ RUIZ-JARABO — ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΘΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ C-147/06 και C-148/06 μέλους που επιθυμούν την πώληση των προϊόντων τους ή την παροχή των υπηρεσιών τους στις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών μελών 29.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Add a translation

Get a better translation with human contributionsReport Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language:  Italiano |  Español |  Français |  Deutsch |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  한국어 |  Türkçe |

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK