Google で調べる

検索ワード: capabel (オランダ語 - ギリシア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

オランダ語

ギリシア語

情報

オランダ語

capabel

ギリシア語

ικανός

最終更新: 2009-07-01
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

BIST capabel

ギリシア語

Δυνατότητα BIST

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

Niet capabel

ギリシア語

Μη ικανό

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

Vrouwen zijn capabel, ook zonder quotumregelingen!

ギリシア語

Οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν- και μάλιστα χωρίς ποσοστώσεις!

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

Daardoor is hij zo'n capabel man, dat mag hier toch wel eens gezegd worden!

ギリシア語

Γι' αυτό και είναι τόσο ικανός- έτσι, για να ειπωθεί κι αυτό κάποτε σε αυτή την αίθουσα!

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

Leiderschap: u moet laten zien dat u een wilskrachtig en integer persoon bent die zijn ogen en oren wagenwijd open heeft en capabel is.

ギリシア語

Ηγετικά προσόντα: χρειάζεται να επιδείξετε ισχυρή βούληση, ακεραιότητα, να δείξετε πως βλέπετε και ακούτε πολύ καλά και πως είστε ικανός.

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

Mijnheer de Voorzitter, een Unie te ontwikkelen die capabel is om twaalf nieuwe lidstaten te ontvangen, dat was de opgave van Nice.

ギリシア語

Κύριε Πρόεδρε, αποστολή της Νίκαιας ήταν να προαγάγει μία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα ήταν σε θέση να υποδεχθεί δώδεκα νέα κράτη μέλη.

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

Het verlies van een capabel man als de heer Buttiglione wordt door ons ernstig betreurd, terwijl we nog maar moeten afwachten wat de kwaliteiten van de heer Kovács zijn.

ギリシア語

Επιπλέον, οι αρετές του κ. Kovács δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί. Η ασυνέπειά μας ως προς την αδυναμία μας να δώσουμε έστω και μια ενδεικτική ψήφο γι ’ αυτόν τον υποψήφιο, ενώ είχαμε δώσει για τον κ. Buttiglione, είναι ανησυχητικό σημείο.

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

Inderdaad is dit systeem niet zo" capabel" als men had gevreesd, maar het bestaat en dat is onaanvaardbaar!

ギリシア語

Βέβαια, το σύστημα αυτό δεν είναι τόσο" αποδοτικό" όσο φοβόμαστε, η ύπαρξή του όμως και μόνο είναι απαράδεκτη!

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

オランダ語

Dit alles speelt zich voor onze ogen af en toch is de Europese Unie niet capabel een geloofwaardig programma te hebben met geschikte begrotingsmiddelen voor optreden in deze regio's van de wereld.

ギリシア語

' Ολα αυτά βρίσκονται μπροστά στα μάτια μας και, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή' Ενωση είναι ανίκανη να αποκτήσει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα με όρους μέσων του προϋπολογισμού κατάλληλων για δράση σε αυτές τις περιοχές του Κόσμου.

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

Laten we ons capabel tonen, wij Europeanen, te compenseren wat, misschien zelfs om electorale redenen, zou kunnen worden opgevat als zouden we hen in de steek laten.

ギリシア語

Ας φανούμε ικανοί, εμείς οι Ευρωπαίοι, να αναπληρώσουμε αυτό που θα μπορούσε να ερμηνευτεί, ίσως ακόμη και για εκλογικούς λόγους, ως εγκατάλειψη.

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

Ik zou graag willen herhalen dat in dit verslag de situatie in 2004 wordt beschreven. De onregelmatigheden die in de nieuwe lidstaten zijn geconstateerd, betreffen maar een fractie van het totale bedrag dat niet capabel beheerd is.

ギリシア語

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η έκθεση ασχολείται με το έτος 2004, και κατά συνέπεια οι παρατυπίες στα νέα κράτη μέλη δεν αναλογούσαν παρά μόνον σε κλάσμα των κακοδιαχειρισθέντων ποσών.

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

Hierdoor hoeven de bedrijven maar een keer te laten zien dat het bedrijf solide en capabel is, maar voor een overheid die niet vaak aanbesteedt is het niet aantrekkelijk om zo'n systeem op te zetten.

ギリシア語

Κατ' αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν μόνο μια φορά την ικανότητά τους. Ωστόσο, για τις αρχές που δεν αναθέτουν συχνά δημόσιες συμβάσεις η καθιέρωση ενός παρόμοιου συστήματος δεν είναι συμφέρουσα.

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

Mijn gelukwensen vanwege de activiteiten die het al ontplooid heeft: in de korte tijd dat Ierland het voorzitterschap bekleed heeft, heeft het laten zien dat het bijzonder capabel is, en dat zijn regering een groot verantwoordelijkheidsbesef heeft.

ギリシア語

Τα συγχαρητήριά μου για τη δουλειά που κάνετε: στον ελάχιστο χρόνο που η Ιρλανδία κατέχει την Προεδρία, έδειξε τη μεγάλη της ικανότητα και η κυβέρνησή της τη μεγάλη της υπευθυνότητα.

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

Tegen deze achtergrond van wenselijke coördinatie van bijstand bij uitvoercontrole op andere relevante gebieden wordt met de door dit beluit gesteunde activiteiten beoogd de vermogens om controle uit te oefenen op de overdracht van wapens in een aantal begunstigde landen te versterken met als doel de daadwerkelijke en capabele uitvoering van het Wapenhandelsverdrag te steunen.

ギリシア語

Σε αυτό το φόντο επιθυμητού συντονισμού της βοήθειας για τον έλεγχο των εξαγωγών που παρέχεται σε άλλους συναφείς τομείς, οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την παρούσα απόφαση αποσκοπούν να ενισχύσουν τις ικανότητες ελέγχου μεταβίβασης όπλων σε ορισμένες δικαιούχους χώρες, προκειμένου να υποστηριχθεί η αποτελεσματική και ικανή εφαρμογή της Συνθήκης για το εμπόριο όπλων.

最終更新: 2014-11-08
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

Al deze maatregelen en initiatieven vormen een uitermate belangrijk kader in verband met de nieuwe verordening betreffende de openbaarheid, die wij zullen krijgen zodra wij een capabele Commissie hebben.

ギリシア語

Όλα αυτά τα μέτρα και πρωτοβουλίες αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό πλαίσιο που συναρτάται με τον νέο κανονισμό περί δημοσιότητας, τον οποίον θα πρέπει να έχουμε αμέσως μόλις συγκροτηθεί μία λειτουργική Επιτροπή.

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

Inmenging in de verantwoordelijkheden van de lidstaten is niet wenselijk, want die moeten over voldoende armslag beschikken bij het aanwijzen van de instantie die in hun ogen het meest capabel is om als bevoegde autoriteit op te treden. Die bevoegde autoriteit moet immers de juiste toepassing van de richtlijn verzekeren en bij meningsverschillen als scheidsrechter kunnen optreden tussen de kapitein van het schip en de vertegenwoordiger van de terminal.

ギリシア語

Δεν είναι σκόπιμο να παρεμβληθούμε στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή περιθώρια ελιγμών ώστε να καθορίσουν την αρμόδια αρχή που θεωρούν ότι είναι η πλέον ικανή για να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας και να εκτελεί καθήκοντα διαιτητή μεταξύ του πλοιάρχου και του εκπροσώπου του τερματικού σταθμού σε περίπτωση διαφωνίας.

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

Dat is niet omdat er geen capabele vrouw zou zijn, maar omdat er dan altijd toch anderen zijn, die belangrijker zijn en die voor moeten gaan.

ギリシア語

Όχι επειδή δεν υπάρχει καμία ικανή γυναίκα, αλλά επειδή υπάρχουν πάντα άλλα άτομα τα οποία είναι σημαντικότερα και έχουν προτεραιότητα.

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

In feite gaat men dan aan de vijftien corps diplomatiques een, min of meer capabel, zestiende corps toevoegen, bestaande uit ambtenaren van de Europese Unie of, zoals nu reeds gebeurt in de entourage van commissaris Patten, uit nationale diplomaten uit misschien bij voorkeur bepaalde landen.

ギリシア語

Σημαίνει απλώς ότι προστίθεται στα δεκαπέντε διπλωματικά σώματα άλλο ένα, λιγότερο ή περισσότερο ικανό, αποτελούμενο από υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, ενδεχομένως, όπως συμβαίνει ήδη σήμερα στο περιβάλλον του Επιτρόπου Patten, από εθνικούς διπλωμάτες, ενδεχομένως προερχόμενους περισσότερο από ορισμένες χώρες και λιγότερο από άλλες.

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

オランダ語

Wij zijn misschien geneigd ons zo kostbare culturele en architectonische erfgoed te vergeten en ook te vergeten dat als men capabele professionals wil, men ze een geschikte opleiding moet geven.

ギリシア語

Λησμονούμε μάλλον την πολυτιμότατη πολιτιστική και αρχιτεκτονική μας κληρονομιά, καθώς και το γεγονός ότι, προκειμένου να έχουμε επαγγελματίες αντάξιους αυτής της κληρονομιάς, χρειάζεται να τους παράσχουμε επαρκή κατάρτιση.

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK