Hai cercato la traduzione di valtiosääntöperinteeseen da Finlandese a Svedese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Finlandese

Svedese

Informazioni

Finlandese

tältä osin ei voida vedota mihinkään jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen.

Svedese

det finns ingen för medlemsstaterna gemensam konstitutionell tradition som talar emot detta.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

eu:lla on perusoikeuskirja, jossa toistuvat jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen sisältyvät oikeudet ja kansainväliset velvoitteet.

Svedese

europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna avspeglar dessa rättigheter såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma författningstraditioner och internationella förpliktelser.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

myöhemmin se sisällytettiin euroopan unionista tehdyn sopimuksen f artiklaan, joka perustuu edellä mainittuun yleissopimukseen ja jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen.

Svedese

— en kommission som är ansvarig för att granska anmälan av kränkningar från enskilda eller från medlemsstater, — en europeisk domstol för de mänskliga rättigheterna, till vilken kommissionen eller en med lemsstat hänskjuter fall sedan kommissionen har lagt fram en rapport (i fall då förlikning inte kunnat nås), — en ministerkommitté från europarådet som fungerar som konventionens väktare och till vilken fall hänskjuts när det gäller en tvist som löses på politisk väg.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

nämä oikeudet perustuvat muun muassa euroopan ihmisoikeussopimuksessa lueteltuihin ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin sekä eu:n jäsenvaltioiden valtiosääntöperinteeseen. töperinteeseen.

Svedese

dessa rättigheter grundas framför allt på de grundläggande rättigheter och friheter som erkänns i europeiska konventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheter na och på de konstitutionella traditionerna i europeiska unionens med lemsstater.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

yhteisöjen tuomioistuin tukeutuu tältä osin jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, joiden syntyyn jäsenvaltiot ovat vaikuttaneet tai joihin ne ovat liittyneet.

Svedese

eftersom friedrich jauch således vägrades rätten till bidrag i förhållande till sitt vårdbehov av de behöriga institutionerna både i Österrike och i tyskland, överklagade han dessa avslagsbeslut i de två medlemsstaterna.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

yhteisöjen tuomioistuin tukeutuu tämän osalta jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen ja kansainvälisiin ihmisoikeuksia koskeviin asiakirjoihin, joiden syntyyn jäsenvaltiot ovat vaikuttaneet tai joihin ne ovat liittyneet.

Svedese

domstolen utgår därvid från medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner samt från den vägledning som ges i de folkrättsliga dokument angående skydd för de mänskliga rättigheterna som medlemsstaterna varit med om att utarbeta eller har tillträtt.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

ennakkoratkaisupyynnössä mainitaan oikeus puolustautua, ja on todettava, että tällä oikeudella on huomattava tehtävä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin järjestämisessä ja etenemisessä ja että se on yksi jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen perustuvista perusoikeuksista.

Svedese

denna begränsning har tolkats på så sätt att konventionen uppenbarligen syftar till att från rätten att försvaras, utan att behöva inställa sig personligen, undanta personer som är åtalade för brott som är så allvarliga att de motiverar ett undantag.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

tuomioistuimen oikeuskäytäntö on rakentunut vähitellen, jasiinä viitataan jäsenvaltioille yhteiseen valtiosääntöperinteeseen sekä niihin ihmisoikeuksiensuojaamista koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, joiden valmisteluun jäsenvaltiot ovatosallistuneet tai jotka ne ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet.

Svedese

domstolens rättspraxis har gradvis utvecklats med vederbörligtbeaktande av de konstitutionella traditioner som medlemsstaterna har gemensamt samtinternationella fördrag för skydd av de mänskliga rättigheter som medlemsstaterna har samarbetatom och som de har undertecknat och ratificerat.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

tuomioistuimen oikeuskäytäntöon rakentunut vähitellen, ja siinä viitataan jäsenvaltioille yhteiseen valtiosääntöperinteeseen sekäniihin ihmisoikeuksien suojaamista koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, joiden valmisteluunjäsenvaltiot ovat osallistuneet tai jotka ne ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet.

Svedese

domstolen har uttalat att europakonventionen omskydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har särskild betydelse somreferensram.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

tuomioistuimen oikeuskäytäntöon rakentunut vähitellen, ja siinä viitataan jäsenvaltioille yhteiseen valtiosääntöperinteeseen sekäniihin ihmisoikeuksien suojaamista koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, joiden valmisteluunjäsenvaltiot ovat osallistuneet tai jotka ne ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet.

Svedese

domstolens rättspraxis har gradvis utvecklats med vederbörligtbeaktande av de konstitutionella traditioner som medlemsstaterna har gemensamma samtinternationella fördrag för skydd av de mänskliga rättigheterna som medlemsstaterna har samarbetatom eller som de har undertecknat och ratificerat.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

tältä osin yhteisöjen tuomioistuin tukeutuu jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen ja kansainvälisiin ihmisoikeuksia koskeviin sopimuksiin, etenkin euroopan ihmisoikeussopimukseen, joiden syntyyn jäsenvaltiot ovat vaikuttaneet tai joihin ne ovat liittyneet.

Svedese

den utgår därvid från medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner samt från de folkrättsliga dokument angående skydd för de mänskliga rättigheterna, däribland den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, som medlemsstaterna har varit med om att utarbeta eller har tillträtt.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

lievemmän seuraamuksen taannehtivaa soveltamista koskeva periaate kuuluu jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen niin, että sen on katsottava olevan yhteisön oikeuden yleinen periaate, jonka kunnioittamisen yhteisöjen tuomioistuin varmistaa ja joka kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon.

Svedese

principen om retroaktiv tillämpning av lindrigare strafflagstiftning utgör en del av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner på så sätt att den skall anses utgöra en allmän gemenskapsrättslig princip vars efterlevnad domstolen skall säkerställa och som den nationella domstolen måste iaktta.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

yhteisöjen tuomioistuin on äskettäin todennut, että lievemmän rangaistuksen taannehtivan soveltamisen periaate kuuluu jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen, joten sen on katsottava olevan yhteisön oikeuden yleinen periaate, jonka kunnioittamisen yhteisöjen tuomioistuin varmistaa ja joka kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon. 19

Svedese

domstolen har nyligen understrukit att principen om retroaktiv tillämpning av lindrigare strafflagstiftning utgör en del av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner på så sätt att den skall anses utgöra en del av de allmänna gemenskapsrättsliga principer som den nationella domstolen måste iaktta. 19

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

tuomioistuin on useissa tuomioissaan täsmentänyt, että kyseiset yleiset periaatteet perustuvat jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen sekä asiaan liittyviin merkittävimpiin kansainvälisiin ja alueellisiin asiakirjoihin, erityisesti ihmisoi keuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn, roomassa 4 päivänä marraskuuta 1950 allekirjoitettuun ja 1953 voimaan tulleeseen euroopan yleissopimukseen.

Svedese

domstolen har i ett antal domar fastställt att dessa allmänna principer följer av de gemensamma traditionerna i de nationella författningarna och av relevanta internationella och regionala instrument, särskilt den europeiska konventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som undertecknades den 4 november 1950 och trädde i kraft år 1953.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan perusoikeudet ovat erottamaton osa yleisiä oikeusperiaatteita, joiden noudattamista yhteisön tuomioistuin valvoo. tätä varten yhteisöjen tuomioistuin tukeutuu jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen ja kansainvälisiin ihmisoikeuksia koskeviin asiakirjoihin, joiden syntyyn jäsenvaltiot ovat vaikuttaneet tai joihin ne ovat liittyneet ja joihin kuuluu euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus.

Svedese

förhandsavgörande verwaltungsgerichtshof tolkning av artikel 5a.3 i rådets direktiv 90/387/eeg om upprättandet av den inre marknaden för teletjänster genom att tillhandahålla öppna nät (i dess lydelse enligt europaparlamentets och rådets direktiv 97/51/eg av den 6 oktober 1997) — Överklagande till ett oberoende organ av regleringsmyndigheternas beslut direkt effekt — tolkning av artikel 86 i eg-fördraget (nu artikel 82 eg), och artikel 90 i eg-fördraget (nu artikel 86 eg), artikel 2 i kommissionens direktiv 96/2/eg av den 16 januari 1996 om ändring av direktiv 90/388/eeg med avseende på mobil- och personkommunikation och artiklarna 9 och 11 i europaparlamentets och rådets direktiv 97/13/eg av den 10 april 1997 om gemensamma ramar för allmän auktorisation och individuella tillstånd pä teletjänstområdet - förenligheten av en nationell lagstiftning avseende tilldelning av frekvenser på området 1800 mhz

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

(24) euroopan unionista tehdyn sopimuksen f artiklan 2 kohdassa määrätään, että unioni pitää arvossa yhteisön oikeuden yleisinä periaatteina perusoikeuksia, sellaisina kuin ne taataan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä euroopan yleissopimuksessa ja sellaisina kuin ne ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisessä valtiosääntöperinteessä,

Svedese

(24) enligt artikel f.2 i fördraget om europeiska unionen skall unionen respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner, i egenskap av allmänna principer i gemenskapsrätten.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

2.4.3 euroopassa nykyisin vallitsevissa oikeusjärjestyksen perusteissa, jotka pohjautuvat ihmisoikeuksia koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen, ja jäsenvaltioiden valtiosääntöperinteissä oikeuden yksityisyyteen muodostavat sekä passiiviset tekijät että — joskin vähemmässä määrin — aktiiviset tekijät.

Svedese

2.4.4 detta innebär att privatpersoner, oavsett om de är eu-medborgare eller inte, har rätt att veta vem som lagrar uppgifter om deras kommunikation, och varför och hur ofta detta sker, samt rätt till tillgång till alla offentliga eller privata databaser där dessa uppgifter finns [6].

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

2.4.3 euroopassa nykyisin vallitsevissa oikeusjärjestyksen perusteissa, jotka pohjautuvat ihmisoikeuksia koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen, ja jäsenvaltioiden valtiosääntöperinteissä oikeuden yksityisyyteen muodostavat sekä passiiviset tekijät että — joskin vähemmässä määrin — aktiiviset tekijät.

Svedese

2.4.4 detta innebär att privatpersoner, oavsett om de är eu-medborgare eller inte, har rätt att veta vem som lagrar uppgifter om deras kommunikation, och varför och hur ofta detta sker, samt rätt till tillgång till alla offentliga eller privata databaser där dessa uppgifter finns [6].

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

2.4.3 euroopassa nykyisin vallitsevissa oikeusjärjestyksen perusteissa, jotka pohjautuvat ihmisoikeuksia koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen, ja jäsenvaltioiden valtiosääntöperinteissä oikeuden yksityisyyteen muodostavat sekä passiiviset tekijät että — joskin vähemmässä määrin — aktiiviset tekijät.

Svedese

2.4.4 detta innebär att privatpersoner, oavsett om de är eu-medborgare eller inte, har rätt att veta vem som lagrar uppgifter om deras kommunikation, och varför och hur ofta detta sker, samt rätt till tillgång till alla offentliga eller privata databaser där dessa uppgifter finns [6].

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(24) euroopan unionista tehdyn sopimuksen f artiklan 2 kohdassa määrätään, että unioni pitää arvossa yhteisön oikeuden yleisinä periaatteina perusoikeuksia, sellaisina kuin ne taataan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä euroopan yleissopimuksessa ja sellaisina kuin ne ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisessä valtiosääntöperinteessä,

Svedese

(24) enligt artikel f.2 i fördraget om europeiska unionen skall unionen respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner, i egenskap av allmänna principer i gemenskapsrätten.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK