Preguntar a Google

Usted buscó: недискриминационен (Búlgaro - Español)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Búlgaro

Español

Información

Búlgaro

Държавите-членки гарантират по справедлив и недискриминационен начин, че

Español

Los Estados miembros garantizarán, de forma justa y no discriminatoria, que:

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Тази такса се събира по недискриминационен начин и не надвишава разходите за обработване на заявлението.

Español

Dichos derechos se recaudarán de forma no discriminatoria y no rebasarán el coste de la tramitación de la solicitud.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Резултатът е, че всички оператори ще имат недискриминационен достъп до преносните мрежи при справедливи и прозрачни цени.

Español

El resultado es que todos los operadores tendrán un acceso no discriminatorio a las redes de transporte, con unos precios justos y transparentes.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

- осигуряване на недискриминационен достъп до терминали, когато те са финансирани или съфинансирани от държавни фондове,

Español

- garantizando el acceso no discriminatorio a las terminales financiadas o cofinanciadas con fondos públicos,

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

- осигуряване на недискриминационен достъп до терминали, когато те са финансирани или съфинансирани от публични фондове,

Español

- garantizando el acceso no discriminatorio a las terminales financiadas o cofinanciadas con fondos públicos,

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Държаватачленка може да изиска от въпросното лице да докладва за присъствието си на нейна територия в рамките на разумен и недискриминационен срок.

Español

El Estado miembro podrá exigir al interesado que notifique su presencia en el territorio en un plazo de tiempo razonable y no discriminatorio.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Валидността на новите лицензии за видове, при които има излишък, се определят от аржентинския изпълнителен орган по общ и недискриминационен начин.

Español

En el caso de nuevos permisos para especies excedentarias, la duración será la que determine la autoridad de aplicación argentina con carácter general y no discriminatorio.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Мерките по опазването, предприети от аржентинския изпълнителен орган се прилагат по недискриминационен начин за всички кораби и се базират на обективна научна информация и критерии.

Español

Toda medida de conservación adoptada por la autoridad de aplicación argentina se aplicará de forma no discriminatoria a todos los buques y deberá basarse en informaciones y criterios científicos objetivos.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

(6) За да има реална конкуренция, достъпът до мрежата трябва да бъде недискриминационен, прозрачен и със справедливи цени.

Español

6) Para que la competencia funcione correctamente se requiere un acceso a la red no discriminatorio, transparente y a precios razonables.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Комисията отбелязва, че критериите, прилагани за предоставянето на помощта, са прозрачни и че корабопритежателите в Съюза се третират по недискриминационен начин.

Español

La Comisión observa que los criterios que se aplican para la concesión de la ayuda son transparentes, y que los armadores establecidos en la Unión reciben un trato no discriminatorio.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Следва, обаче, да се осигури недискриминационен процес за вземане на решения посредством организационни мерки по отношение на независимостта на отговорните за вземането на решения“.

Español

Sin embargo, un proceso decisorio no discriminatorio debe estar garantizado mediante medidas organizativas respecto de la independencia de los responsables de las decisiones.»

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

„За да се осигури ефективен и недискриминационен достъп до мрежата е целесъобразно преносната и разпределителните мрежи да се експлоатират чрез юридически отделни единици когато съществуват вертикално интегрирани предприятия.

Español

«A fin de garantizar un acceso eficaz y no discriminatorio a la red, es conveniente que las redes de transporte y las de distribución se gestionen a través de organismos jurídicamente separados, en caso de que existan empresas integradas verticalmente.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

До приемането на такава норма информацията за БД и за ремонта и техническото обслужване на тежките превозни средства следва да бъде представяна по достъпен начин и във формат, който гарантира недискриминационен достъп.

Español

Hasta la adopción de esa norma, la información de los sistemas de diagnóstico a bordo de vehículos y sobre reparación y mantenimiento de vehículos pesados debe presentarse de manera directamente accesible y en un formato que asegure un acceso no discriminatorio.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

при надлежна обосновка — един или няколко от критериите, изброени в параграф 2, при условие че се прилагат по обективен и недискриминационен начин.

Español

cuando esté debidamente justificado, se aplicarán uno o varios de los criterios mencionados en el apartado 2, siempre que se haga de manera objetiva y no discriminatoria.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Вътрешноводните пристанища предлагат най-малко един товарен терминал, отворен за всички оператори по недискриминационен начин, и прилагат прозрачни такси.

Español

Los puertos interiores ofrecerán al menos una terminal de carga abierta a todos los operadores de forma no discriminatoria y aplicarán tarifas transparentes.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Процедурите за подбор на кандидати за длъжности в BBMRI-ERIC се извършват по прозрачен и недискриминационен начин, като се осигуряват равни възможности за кандидатите.

Español

Los procedimientos de selección de los candidatos a empleos en BBMRI-ERIC serán transparentes y no discriminatorios, y respetarán la igualdad de oportunidades.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Пето условие: Помощта трябва да се предоставя въз основа на прозрачни критерии, прилагани по недискриминационен начин за корабопритежателите, установени в Общността.

Español

Quinta condición: la ayuda debe concederse sobre la base de criterios transparentes aplicados de manera no discriminatoria con respecto a los armadores establecidos en la Unión.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Договарящите се страни прилагат техните правила по отношение опадването на здравето на хора, животни и растения по недискриминационен начин и не въвеждат никакви нови мерки, които биха могли прекалено да затруднят търговията.

Español

En materia veterinaria, sanitaria y fitosanitaria, las Partes contratantes aplicarán sus regulaciones de manera no discriminatoria y se abstendrán de introducir nuevas medidas que obstaculicen indebidamente los intercambios.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Договарящите се страни прилагат своите ветеринарни, фитосанитарни и здравни разпоредби по недискриминационен начин, и ще се въздържат от въвеждане на нови мерки, които могат да възпрепятстват неоправдано търговския обмен.

Español

En materia veterinaria, sanitaria y fitosanitaria, las Partes Contratantes aplicarán sus regulaciones de manera no discriminatoria y se abstendrán de introducir nuevas medidas que obstaculicen indebidamente los intercambios.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

(7) За да се завърши вътрешният пазар на електроенергия, от първостепенно значение е наличието на недискриминационен достъп до мрежата на оператора на преносната или разпределителната мрежа.

Español

7) Para completar el mercado interior de la electricidad, es primordial que los gestores de redes de transporte o distribución puedan acceder a la red en condiciones no discriminatorias.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo