Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di deprogrammation da Francese a Greco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Francese

Greco

Informazioni

Francese

Le complément deprogrammation doit encore être soumis.

Greco

Το συμπλήρωμα προγραμματισμού δεν έχει ακόμα υποβληθεί.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Francese

Elle fera alors des propositions concrètes pour la période deprogrammation qui commencera après 2006.

Greco

Τότε θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την περίοδο προγραμματισμού που θα αρχίσει μετά το 2006.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Francese

Cadres communautaires d’appui (CCA) et documents uniques deprogrammation (DOCUP)

Greco

Έρευνα και τεχνολογία

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Francese

Sur la basede ces projets, elle approuve ensuite les documents deprogrammation dans un délai de six mois après la soumission des projets.

Greco

1257/99 για την αγροτική ανάpiτυξη. Κατόpiιν, βάσει των εν λόγω σχεδίων, εγκρίνει τα έγγραφα piρογραµµατισµού της αγροτικής ανάpiτυ-ξης εντός έξι µηνών αpiό την υpiοβολή των σχεδίων.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Francese

Les décisions définitives de la Commission surl’ensemble de ces documents deprogrammation seront prises aprèsconsultation des Comités représentant les États membres.

Greco

Οι οριστικές αpiοφάσεις της Εpiιτροpiής για τοσύνολο των ανωτέρω piρογραµµατικών εγγράφωνθα ληφθούν µετά τη διαβούλευση των εpiιτροpiώνστις οpiοίες εκpiροσωpiούνται τα κράτη µέλη.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Francese

Un nouveau mécanisme deprogrammation glissante a été mis enplace, qui pennet à la Communauté et aupays partenaired'ajuster régulièrementleur programme de coopération.

Greco

Δημιουργήθηκε ένα καινούργιο σύστημα κυλιόμενου προγραμματισμού που θα επιτρέπει στην Κοινότητα και το δικαι­ούχο κράτος να προσαρμόζουν τακτικά το πρόγραμμα συνεργασίας τους.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Francese

• Janvier 2000-décembre 2006:période deprogrammation actuelle des programmesnationaux et régionaux et des mesures dedéveloppement rural.

Greco

• Ιανουάριος 2000 —∆εκέµβριος 2006:Xρονικήδιάρκεια της γενιάς των εν εξελίξει εθνικών καιpiεριφερειακών piρογραµµάτων, όpiουpiεριλαµβάνονται τα µέτρα αγροτικήςανάpiτυξης.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Francese

Le projet de Document unique deprogrammation (DOCUP) de la région autrichienne du Burgenland a également étéapprouvé par la Commission européenne, le 8 mars 2000.

Greco

Το σχέδιο ενιαίου εγγράφου piρογραµµατισµού (ΕΕΠ) της αυστριακήςpiεριφέρειας Burgenland εγκρίθηκε εpiίσης αpiό την Ευρωpiαϊκή Εpiιτροpiή, στις 8 Μαρτίου 2000.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Francese

Adoption par la Commission,le 24juin.La Commission estime que le programme de convergencemaltais pour la période 20042007 ne respecteque partiellement les exigences du code deconduite révisé sur le contenu et la présentationdes programmes de stabilité et de convergence.La stratégie budgétaire sous-tendant le programme vise à ramener le déficit public sous labarre des 3% du produit intérieur brut (PIB) en2006,avec les objectifs intermédiaires suivants:5,2% du PIB en 2004,3,7% en 2005,2,3% en2006,pour atteindre 1,4% en fin de période deprogrammation.

Greco

Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό φαίνεται επίσης ρεαλιστική (διατήρηση στο 2 "Α κάθε χρόνο για όλη την περίοδο 20042007. αφού έφτασε στο 4,1 % το 2003). Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί όσον αφορά το έλλειμμα δεν είναι σύμφωνοι με μια σχεδόν ισοσκελισμένη ή πλεονασματική δη­μοσιονομική θέση στην περίοδο του προγράμ­ματος.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Francese

Il est néanmoins estiménécessaire d’assurer la continuité et la cohérencedes politiques dont la Commission est responsa-ble,ainsi que le respect de ses obligations insti-tutionnelles,par le biais d’une application adéquate du cycle de planification stratégique et deprogrammation.

Greco

Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να διασφαλιστούν η συνέχεια και η συνοχή των πολιτικών για τις οποίες είναι αρμόδια η Επιτροπή, καθώς και να τηρηθούν οι θεσμικές υποχρεώσεις της, μέσω της ικανοποιη­τικής εφαρμογής του κύκλου στρατηγικού σχε­διασμού και προγραμματισμού.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Francese

La Commission européenne a donné récemment son accord de principe aux Documents uniques deprogrammation (DOCUP) britanniques de l’Objectif 1 jusqu’en 2006, et au programme de la province néerlandaise du Flevoland qui recevra un soutien dégressif jusqu’en 2005.

Greco

Η Ευρωpiαϊκή Εpiιτροpiή δήλωσε κατ΄αρχήν τη συµφωνία της για τα βρετανικά ενιαία έγγραφα piρογραµµατισµού(ΕΕΠ) του στόχου 1 µέχρι το 2006 και για το piρόγραµµα της εpiαρχίας Flevoland των Κάτω Χωρών, στην οpiοίαθα χορηγηθεί µειούµενη στήριξη µέχρι το 2005.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Francese

Le Commissaire a rappelé que les Cadres communautaires d’appui (CCA) du Portugal, de l’Italie et del’Allemagne ainsi que les Documents uniques deprogrammation (DOCUP) de la Finlande, de l’Autriche, dela Belgique et de la Suède ont d’ores et déjà étéapprouvés.

Greco

Ο Εpiίτροpiος υpiενθύµισε ότι έχουν piλέον εγκριθεί τα κοινοτικάpiλαίσια στήριξης (ΚΠΣ) της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Γερµανίας, καθώς και τα ενιαία έγγραφα piρογραµµατισµού(ΕΕΠ) της Φινλανδίας, της Αυστρίας, του Βελγίου και της Σουηδίας.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Francese

L’INITIATIVE URBANL’initiative URBAN a pour objet de s’attaquer à la forte concentration de problèmes sociaux,environnementaux et économiques qui touchent de plus en plus les agglomérations urbaines.Lancée par la Commission européenne en l’an 2000, l’initiative URBAN II couvre la période deprogrammation 2000-2006.

Greco

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBANΗ piρωτοβουλία URBAN σχεδιάστηκε για να αντιµετωpiίσει τον υψηλό βαθµό συγκέντρωσηςκοινωνικών, piεριβαλλοντικών και οικονοµικών piροβληµάτων, τα οpiοία piαρουσιάζονταιολοένα και συχνότερα στα αστικά συγκροτήµατα. Η piρωτοβουλία URBAN II δροµολογήθηκεαpiό την Εpiιτροpiή το 2000 και θα ισχύσει για την piερίοδο piρογραµµατισµού 2000-2006.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Francese

L’exécutionfinancière est de 1,4 % par rapport aux montants engagés depuis le début de la période deprogrammation, soit un montant de 1 093 185 euros payés sur les 80 millions d’eurosengagés en 2001 et 2002.

Greco

Η εκτέλεση των πιστώσεων ανήλθε σε ποσοστό 1,4% σε σχέση με τα ποσά που είχαν αναληφθεί από την αρχή της περιόδου προγραμματισμού, ήτοι σε ποσό 1 093 185 EUR που καταβλήθηκαν από τα 80 εκατ. EUR που αναλήφθηκαν το 2001 και το 2002.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Francese

Sur la base de l’actuel acquis, la liste des régions en retard de développementpour la prochaine période deprogrammation sera décidée en se référant aux Etats qui seront membres au moment de la prise de décision.Les futurs documents de programmation pourront être adoptés avant le début de la prochaine période deprogrammation.

Greco

Τα μελλοντικά στοιχεία του προγράμματος θα μπορούν να υιοθετηθούν πριν από την αρχή της προσεχούς περιόδου προγραμματισμού.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Francese

projet - 4ß aspirations professionnelles (23)recherche relativeaux professions (16) fondspriv6s (32)prix (32) distribution deprix (06)r6solution deproblöme (01,20\ ,20\ processus d' acqui sition USE apprentissage (02) profil d'öläve USE dossier acad6mique (06)profil d'int6röt (21)profil d'utilisateur (1 7)programmation (1 1) environnementdeprogrammation (1 1) processus cognitif (20)productivit6 (06)produit national brut (32)professeur langage deprogrammation (1 1)activit6s horsprogramme (09)enseignementprogramm6 (01) manuelprogramm6 (18)

Greco

συμμετοχή - 441 στέγη USE κτίριο (07) στερεότυπο (20) στερημένος (26) συγκινησιακή ανάπτυξη USE συναισθηματική ανάπτυξη (19) συγκινησιακότητα (22) συγκίνηση (22) γονική στέρηση (31) μητρική στέρηση (31) πατρική στέρηση (31) συναισθηματική στέρηση (19) αθλητισμός στίβου (09) στούντιο (07) στοιχειώδης εκπαίδευση πρωτοβάθμια εκπαίδευση (04)

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK