MyMemory, World's Largest Translation Memory
Language pair:
 Subject   
Ask Google

Results for llanfair ym muallt translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Llanfair-ym-Muallt

English

Builth

Last Update: 2012-01-17
Usage Frequency: 1

Reference: Wikipedia

Welsh

Ysbyty Llanfair ym Muallt

English

Builth Wells Hospital

Last Update: 2009-07-13
Usage Frequency: 1

Reference: LowriWilliams

Welsh

Mae'r digwyddiadau yn Llanfair ym Muallt yn drueni mawr

English

The events in Builth Wells are a great shame

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Hefyd , cynhaliwyd seminar yn Llanfair-ym-Muallt ar 31 Ionawr 2001

English

In addition , a seminar was held at Builth Wells on 31 January 2001

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Mae eu hangen yn y Gymru wledig , yn Rhaeadr Gwy a Llanfair-ym-Muallt

English

We need them in rural Wales , in Rhayader and in Builth Wells

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Ar gyfer yr ail bapur ymgynghorol hwn , byddwn yn cynnal seminar arall yn Llanfair ym Muallt ar 31 Ionawr i ystyried y fframwaith gweithredu a thrafod syniadau ar beth y dylai arweiniad gweithredol Rhoi Cymunedau'n Gyntaf ei gynnwys

English

For this second consultation paper , we will hold another seminar in Builth Wells on 31 January to consider the implementation framework and to canvass ideas on what Communities First operational guidance should contain

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Ar wahân i'r ceir cymunedol , mae Cefnogaeth Gymuned Llanfair ym Muallt yn cynnig gwasanaeth danfon llyfrau llyfrgell , gwasanaeth casglu a danfon presgripsiwn a chynllun gwneud ffrindiau a gwarchod

English

Apart from community cars , Builth Wells Community Support supplies a library delivery service , a prescription pick-up and delivery service and a befriending and sitting scheme

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Arweinydd Ceidwadwyr Cymru ( Nick Bourne ) : Weinidog , gwyddoch am y ddyled hirdymor o £80 ,000 dros gyfnod o tua 20 i 30 mlynedd , sydd gan Ganolfan Gelfyddydau Glannau Gwy yn Llanfair-ym-Muallt

English

The Leader of the Welsh Conservatives ( Nick Bourne ) : Minister , you are aware of the long-term debt , over some 20 to 30 years , of the Wyeside Arts Centre in Builth Wells of £80 ,000

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Beth a wneir ynghylch y cynigion a geir ar gyfer ffordd osgoi i Raeadr Gwy a ffordd osgoi i Lanfair ym Muallt ? A ellir eu dwyn gerbron fel y cawn welliannau sylweddol yn y cysylltiadau ar ffyrdd rhwng y Gogledd a'r De , gan gynnwys Llanrwst hefyd ? Nid oes dim yn y datganiad hwn sy'n ymdrin â'r pryderon hynny

English

What is being done about the proposals that exist for a Rhayader bypass and a Builth Wells bypass ? Can they be brought forward so that we can have significant improvements on the road links between north and south Wales , to include Llanrwst also ? Nothing in this statement addresses those concerns

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i weithredu argymhellion adroddiad Babtie ar yr angen am ffyrdd osgoi i Raeadr Gwy , Llanfair ym Muallt , Llanrwst a'r Drenewydd ?

English

What is the Government of Wales doing to implement the Babtie report recommendations on the need for bypasses for Rhayader , Builth Wells , Llanrwst and Newtown ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Bydd o ddiddordeb imi glywed beth y teimla Sue Essex y gall y Cynulliad Cenedlaethol , yr asiantaeth cefnffyrdd , ei wneud mewn cysylltiad â'r rhan o'r A470 sy'n rhedeg rhwng Llyswen a Llanfair ym Muallt

English

I am interested to hear what Sue Essex feels can be done by the National Assembly , the trunk road agency , in relation to the stretch of the A470 that runs between Llyswen and Builth Wells

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Cytunaf â'r Gweinidog y dylai pobl allu teithio i'r gwaith yn haws , felly apeliaf ar ran fy etholaeth am ffyrdd lliniaru yn Nhalgarth , Llanfair ym Muallt a Rhaeadr Gwy

English

I agree with the Minister that people should be able to travel to work more easily , therefore I make a constituency plea for relief roads in Talgarth , Builth Wells and Rhayader

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Delyth Evans : Gwyddoch fod un o'r canolfannau peilot yn Llanfair-ym-Muallt , yn y rhanbarth yr wyf yn ei chynrychioli

English

Delyth Evans : You will know that one of the pilot centres is in Builth Wells , in the region that I represent

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Dylem sicrhau hefyd y rhoddir canllawiau clir i is-adrannau'r Cynulliad a chyrff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad yn nodi nad oes angen canslo cyfarfodydd mewn lleoedd fel Llanfair ym Muallt , Llandrindod a Rhaeadr

English

We should also ensure that Assembly divisions and Assembly sponsored public bodies are given clear guidance that it is not necessary to cancel meetings in places such as Builth Wells , Llandrindod Wells and Rhayader

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Dywedasoch y cynhaliwyd profion gwaed ar ffermydd sydd o dan gyfyngiadau Ffurflen D yn Llanfair-ym-Muallt yn y cylchlythyr hwnnw

English

You said that blood testing on farms under Form D restrictions in Builth Wells had been carried out in that circular

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Dywedwch hynny wrth fy etholwyr i , sydd wedi gweld nifer y gwelyau yn Ysbyty Llanfair-ym-Muallt yn cael ei haneru , oherwydd bod yr adeilad mewn cyflwr mor wael fel na all gymryd mwy na'r 20 claf sydd yno am resymau diogelwch tân

English

Tell that to my constituents who have seen the number of beds in Builth Hospital halved , because the state of the building is so poor that for fire-safety reasons they cannot admit any more than the 20 patients that they have

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Fodd bynnag , efallai y gwyddoch fod y grwpiau meithrin o dan fygythiad mawr yn y dref lle yr wyf yn byw sef Aberhonddu , ac yn Llanfair-ym-Muallt oherwydd prinder adeiladau addas

English

However , you may be aware that the meithrin groups in my hometown of Brecon , and in Builth Wells , are severely threatened by the lack of available and suitable premises

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Fodd bynnag , fe ddatblygais ddiddordeb yn y gwasanaeth iechyd fel un o drigolion Llanfair-ym-Muallt pan fygythwyd cau'r ysbyty yno a minnau eisiau gwybod y byddai yno ysbyty imi pe bawn i'n sâl

English

However , I developed an interest in the health service as a resident of Builth Wells whose hospital was threatened with closure and who wanted to know that if I was ill that there was a hospital there for me

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Fodd bynnag , gwnaethpwyd hynny ar draul yr oriau gwasanaeth yng Nghrucywel , Llanfair ym Muallt a Bronllys

English

However , this was done at the expense of the hours of service at Crickhowell , Builth Wells and Bronllys

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Fodd bynnag , pan godais y mater hwn gyda chi yng nghyfarfod y Pwyllgor Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig , darganfûm y bwriadwyd cynnal profion gwaed yn ardal Llanfair-ym-Muallt y dydd Sadwrn a'r dydd Sul canlynol

English

However , when I challenged you about that in the Agriculture and Rural Development Committee , I discovered that blood tests were being carried out in the Builth Wells area the following Saturday and Sunday

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Add a translation

Get a better translation with human contributionsReport Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language:  Italiano |  Español |  Français |  Deutsch |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  한국어 |  Türkçe |

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK