Google で調べる

検索ワード: nejsou zadne informace o odsouzeni dotycne osoby (チェコ語 - ドイツ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

チェコ語

ドイツ語

情報

チェコ語

Žádost o informace o odsouzeních

ドイツ語

Ersuchen um Informationen über Verurteilungen

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Informace o odsouzeních poskytované z vlastního podnětu

ドイツ語

Information über Verurteilungen aus eigener Initiative

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Tento cíl předpokládá, že si příslušné orgány členských států budou vyměňovat informace o odsouzeních za trestné činy osob, které se zdržují na území členských států.

ドイツ語

Dieses Ziel setzt voraus, dass Informationen über Verurteilungen von Personen, die sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufhalten, zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten ausgetauscht werden.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Cílem našeho dnešního návrhu je modernizovat tento nástroj tak, aby byl zajištěn přístup k informacím o odsouzeních státních příslušníků zemí, které nejsou členy EU.

ドイツ語

Daher schlagen wir heute vor, ECRIS dahingehend zu verbessen, dass Vorstrafen von Nicht-EU-Bürgern leichter abgefragt werden können.

最終更新: 2017-04-25
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Cílem tohoto návrhu je vybudovat počítačový systém pro výměnu informací o odsouzeních mezi členskými státy EU.

ドイツ語

Ziel des Vorschlags ist es, ein elektronisches System für den Informationsaustausch über strafrechtliche Verurteilungen zwischen den Mitgliedstaaten der EU einzurichten.

最終更新: 2017-04-25
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Toto rámcové rozhodnutí je důležitým nástrojem pro zlepšení výměny informací o odsouzeních v trestním řízení vydaných proti státním příslušníkům členských států EU.

ドイツ語

Dieser Rahmenbeschluss ist ein wichtiges Instrument zur Verbesserung des Austauschs von Informationen über strafrechtliche Verurteilungen, die gegen Staatsangehörige der EU-Mitgliedstaaten ergangen sind.

最終更新: 2017-04-25
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Cílem rámcového rozhodnutí o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů je zlepšit výměnu informací o odsouzeních za trestný čin vydaných vůči státním příslušníkům členských států.

ドイツ語

Der Rahmenbeschluss über die Durchführung und den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem Strafregister zielt darauf ab, den Austausch von Informationen über strafrechtliche Verurtei­lungen, die gegen Staatsangehörige der Mitgliedstaaten ergangen sind, zu verbessern.

最終更新: 2017-04-25
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

ECRIS souvisí se dvěma rozhodnutími Rady z roku 2009, jež stanoví pravidla pro výměnu informací o odsouzeních a údajů z rejstříků trestů.

ドイツ語

Das ECRIS‑System beruht auf zwei Ratsbeschlüssen aus dem Jahr 2009, die Vorschriften für den Austausch von Informationen über Verurteilungen und von Strafregisterdaten enthalten.

最終更新: 2017-04-25
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Bílá kniha o výměně informací o odsouzeních a jejich účincích v EU (2005)

ドイツ語

Weißbuch betreffend den Austausch von Informationen über strafrechtliche Verurteilungen und deren Wirkung innerhalb der EU (2005)

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Příslušné orgány si vyměňují informace o odsouzeních za závažné trestné činy a o závažných porušeních předpisů nebo závažných a konkrétních skutečnostech, které by mohly mít důsledky pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy, a dodržují platná ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

ドイツ語

Die zuständigen Behörden tauschen Informationen über strafrechtliche Verurteilun­gen und die begangenen schwerwiegenden Verstöße oder über schwerwiegende Tatbestände, die Auswirkungen auf die Ausübung des Berufs des Kraftverkehrs­unternehmers haben könnten, unter Beachtung der geltenden Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten aus.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Unie musí potírat pohlavní vykořisťování dětí a dětskou pornografii, zejména podporou výměny informací o odsouzených osobách.

ドイツ語

Die EU muss entschlossen gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern und gegen Kinderpornographie vorgehen und hierzu den Austausch von Informationen über einschlägig vorbestrafte Personen fördern.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

i) informací o odsouzených fyzických nebo právnických osobách nebo osobách jinak zúčastněných na trestném činu;

ドイツ語

i) Informationen betreffend verurteilte oder in sonstiger Weise in Straftaten verwickelte natürliche oder juristische Personen;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Článek o ochraně údajů se nevztahuje na informace o odsouzeních, které byly předány z vlastního podnětu (podle článku 3), v důsledku čehož nejsou nijak omezeny účely, pro které lze tyto údaje použít.

ドイツ語

Der Artikel zum Datenschutz gilt nicht für Informationen über Verurteilungen, die aus eigener Initiative (nach Artikel 3) erteilt werden, woraus folgt, dass es keine Beschränkungen für die Zwecke gibt, zu denen diese Informationen verwendet werden dürfen.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Stanoví základní pravidla pro předávání informací o odsouzeních zemi, jejímž je odsouzený státním příslušníkem, i pro uchovávání těchto informací danou zemí a pro jejich další předávání, na základě žádosti, jiným členským státům.

ドイツ語

Er legt die grundlegenden Regeln für die Übermittlung von Informationen über Verurteilungen an den Her­kunftsmitgliedstaat sowie für die Speicherung dieser Informationen durch diesen Mitgliedstaat und deren Weiterübermittlung – auf Anfrage – an andere Mitgliedstaaten fest.

最終更新: 2017-04-25
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

V kontextu budování skutečně evropské oblasti spravedlnosti v trestních a občanskoprávních věcech bude poskytnut další 1 milion EUR na realizaci první fáze elektronického systému výměny informací o odsouzeních.

ドイツ語

Im Zuge des Aufbaus eines europäischen Straf- und Zivilrechtsraums wird zusätzlich 1 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, um die erste Phase eines computergestützten Systems für den Austausch von Informationen über verhängte Strafen einzurichten.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

(3) Články 13 a 22 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 [4] stanoví postupy předávání informací o odsouzeních mezi smluvními stranami, jež jsou však příliš zdlouhavé a nesplňují požadavky na soudní spolupráci v takovém prostoru, jakým je Evropská unie.

ドイツ語

(3) In den Artikeln 13 und 22 des Europäischen Übereinkommens vom 20. April 1959 [4] über die Rechtshilfe in Strafsachen sind Verfahren zur Übermittlung von Informationen über Verurteilungen zwischen den Vertragsparteien vorgesehen. Diese sind allerdings so langsam, dass sie den Erfordernissen der justiziellen Zusammenarbeit in einem Raum wie der Europäischen Union nicht entsprechen.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

チェコ語

(5) Dne 25. března 2004 pověřila Evropská rada Radu, aby posoudila opatření pro výměnu informací o odsouzeních za teroristické trestné činy a možnost evropského rejstříku odsouzení a zákazu činnosti, a Komise ve svém sdělení o opatřeních, která mají být přijata v boji proti terorismu a jiné závažné trestné činnosti, zejména za účelem zlepšení výměny informací, zdůraznila důležitost účinného mechanismu předávání informací o odsouzeních a zákazech činnosti.

ドイツ語

(5) Am 25. März 2004 hat der Europäische Rat den Rat beauftragt, Maßnahmen für den Austausch von Informationen über Verurteilungen wegen terroristischer Straftaten und die Möglichkeit der Schaffung eines europäischen Registers über Verurteilungen und Rechtsverluste zu prüfen. Die Kommission hat in ihrer Mitteilung über bestimmte Maßnahmen, die zur Bekämpfung des Terrorismus und anderer schwerwiegender Formen der Kriminalität, insbesondere zur Verbesserung des Informationsaustauschs, zu treffen sind, die Bedeutung eines wirksamen Mechanismus für die Übermittlung von Auskünften über Verurteilungen und Aberkennungen von Rechten unterstrichen.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

チェコ語

(6) Toto rozhodnutí respektuje zásadu subsidiarity stanovenou v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství, neboť zlepšení postupů předávání informací o odsouzení mezi členskými státy nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států a vyžaduje koordinované opatření na úrovni Evropské unie.

ドイツ語

(6) Dieser Beschluss steht im Einklang mit dem in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union und Artikel 5 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Subsidiaritätsprinzip, da eine Verbesserung der Verfahren zur Übermittlung von Informationen über Verurteilungen zwischen Mitgliedstaaten einseitig auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kann und eine koordinierte Maßnahme auf Ebene der Europäischen Union erfordert.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

(8) Toto rozhodnutí doplňuje a usnadňuje dosavadní mechanismy předávání informací o odsouzeních založené na platných úmluvách.

ドイツ語

(8) Dieser Beschluss ergänzt und erleichtert die derzeitigen, auf bestehende Übereinkommen gestützten Verfahren zur Übermittlung von Informationen über Verurteilungen.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

6. Návrh obsahuje článek o ochraně údajů, který obsahuje pouze ustanovení o omezení účelů výměny údajů v případě, že se jedná o výměnu informací o odsouzeních na žádost (jak je uvedeno v článku 4).

ドイツ語

6. In dem Vorschlag ist ein Artikel zum Datenschutz enthalten, der nur eine Bestimmung umfasst, mit der die Zwecke des Datenaustauschs bei einem auf Antrag erfolgenden Austausch von Informationen über Verurteilungen (nach Artikel 4) eingegrenzt werden.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

関係性の低い人による翻訳は非表示になります。
関係性の低い結果を表示します。

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK