Usted buscó: izkl st tajiem (Letón - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Letón

Inglés

Información

Letón

inform�cija par 2007. gadu ir izkl�st�ta dokument�6084/08.

Inglés

the information covering 2007 is given in document 6084/08.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

lai izkl�st�tu iesp�ju ats�kt dialogu, uz briseli tika aicin�ta kubas deleg�cija.

Inglés

to sound out the possibility for resuming dialogue, a cuban delegation was invited to brussels.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Šajos ieteikumos ietverta vajadz�ba −sniegt s�k�ku inform�ciju, lai var�tu prec�z�k apzin�t personas, pret kur�m nosaka sankcijas; −p�c iesp�jas konkr�t�k noteikt iemeslus, k�d�� padome, �stenojot savu r�c�bas br�v�bu, uzskata, ka persona, grupa vai organiz�cija atbilst juridiskaj� pamatakt� noteiktajiem krit�rijiem; −attiec�go pusi inform�t par patiesajiem un konkr�tajiem iemesliem, lai attaisnotu iek�aušanu sarakst�, pamatojoties uz krit�rijiem un pamatojumu, kas izkl�st�ts juridiskajos pamataktos; −inform�t attiec�g�s personas, grupas un organiz�cijas par to ties�b�m efekt�vi paust viedokli, vai nu public�jot pazi�ojumu oficiダlダ vパstneša "c" s�rij� taj� pat dien�, kad public�ts attiec�gais ties�bu akts, vai ar� par to pazi�ojot individu�li; −izveidot proced�ru, lai izskat�tu individu�lus l�gumus sv�trot no saraksta.

Inglés

those recommendations cover the need −for detailed information allowing for a proper identification of those targeted; −to state the reasons, as concretely as possible, why the council considers, in the exercise of its discretion, that the person, group or entity falls under the criteria defined by the basic legal act; −to notify the party concerned of the actual and specific reasons justifying the listing, on the basis of the criteria and motivation set out in the basic legal acts; −to inform the persons, groups and entities concerned of their right to make their views effectively known, either by publishing a notice in the c-series of the official journal on the same day as the publication of the legal act in question, or by way of individual notification; −to establish a procedure for processing individual requests for de-listing.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Letón

apm�c�bas m�r�is bija misijas vad�t�ja yves de kermabon kunga uzraudz�b�dot iesp�ju galvenajam misijas person�lam �stenot uzdevumus, kas paredz�ti vi�u darba aprakst�, un sasniegt m�r�us, kas noteikti gaid�majai edap misijai kosov� un kurus izkl�st�s vienotaj� r�c�b� par edap misiju kosov�.

Inglés

the purpose of the training was to enable the key mission personnel, under the guidance of the head of mission designate, mr yves de kermabon, to carry out the tasks specified in their job descriptions and to achieve the objectives of the future esdp mission in kosovo, to be set out in the joint action for the esdp kosovo mission.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

es joproj�m bija ap��m�bas pilna iev�rojami atbalst�t šos centienus, k�izkl�st�ts es r�c�bas strat��ij�"valsts veidošana, lai sekm�tu mieru tuvajos austrumos", ko padome (vl�ap) apstiprin�ja novembr� un kur� ietverts plašs pal�dz�bas darb�bu spektrs.

Inglés

the eu remained determined to contribute significantly to that effort, as laid down in its action strategy "state building for peace in the middle east" endorsed by the council (gaerc) in november, which covers the broad range of its assistance activities.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Letón

atseviš�u es�p darba detaliz�ts nov�rt�jums ir ietverts iepriekš izkl�st�taj�s ieda��s par re�ioniem/valst�m.

Inglés

detailed assessments of the work of the individual eusrs are given in the regional/country sections above.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

jubilejas sammit�(2007. gada novembr�singap�r�) atz�m�ja es un asean attiec�bu 30. gadu jubileju, apstiprin�ja turpm�k�s sadarb�bas m�r�us, kas izkl�st�ti nirnbergas deklar�cij�, un pie��ma r�c�bas pl�nu to �stenošanai.

Inglés

a commemorative summit (singapore, november 2007) marked the 30th anniversary of eu-asean relations, affirmed the aims for future cooperation set in nuremberg and adopted a plan of action for their implementation.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

t� uzskat�ja, ka vi�a priekšlikumos, kurus iesniedza ab�m pus�m, izkl�st�ti visaptveroši pas�kumi, kas paredz�ti, lai kosov� sekm�tu etniski daudzveid�gas un demokr�tiskas sabiedr�bas past�v�šanu, kuras pamat� ir tiesiskums.

Inglés

it considered that the proposals presented by him to the two parties provided comprehensive arrangements designed to promote a multiethnic and democratic society in kosovo based on the rule of law.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Šie pasダkumi noris pamatojoties uz ano 1992. gada klimata izmai┓u konvenciju un tダs 1997.gada kioto protokolu, kurš nosaka att┆st┆tajダs valst┆s pie┑aujamo siltumn┆cas izmešu l┆meni.

Inglés

this takes place under the umbrella of the 1992 un climate change convention and its 1997 kyoto protocol which sets targets for the greenhouse emissions of developed countries.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

┒emot vパrダ problパmas, kas vパl jダnovパrš, komisija turpinダs veikt valstu sagatavošanダs darba intens┆vu pダrraudz┆bu, ┆paši pievパršoties šajダ zi┓ojumダ izklダst┆tajiem konstatパjumiem.

Inglés

in the environmental field, romania does not have sufficient administrative capacity to complete the issuing of permits to industrial operators in compliance with the eu rules on integrated pollution prevention and control and to ensure rules are enforced.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

turpin�ja �stenot eiropas kaimi�attiec�bu politiku (ekp) vidusj�ras re�iona valst�s; padome izskat�ja komisijas 2006. gada decembra pazi�ojum�izkl�st�t�s idejas, kas paredz�tas ekp stiprin�šanai; no š�m idej�m izstr�d�ja progresa zi�ojumu, ko prezidentvalsts padomei iesniedza j�nij�41.

Inglés

the implementation of the european neighbourhood policy (enp) towards mediterranean countries continued; the council examined the ideas set out in a commission communication of december 2006, which aimed to strengthen the enp; those ideas resulted in a progress report which the

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

kop�jo strat��iju papildina r�c�bas pl�ns, kur�izkl�st�tas skaidras un izm�r�mas priorit�tes un konkr�ti m�r�i laikposmam no 2008. l�dz 2010. gadam miera un droš�bas jom�; demokr�tiskas p�rvald�bas un cilv�kties�bu jom�; tirdzniec�bas, re�ion�las integr�cijas un infrastrukt�ras jom�; t�kstošgades att�st�bas m�r�u jom�; ener��tikas jom�; klimata p�rmai�u jom�; migr�cijas, mobilit�tes un nodarbin�t�bas jom�; zin�tnes, inform�cijas sabiedr�bas un kosmosa jom�.

Inglés

the joint strategy is complemented by an action plan which sets out clear and measurable priorities and concrete objectives for the period 2008-2010 in the fields of peace and security; democratic governance and human rights; trade, regional integration and infrastructure; millennium development goals; energy; climate change; migration, mobility and employment; science, information society and space.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

eiropas parlaments 2007. gada 23. maij� pie��ma rezol�ciju par padomes k�dp 2005. gada zi�ojumu, k�izkl�st�ts dokument� p6_ta(2007)0205.

Inglés

the ep's resolution in reaction to the cfsp report 2005 of the council was adopted on 23 may 2007 and is contained in p6_ta(2007)0205.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

novembr�padome ��ma v�r�2007. gada sp�ku katalogu, kur�izkl�st�ti dal�bvalstu atv�l�tie ieguld�jumi vajadz�gaj�m milit�raj�m sp�j�m, kas izriet no eiropas droš�bas strat��ijas un pamatm�r�a 2010. gadam un ko inform�šanas nol�k�nos�t�ja nato.

Inglés

in september, the council noted the force catalogue 2007, which presents member states' contributions to the required military capabilities, as derived from the european security strategy and the headline goal 2010, and forwarded it to nato for information purposes.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

j└nor└da ar┫ tas, ka d a Š u dal┫bvalstu atbildes nebija izkl└st┫tas pietiekami s┫ki, lai var┠tu noteikt galvenos elementus, ko komisijai ir j└iek┲auj piepras┫jum└ par civiltiesisk└s atbild┫bas piem┠roùanu.レehijas republika, grie┯ija, it└lija, v└cija, zviedrija.レehijas republika, grie┯ija, it└lija, latvija, slov└kija.francija, ung└rija, polija.n┫derlande, slov└kija.レehijas republika.polija.

Inglés

it should also be noted that the answers of some member states were not detailed enough to be able to establish the essential points to be included in a commission's application to conduct a `civil action within criminal proceedings'.czech republic, germany, greece, italy, sweden.czech republic, greece, italy, latvia, slovakia.france, hungary, poland.netherlands, slovakia.czech republic.poland.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

d ù┱nu direkt┱v┝· (6) un ƒ┝rpus telp┝m izmantojamo maù┱nu direk-t┱v┝· (7) izkl┝st┱taj┝m pras┱b┝m, kas uzliek r a Š o t ┝ j i e m par a r b a d pien┝kumu sniegt inform┝ciju par iek┝rtu rad┱to troksni, un d a Š o s gad┱jumos « i e r o b e Š o t t┝ emisiju, vajadz┨tu pal┱dz┨t sa-mazin┝t risku str┝d┝joùajiem.

Inglés

the require- p ments in the `machinery directive' (6) and `outdoor machin-ery directive' (7), whereby manufacturers are required to pro- e a n vide noise information about the machinery, and in some cases limit emissions, should also help reduce the risk to workers.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

2003. gada trokù┾a direkt┱v┝ par trokù┾a iedarb┱bas uz str┝d┝joùajiem nov┨rt┨ùanu ir atsauce uz iso 1999:1990, un daudzos eiropas standartiz┝cijas komitejas (cen) tehnisko ko-miteju izstr┝d┝tajos standartos ir iek┸auti noteikumi par trok-sni, kas atbalsta b‶tisk┝k┝s maù┱nu direkt┱v┝ izkl┝st┱t┝s droù┱-bas un vesel┱bas pras┱bas attiec┱b┝ uz troksni.

Inglés

the 2003 noise directive refers to iso 1999:1990 for the assessment of workers' exposure, and many standards prepared by the technical committees of the european committee for standardisation (cen) have provisions on noise to support the essential safety and health requirements on noise in the machinery directive.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

2006. gada 17. maija iest�žu nol�gum� (iia) paredz�ts, ka "katru gadu padomes prezidentvalsts apspried�s ar eiropas parlamentu pl�notu padomes dokumentu, ko nos�t�s l�dz attiec�g� gada 15. j�nijam un kur izkl�st�ti k�dp galvenie aspekti un priorit�tes, tostarp to finansi�l� ietekme uz eiropas savien�bas visp�r�jo budžetu, k� ar� n-1 gad� s�kto pas�kumu nov�rt�jums".

Inglés

the interinstitutional agreement (iia) of 17 may 2006 provides that "each year, the council presidency will consult the european parliament on a forwardlooking council document, which will be transmitted by june 15 for the year in question, setting out the main aspects and basic choices of the cfsp, including the financial implications for the general budget of the european union and an evaluation of the measures launched in the year n-1".

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Letón

papildus tam, ka tika izveidota metodolo�ija, lai ar drošas elektroniskas sist�mas starpniec�bu starp dal�bvalst�m veiktu inform�cijas apmai�u par eksporta at�auju atteikumiem un konsult�cij�m par š�diem atteikumiem, taj�inter alia izkl�st�ta paraugprakse tiešo lietot�ju apliec�bu jom�un paraugprakse, lai interpret�tu asto�us kodeksa krit�rijus, nosakot faktorus, kas j�apsver, veicot eksporta at�auju piepras�jumu nov�rt�jumu.

Inglés

in addition to establishing the methodology for the exchange of information among member states concerning the notification of export licence denials and consultations concerning such denials via a secure electronic system, it sets out, inter alia, agreed best practices in the area of enduser certificates and best practices for interpretation of all eight criteria of the code, identifying factors to be considered when assessing export licence applications.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

saska��ar pilnvar�m, kas izkl�st�tas apvienoto n�ciju organiz�cijas droš�bas padomes rezol�cij�(ano dp r) 1778 (2007), padome 2007. gada 15. oktobr�, pie�emot vienoto r�c�bu 2007/677/k�dp, pie��ma l�mumu izv�rst milit�ru p�rejas laika nodrošin�juma oper�ciju Čadas republik�un centr�l�frikas republik�, sauktu par eufor tchad/rca.

Inglés

on 15 october 2007 the council decided, with the adoption of joint action 2007/677/cfsp, to conduct a military bridging operation in the republic of chad and in the central african republic, named eufor tchad/rca, in accordance with the mandate set out in united nations security council resolution (unscr) 1778 (2007).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Se han ocultado algunas traducciones humanas de escasa relevancia para esta búsqueda.
Mostrar los resultados de escasa relevancia para esta búsqueda.

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo