Demander à Google

Vous avez cherché: indulge in (Anglais - Gallois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Gallois

Infos

Anglais

I am not going to indulge in the knockabout invited by that question

Gallois

Nid wyf am ymroi i'r math o golbio sydd ymhlyg yn y cwestiwn hwnnw

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

If we ignore the statutory realities , we indulge in gesture politics

Gallois

Os anwybyddwn y gwirioneddau statudol , yr ydym yn ymroi i wleidyddiaeth symbolaidd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I have tried not to indulge in criticising anybody , including Lord Rogers

Gallois

Yr wyf wedi ceisio peidio â beirniadu neb , gan gynnwys yr Arglwydd Rogers

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

They do not indulge in anti-social behaviour because they want to cause mayhem

Gallois

Nid ydynt yn ymroi i ymddygiad gwrthgymdeithasol am eu bod yn dymuno achosi anhrefn

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I have often reflected on the fact that it was easier to indulge in the crude party political knockabout at Westminster

Gallois

Yr wyf wedi myfyrio'n aml ynghylch y ffaith ei bod yn haws ymroi i'r colbio pleidiol di-chwaeth yn San Steffan

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

We need not indulge in intellectual fantasies -- some of us have got to get on with the job of allocating the money

Gallois

Ni ddylem ymroi i ffantasïau deallusol -- -- rhaid i rai ohonom ymgymryd â'r gwaith o ddyrannu'r arian

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

It seems that you want to indulge in the blame game by blaming everyone except the person who is most responsible -- you

Gallois

Ymddengys eich bod chi am ymroi i'r gêm bwrw bai gan roi'r bai ar bawb heblaw'r un sy'n bennaf cyfrifol -- chi

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The First Secretary : I am tempted to indulge in the sort of knockabout that is more familiar in Westminster than in the Assembly

Gallois

Y Prif Ysgrifennydd : Yr wyf yn cael fy nhemtio i ymroi i'r math o golbio sy'n fwy cyfarwydd yn San Steffan nag yn y Cynulliad

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

William Graham : Llywydd , I am sure that neither Mr Law nor I would indulge in an argy-bargy

Gallois

William Graham : Lywydd , yr wyf yn siwr na fyddwn i na Mr Law yn malu awyr

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The inducements to drink to excess and to indulge in binge drinking , which are particularly aimed at young people , are disgraceful

Gallois

Mae'r cymhellion i yfed yn ormodol ac i oryfed yn gymdeithasol , sydd wedi'u hanelu'n benodol at bobl ifanc , yn gywilyddus

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

It also delays discussions of the crisis in the NHS , just so that the Liberal Democrats and the Labour party can indulge in a mutual admiration contest

Gallois

Mae hefyd yn oedi trafodaethau ar yr argyfwng yn yr NHS , dim ond er mwyn i'r Democratiaid Rhyddfrydol a'r blaid Lafur gymryd rhan mewn cystadleuaeth o ganmol ei gilydd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Nick Bourne : I am afraid that I will indulge in what the First Minister would call ` nit-picking '

Gallois

Nick Bourne : Mae arnaf ofn y byddaf yn gwneud yr hyn a eilw'r Prif Weinidog yn ` hollti blew '

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Andrew Davies : If David Davies wants me to indulge in a diatribe against the former Conservative Government , I am more than happy to do so

Gallois

Andrew Davies : Os oes ar David Davies eisiau imi ddechrau bytheirio yn erbyn yr hen Lywodraeth Geidwadol , yr wyf yn fwy na bodlon i wneud hynny

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Secondly , we need to stop imposing extra burdens on local authorities just so that Ministers can indulge in a few favourable press headlines and leave everyone else to pay the charges

Gallois

Yn ail , rhaid inni roi'r gorau i osod beichiau ychwanegol ar awdurdodau lleol dim ond er mwyn i Weinidogion gael mwynhau ychydig o benawdau ffafriol yn y wasg a gadael i bawb arall dalu'r costau

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The First Secretary : I am sure it was vigorous , as it would be nowadays , if you were inclined to indulge in those sorts of things

Gallois

Y Prif Ysgrifennydd : Yr wyf yn siwr y gwnaethoch hynny'n egnïol , fel y gwnaech heddiw , pe teimlech awydd i ymroi i bethau o'r fath

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

However , I will address specifics rather than indulge in discussions on Objective 1 , which I am sure will take place this afternoon during questions to myself and Rhodri Morgan

Gallois

Fodd bynnag , yr wyf yn fodlon ymdrin â materion penodol yn hytrach nag ymroi i drafodaethau ar Amcan 1 a fydd , yr wyf yn sicr , yn digwydd brynhawn heddiw yn ystod y cwestiynau i mi ac i Rhodri Morgan

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

That accessible , inclusive and transparent democracy is starting to get results , forcing some of devolution's sterner critics to indulge in a measured rethink

Gallois

Mae'r ddemocratiaeth hygyrch , gynhwysol a thryloyw honno yn dechrau sicrhau canlyniadau , gan orfodi rhai o feirniaid llymach datganoli i ymroi i ailfeddwl yn ystyriol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

They restore the confidence of people in areas such as Caerphilly that the streets belong to them and not to miscreants , who indulge in anti-social behaviour or worse

Gallois

Maent yn adfer hyder pobl mewn ardaloedd fel Caerffili i gredu bod y strydoedd yn eiddo iddynt hwy ac nid i ddrwgweithredwyr , sy'n ymroi i ymddygiad gwrthgymdeithasol neu bethau gwaeth

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

However , it would be irresponsible of us to indulge in over-simplistic analysis of the means that are available to us in dealing with the waste that society increasingly produces

Gallois

Fodd bynnag , byddai'n anghyfrifol inni ildio i fympwy a gorsymleiddio'r dulliau sydd ar gael inni i ymdrin â'r gwastraff cynyddol a gynhyrcha cymdeithas

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

It is key that we remove the factors that lead young people into crime , one of which can be homelessness -- although not all young homeless people indulge in crime

Gallois

Mae'n hollbwysig ein bod yn dileu'r ffactorau sy'n arwain pobl ifanc i droseddu , a gall digartrefedd fod yn un ohonynt -- er nad yw'r holl bobl ifanc ddigartref yn ymroi i droseddu

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Certaines traductions humaines peu pertinentes ont été masquées.
Affichez les résultats peu pertinents.

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK