Preguntar a Google

Usted buscó: hügieenieeskirjad (Estonio - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Estonio

Polaco

Información

Estonio

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal "Hügieenieeskirjad ja käsitöönduslikud toidukäitlejad"

Polaco

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: "Zasady higieny a przetwórstwo rzemieślnicze"

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

looduslike ulukite hankimise, töötlemise ja kontrollimise hügieenieeskirjad on vaja sätestada, et vältida toidu kaudu saadavaid nakkushaigusi või toidumürgitusi;

Polaco

istnieje konieczność określenia warunków higieny, jakie muszą towarzyszyć uzyskiwaniu, przetwarzaniu oraz kontrolowaniu dziczyzny, w celu zapobiegania zakażeniom przenoszonym przez pokarm lub zatruciom pokarmowym;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Ruumide osas, mida kasutatakse muude toiduainete kui liha ja lihatooted, mis moodustavad osa lihatoodete koostisest, ladustamiseks ja töötlemiseks, kehtivad käesolevas direktiivis sätestatud üldised hügieenieeskirjad.

Polaco

Pomieszczenia używane do przechowywania lub obrabiania artykułów żywnościowych innych niż mięso lub produkty mięsne, które mogą stanowić część zawartości produktów mięsnych muszą podlegać ogólnym zasadom w zakresie higieny ustanowionym w niniejszej dyrektywie.

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

vastavalt direktiivi 93/43/EMÜ artikli 1 lõikele 2 ei käsitle see erand toiduaineid, mille suhtes kehtivad ühenduses konkreetsemad hügieenieeskirjad;

Polaco

na podstawie przepisów art. 1 ust. 2 dyrektywy 93/43/EWG omawiane odstępstwo nie powinno dotyczyć tej żywności, dla której stosują się bardziej szczegółowe wspólnotowe zasady higieny;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Nõukogu näeb komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega ette terviseohutuse- ja hügieenieeskirjad, mida peavad täitma käesoleva direktiiviga hõlmamata loomse päritoluga toormaterjalidest valmistatud toidud, välja arvatud valmislihatoidud.

Polaco

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, ustanawia przepisy w zakresie zdrowia i higieny, które muszą być spełniane przez gotowe dania, inne niż gotowe dania mięsne, uzyskane z surowców pochodzenia zwierzęcego nie objętych postanowieniami niniejszej dyrektywy.

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

sisaldada järgmist: teatavate tõenäoliselt saastunud toiduainete tarbimise piirangud, üldarusaadavad hügieenieeskirjad ja saastatusest puhastamise eeskirjad, soovitused jääda siseruumidesse, kaitseainete jaotamine ja kasutamine, evakueerimise kord,

Polaco

obejmować, co następuje: ograniczenia spożywania niektórych rodzajów artykułów żywnościowych, które mogą być skażone, proste reguły dotyczące higieny i odkażania (dekontaminacji), zalecenia pozostania pod dachem, rozprowadzanie i wykorzystywanie substancji ochronnych, ustalenia dotyczące ewakuacji,

Última actualización: 2014-10-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

3.12 Euroopa toiduainetööstuse ettevõtete mitmekesisuse säilitamisel on oluline paindlikkus, sest hügieeniriskid ja vastavad hügieenieeskirjad on osaliselt tihedalt seotud spetsiifilise tootmis-, töötlemis- ja turustusprotsessiga.

Polaco

3.12 Uelastycznienie to ma kluczowe znaczenie dla utrzymania różnorodności przedsiębiorstw w sektorze spożywczym w Europie, jako że specyficzne rodzaje ryzyka i odpowiednie wymagania dotyczące higieny są po części ściśle związane z danym systemem produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Pädev asutus registreerib eraldi ettevõtted, mis tegutsevad ainult kogujatena, vastavalt artikli 4 lõikele 2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 853/2004, millega kehtestatakse spetsiaalsed hügieenieeskirjad loomset päritolu toidukaupadele.

Polaco

Właściwy organ rejestruje oddzielnie przedsiębiorstwa, które prowadzą wyłącznie działalność odbiorcy, zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. określającego szczególne przepisy higieny stosowane do towarów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

3.14 Seega, kui hügieenieeskirjad ja ohutusnõuded tuletatakse ühekülgselt tänapäeva üldistest tootmisriskidest, st tööstuslikust töötlemisest ja globaliseerunud kaubandusest lähtuvalt ning kantakse üle käsitöönduslikele ettevõtetele, võib tekkida oht, et traditsiooniliselt käsitöönduslikult toodetud tooted satuvad ebavõrdsesse konkurentsiolukorda ning nende turulepääsu piiratakse otseselt või kaudselt (kulude suurenemine).

Polaco

3.14 Innymi słowy, jeżeli normy higieny i wymagania dotyczące bezpieczeństwa zostaną automatycznie wywiedzione z rodzajów ryzyka związanych z przeważającymi dzisiaj metodami działania, tzn. z produkcji przemysłowej i globalnego zbytu, oraz przeniesione na struktury rzemieślnicze, to wiąże się z tym zawsze ryzyko, że tradycyjnie rzemieślniczo wytwarzane produkty znajdą się w niekorzystnej pozycji konkurencyjnej. Odbierze się im bezpośrednio lub częściowo pośrednio (poprzez zwiększenie kosztów) możliwość dostępu do rynku.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

9.– 10. veebruaril 2005. aastal otsustas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastavalt kodukorra artikli 29 lõikele 2 koostada omaalgatusliku arvamuse teemal: "Hügieenieeskirjad ja käsitöönduslikud toidukäitlejad".

Polaco

W dniach 9- 10 lutego 2005 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, zgodnie z art. 29 ust. 2 regulaminu wewnętrznego, postanowił sporządzić opinię w sprawie: "Zasady higieny a przetwórstwo rzemieślnicze".

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

Seetõttu ei käsitleta taimse päritoluga toodete (nt pagari- ja kondiitritooted jne) ja teiste loomse päritoluga toodete (nt kala) töötlemist, millele samuti laienevad uued hügieenieeskirjad (määrus (EÜ) nr 852/2004).

Polaco

Odstąpi się natomiast od analizy przetwórstwa produktów roślinnych (m. in. piekarni, cukierni) oraz innych produktów zwierzęcych (m. in. ryb), które także podlegają nowym przepisom w zakresie higieny (rozporządzenie 852/2004).

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

1.9 Kuna määruste (EÜ) nr 853/2004 ja 854/2004 konkreetsed hügieeninõuded on suunatud vaid loomse päritoluga toodetele, keskendutakse hinnangus kõnealuste toodetega tegelevatele toidukäitlemisettevõtetele avalduvale mõjule. Seetõttu ei käsitleta taimse päritoluga toodete (nt pagari-ja kondiitritooted jne) ja teiste loomse päritoluga toodete (nt kala) töötlemist, millele samuti laienevad uued hügieenieeskirjad (määrus (EÜ) nr 852/2004).

Polaco

1.9 Ponieważ specjalne przepisy w zakresie higieny przewidziane w rozporządzeniach nr 853/2004 i 854/2004 dotyczą wyłącznie produktów pochodzenia zwierzęcego, na nich właśnie skupią się rozważania nad wpływem na przedsiębiorstwa sektora spożywczego. Odstąpi się natomiast od analizy przetwórstwa produktów roślinnych (m. in. piekarni, cukierni) oraz innych produktów zwierzęcych (m. in. ryb), które także podlegają nowym przepisom w zakresie higieny (rozporządzenie 852/2004).

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

3.12 Euroopa toiduainetööstuse ettevõtete mitmekesisuse säilitamisel on oluline paindlikkus, sest hügieeniriskid ja vastavad hügieenieeskirjad on osaliselt tihedalt seotud spetsiifilise tootmis-, töötlemis-ja turustusprotsessiga. Väikestel ja käsitöönduslikel toidukäitlejatel, kes turustavad eelkõige kohalikul ja piirkondlikul tasandil, on toiduohutuse suhtes osaliselt teistsugused riskid kui tööstuslikult organiseeritud suurettevõtetel, kes turustavad piirkonnaüleselt rahvusvahelisel tasandil. Seetõttu on arusaadav, et paljude töötajate, suure tootmismahu ja konkreetsete vastutusvaldkondadega suurettevõtetes on mõttekas rakendada kontrolli-ja kvaliteedijuhtimise süsteeme, koguselist märgistust, spetsiifilisi ruumilisi lahendusi ja partiipõhiseid mikrobioloogilisi analüüse. Väikestel toidukäitlejatel lasub vastutus väikesel hulgal töötajatel ning sageli ei võeta osa Euroopa Liidu sisesest turustamisest. Nende puhul piisab tavaliselt lihtsatest lähenemisviisidest, nt külmutus-või kuumutamistemperatuuri pisteline kontrollimine või visuaalne kontrollimine (keeduvorstid, kuumutatud vorstid). Siinkohal kasutatakse traditsioonilisi ja tunnustatud kontrollimeetmeid; parema tehnilise varustuse kasutamine või suurem halduskoormus ei parandaks hügieenitingimusi, kuid põhjustab hoopis täiendavat aja-ja rahalist kulu.

Polaco

3.12 Uelastycznienie to ma kluczowe znaczenie dla utrzymania różnorodności przedsiębiorstw w sektorze spożywczym w Europie, jako że specyficzne rodzaje ryzyka i odpowiednie wymagania dotyczące higieny są po części ściśle związane z danym systemem produkcji, przetwarzania i dystrybucji. W małych i rzemieślniczych przedsiębiorstwach sektora spożywczego o głównie lokalno-regionalnej dystrybucji występuje częściowo inne rozłożenie ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności niż w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych o ponadregionalnej i międzynarodowej dystrybucji. Jest zrozumiałe, że w dużych zakładach o znacznej liczbie pracowników, dużej skali produkcji i rozgraniczonych zakresach odpowiedzialności sens ma wprowadzanie systemów śledzenia drogi produktów i zarządzania jakością, numeracji partii, wyrafinowanych systemów zagospodarowania przestrzeni, jak i kontroli mikrobiologicznej poszczególnych partii produktów. W małych zakładach sektora spożywczego, w których odpowiedzialność spoczywa w rękach niewielu współpracowników i które często nie uczestniczą w wewnątrzwspólnotowym obiegu handlowym, najczęściej wystarczają proste sposoby, takie jak losowa kontrola temperatury chłodzenia lub parzenia, bądź też kontrola wzrokowa (kiełbasa gotowana, kiełbasa parzona). W tym przypadku właściwe są tradycyjne i wypróbowane metody kontroli. Zwiększone nakłady techniczne czy organizacyjne nie wnoszą nic z punktu widzenia higieny, prowadzą natomiast jedynie do wyższych nakładów finansowych i straty czasu.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo