Você procurou por: izkl st tajiem (Letão - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Letão

Inglês

Informações

Letão

inform�cija par 2007. gadu ir izkl�st�ta dokument�6084/08.

Inglês

the information covering 2007 is given in document 6084/08.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

lai izkl�st�tu iesp�ju ats�kt dialogu, uz briseli tika aicin�ta kubas deleg�cija.

Inglês

to sound out the possibility for resuming dialogue, a cuban delegation was invited to brussels.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

Šajos ieteikumos ietverta vajadz�ba −sniegt s�k�ku inform�ciju, lai var�tu prec�z�k apzin�t personas, pret kur�m nosaka sankcijas; −p�c iesp�jas konkr�t�k noteikt iemeslus, k�d�� padome, �stenojot savu r�c�bas br�v�bu, uzskata, ka persona, grupa vai organiz�cija atbilst juridiskaj� pamatakt� noteiktajiem krit�rijiem; −attiec�go pusi inform�t par patiesajiem un konkr�tajiem iemesliem, lai attaisnotu iek�aušanu sarakst�, pamatojoties uz krit�rijiem un pamatojumu, kas izkl�st�ts juridiskajos pamataktos; −inform�t attiec�g�s personas, grupas un organiz�cijas par to ties�b�m efekt�vi paust viedokli, vai nu public�jot pazi�ojumu oficiダlダ vパstneša "c" s�rij� taj� pat dien�, kad public�ts attiec�gais ties�bu akts, vai ar� par to pazi�ojot individu�li; −izveidot proced�ru, lai izskat�tu individu�lus l�gumus sv�trot no saraksta.

Inglês

those recommendations cover the need −for detailed information allowing for a proper identification of those targeted; −to state the reasons, as concretely as possible, why the council considers, in the exercise of its discretion, that the person, group or entity falls under the criteria defined by the basic legal act; −to notify the party concerned of the actual and specific reasons justifying the listing, on the basis of the criteria and motivation set out in the basic legal acts; −to inform the persons, groups and entities concerned of their right to make their views effectively known, either by publishing a notice in the c-series of the official journal on the same day as the publication of the legal act in question, or by way of individual notification; −to establish a procedure for processing individual requests for de-listing.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Letão

apm�c�bas m�r�is bija misijas vad�t�ja yves de kermabon kunga uzraudz�b�dot iesp�ju galvenajam misijas person�lam �stenot uzdevumus, kas paredz�ti vi�u darba aprakst�, un sasniegt m�r�us, kas noteikti gaid�majai edap misijai kosov� un kurus izkl�st�s vienotaj� r�c�b� par edap misiju kosov�.

Inglês

the purpose of the training was to enable the key mission personnel, under the guidance of the head of mission designate, mr yves de kermabon, to carry out the tasks specified in their job descriptions and to achieve the objectives of the future esdp mission in kosovo, to be set out in the joint action for the esdp kosovo mission.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

es joproj�m bija ap��m�bas pilna iev�rojami atbalst�t šos centienus, k�izkl�st�ts es r�c�bas strat��ij�"valsts veidošana, lai sekm�tu mieru tuvajos austrumos", ko padome (vl�ap) apstiprin�ja novembr� un kur� ietverts plašs pal�dz�bas darb�bu spektrs.

Inglês

the eu remained determined to contribute significantly to that effort, as laid down in its action strategy "state building for peace in the middle east" endorsed by the council (gaerc) in november, which covers the broad range of its assistance activities.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Letão

atseviš�u es�p darba detaliz�ts nov�rt�jums ir ietverts iepriekš izkl�st�taj�s ieda��s par re�ioniem/valst�m.

Inglês

detailed assessments of the work of the individual eusrs are given in the regional/country sections above.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

jubilejas sammit�(2007. gada novembr�singap�r�) atz�m�ja es un asean attiec�bu 30. gadu jubileju, apstiprin�ja turpm�k�s sadarb�bas m�r�us, kas izkl�st�ti nirnbergas deklar�cij�, un pie��ma r�c�bas pl�nu to �stenošanai.

Inglês

a commemorative summit (singapore, november 2007) marked the 30th anniversary of eu-asean relations, affirmed the aims for future cooperation set in nuremberg and adopted a plan of action for their implementation.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

t� uzskat�ja, ka vi�a priekšlikumos, kurus iesniedza ab�m pus�m, izkl�st�ti visaptveroši pas�kumi, kas paredz�ti, lai kosov� sekm�tu etniski daudzveid�gas un demokr�tiskas sabiedr�bas past�v�šanu, kuras pamat� ir tiesiskums.

Inglês

it considered that the proposals presented by him to the two parties provided comprehensive arrangements designed to promote a multiethnic and democratic society in kosovo based on the rule of law.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

Šie pasダkumi noris pamatojoties uz ano 1992. gada klimata izmai┓u konvenciju un tダs 1997.gada kioto protokolu, kurš nosaka att┆st┆tajダs valst┆s pie┑aujamo siltumn┆cas izmešu l┆meni.

Inglês

this takes place under the umbrella of the 1992 un climate change convention and its 1997 kyoto protocol which sets targets for the greenhouse emissions of developed countries.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

┒emot vパrダ problパmas, kas vパl jダnovパrš, komisija turpinダs veikt valstu sagatavošanダs darba intens┆vu pダrraudz┆bu, ┆paši pievパršoties šajダ zi┓ojumダ izklダst┆tajiem konstatパjumiem.

Inglês

in the environmental field, romania does not have sufficient administrative capacity to complete the issuing of permits to industrial operators in compliance with the eu rules on integrated pollution prevention and control and to ensure rules are enforced.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

turpin�ja �stenot eiropas kaimi�attiec�bu politiku (ekp) vidusj�ras re�iona valst�s; padome izskat�ja komisijas 2006. gada decembra pazi�ojum�izkl�st�t�s idejas, kas paredz�tas ekp stiprin�šanai; no š�m idej�m izstr�d�ja progresa zi�ojumu, ko prezidentvalsts padomei iesniedza j�nij�41.

Inglês

the implementation of the european neighbourhood policy (enp) towards mediterranean countries continued; the council examined the ideas set out in a commission communication of december 2006, which aimed to strengthen the enp; those ideas resulted in a progress report which the

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

kop�jo strat��iju papildina r�c�bas pl�ns, kur�izkl�st�tas skaidras un izm�r�mas priorit�tes un konkr�ti m�r�i laikposmam no 2008. l�dz 2010. gadam miera un droš�bas jom�; demokr�tiskas p�rvald�bas un cilv�kties�bu jom�; tirdzniec�bas, re�ion�las integr�cijas un infrastrukt�ras jom�; t�kstošgades att�st�bas m�r�u jom�; ener��tikas jom�; klimata p�rmai�u jom�; migr�cijas, mobilit�tes un nodarbin�t�bas jom�; zin�tnes, inform�cijas sabiedr�bas un kosmosa jom�.

Inglês

the joint strategy is complemented by an action plan which sets out clear and measurable priorities and concrete objectives for the period 2008-2010 in the fields of peace and security; democratic governance and human rights; trade, regional integration and infrastructure; millennium development goals; energy; climate change; migration, mobility and employment; science, information society and space.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

eiropas parlaments 2007. gada 23. maij� pie��ma rezol�ciju par padomes k�dp 2005. gada zi�ojumu, k�izkl�st�ts dokument� p6_ta(2007)0205.

Inglês

the ep's resolution in reaction to the cfsp report 2005 of the council was adopted on 23 may 2007 and is contained in p6_ta(2007)0205.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

novembr�padome ��ma v�r�2007. gada sp�ku katalogu, kur�izkl�st�ti dal�bvalstu atv�l�tie ieguld�jumi vajadz�gaj�m milit�raj�m sp�j�m, kas izriet no eiropas droš�bas strat��ijas un pamatm�r�a 2010. gadam un ko inform�šanas nol�k�nos�t�ja nato.

Inglês

in september, the council noted the force catalogue 2007, which presents member states' contributions to the required military capabilities, as derived from the european security strategy and the headline goal 2010, and forwarded it to nato for information purposes.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

j└nor└da ar┫ tas, ka d a Š u dal┫bvalstu atbildes nebija izkl└st┫tas pietiekami s┫ki, lai var┠tu noteikt galvenos elementus, ko komisijai ir j└iek┲auj piepras┫jum└ par civiltiesisk└s atbild┫bas piem┠roùanu.レehijas republika, grie┯ija, it└lija, v└cija, zviedrija.レehijas republika, grie┯ija, it└lija, latvija, slov└kija.francija, ung└rija, polija.n┫derlande, slov└kija.レehijas republika.polija.

Inglês

it should also be noted that the answers of some member states were not detailed enough to be able to establish the essential points to be included in a commission's application to conduct a `civil action within criminal proceedings'.czech republic, germany, greece, italy, sweden.czech republic, greece, italy, latvia, slovakia.france, hungary, poland.netherlands, slovakia.czech republic.poland.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

d ù┱nu direkt┱v┝· (6) un ƒ┝rpus telp┝m izmantojamo maù┱nu direk-t┱v┝· (7) izkl┝st┱taj┝m pras┱b┝m, kas uzliek r a Š o t ┝ j i e m par a r b a d pien┝kumu sniegt inform┝ciju par iek┝rtu rad┱to troksni, un d a Š o s gad┱jumos « i e r o b e Š o t t┝ emisiju, vajadz┨tu pal┱dz┨t sa-mazin┝t risku str┝d┝joùajiem.

Inglês

the require- p ments in the `machinery directive' (6) and `outdoor machin-ery directive' (7), whereby manufacturers are required to pro- e a n vide noise information about the machinery, and in some cases limit emissions, should also help reduce the risk to workers.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

2003. gada trokù┾a direkt┱v┝ par trokù┾a iedarb┱bas uz str┝d┝joùajiem nov┨rt┨ùanu ir atsauce uz iso 1999:1990, un daudzos eiropas standartiz┝cijas komitejas (cen) tehnisko ko-miteju izstr┝d┝tajos standartos ir iek┸auti noteikumi par trok-sni, kas atbalsta b‶tisk┝k┝s maù┱nu direkt┱v┝ izkl┝st┱t┝s droù┱-bas un vesel┱bas pras┱bas attiec┱b┝ uz troksni.

Inglês

the 2003 noise directive refers to iso 1999:1990 for the assessment of workers' exposure, and many standards prepared by the technical committees of the european committee for standardisation (cen) have provisions on noise to support the essential safety and health requirements on noise in the machinery directive.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

2006. gada 17. maija iest�žu nol�gum� (iia) paredz�ts, ka "katru gadu padomes prezidentvalsts apspried�s ar eiropas parlamentu pl�notu padomes dokumentu, ko nos�t�s l�dz attiec�g� gada 15. j�nijam un kur izkl�st�ti k�dp galvenie aspekti un priorit�tes, tostarp to finansi�l� ietekme uz eiropas savien�bas visp�r�jo budžetu, k� ar� n-1 gad� s�kto pas�kumu nov�rt�jums".

Inglês

the interinstitutional agreement (iia) of 17 may 2006 provides that "each year, the council presidency will consult the european parliament on a forwardlooking council document, which will be transmitted by june 15 for the year in question, setting out the main aspects and basic choices of the cfsp, including the financial implications for the general budget of the european union and an evaluation of the measures launched in the year n-1".

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Letão

papildus tam, ka tika izveidota metodolo�ija, lai ar drošas elektroniskas sist�mas starpniec�bu starp dal�bvalst�m veiktu inform�cijas apmai�u par eksporta at�auju atteikumiem un konsult�cij�m par š�diem atteikumiem, taj�inter alia izkl�st�ta paraugprakse tiešo lietot�ju apliec�bu jom�un paraugprakse, lai interpret�tu asto�us kodeksa krit�rijus, nosakot faktorus, kas j�apsver, veicot eksporta at�auju piepras�jumu nov�rt�jumu.

Inglês

in addition to establishing the methodology for the exchange of information among member states concerning the notification of export licence denials and consultations concerning such denials via a secure electronic system, it sets out, inter alia, agreed best practices in the area of enduser certificates and best practices for interpretation of all eight criteria of the code, identifying factors to be considered when assessing export licence applications.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

saska��ar pilnvar�m, kas izkl�st�tas apvienoto n�ciju organiz�cijas droš�bas padomes rezol�cij�(ano dp r) 1778 (2007), padome 2007. gada 15. oktobr�, pie�emot vienoto r�c�bu 2007/677/k�dp, pie��ma l�mumu izv�rst milit�ru p�rejas laika nodrošin�juma oper�ciju Čadas republik�un centr�l�frikas republik�, sauktu par eufor tchad/rca.

Inglês

on 15 october 2007 the council decided, with the adoption of joint action 2007/677/cfsp, to conduct a military bridging operation in the republic of chad and in the central african republic, named eufor tchad/rca, in accordance with the mandate set out in united nations security council resolution (unscr) 1778 (2007).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Algumas traduções humanas com pouca relevância foram ocultadas.
Mostrar resultados de pouca relevância.

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK