Google で調べる

検索ワード: tarkastustoimenpiteiden (フィンランド語 - ポーランド語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フィンランド語

ポーランド語

情報

フィンランド語

aiheellisten tarkastustoimenpiteiden avulla olisi myös ehkäistävä ja vähennettävä ihmisen terveyttä uhkaavien zoonoosien esiintymistä,

ポーランド語

konieczne jest także zapobieganie i ograniczanie, za pomocą właściwych środków kontroli, występowania chorób przenoszonych przez zwierzęta, stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi;

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain ennen 1 päivää elokuuta muille jäsenvaltioille ja komissiolle kertomus edellisen vuoden tarkastustoimenpiteiden tuloksista.

ポーランド語

Państwa Członkowskie składają co roku, przed dniem 1 sierpnia, sprawozdanie innym Państwom Członkowskim oraz Komisji w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku.

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Näiden tuottajien kohdalla saman tarkastusintensiteetin jatkaminen aiheuttaa kohtuuttoman hallinnollisen rasituksen ja saattaa kääntää tarkastustoimenpiteiden päähuomion pois riskialttiimmista toimista.

ポーランド語

Utrzymanie takiej samej częstotliwości kontroli w odniesieniu do tych producentów stanowi nieproporcjonalnie duże obciążenie administracyjne i może prowadzić do tego, że kontrole nie będą koncentrować się na działaniach o wyższym ryzyku.

最終更新: 2014-11-16
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

on aiheellista, että jäsenvaltiot toimittavat komissiolle vuosittain kertomuksen tarkastustoimenpiteiden tuloksista koko yhteisön torjunta-ainejäämien määriä koskevien tietojen kokoamiseksi, ja

ポーランド語

Państwa Członkowskie powinny sporządzać roczne sprawozdania dla Komisji o rezultatach ich środków kontroli w sposób umożliwiający zebranie informacji dotyczących poziomu pozostałości pestycydów w zbożu ze wszystkich państw Wspólnoty;

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

niiden toteutettujen tarkastustoimenpiteiden tehokkuus, joiden on ainakin yhteisöön vietäväksi tarkoitetun tuotannon osalta vastattava 8 ja 9 artiklassa tarkoitetun tarkastusjärjestelmän toimenpiteitä a kohdassa tarkoitettujen säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

ポーランド語

skuteczność stosowanych środków kontroli, przynajmniej dotyczących produkcji przeznaczonych do przywozu do Wspólnoty, musi być równoważna do środków kontroli określonych w art. 8 i 9, aby zapewnić zgodność z zasadami określonymi w lit. a).

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

pyrkimys erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten hallinnollisten ja tilastollisten muodollisuuksien vähentämiseksi olisi sopeutettava tehokkaiden tarkastustoimenpiteiden toteuttamiseen sekä taloudellisten että verotuksellisten syiden vaatimaan yhteisön tilastollisten menetelmien laadun välttämättömään ylläpitämiseen,

ポーランド語

niezbędne poszukiwania ułatwienia formalności administracyjnych i statystycznych dotyczących przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, muszą być zgodne z wdrażaniem skutecznych środków kontroli oraz uzasadnionej przyczynami ekonomicznymi i podatkowymi konieczności zachowania jakości wspólnotowych instrumentów statystycznych;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Jäsenvaltiot voivat, sen estämättä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, 31 päivään joulukuuta 1992 asti ja tehdäkseen mahdolliseksi tässä direktiivissä säädettyjen tarkastustoimenpiteiden asteittaisen toteuttamisen:

ポーランド語

Do dnia 31 grudnia 1992 r., w celu umożliwienia stopniowego wprowadzania procedur kontroli przewidzianych w niniejszej dyrektywie, Państwa Członkowskie mogą, na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1:

最終更新: 2014-10-17
使用頻度: 5
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

4 Ilmoitetun tarkastuslaitoksen ja valmistajan tai valmistajan yhteisöön sijoittautuneen edustajan on asetettava yhteisellä sopimuksella määräaika liitteissä II -V olevien arviointi-ja tarkastustoimenpiteiden suorittamiselle.

ポーランド語

4. Jednostka i wytwórca lub jego przedstawiciel z siedzibą we Wspólnocie ustalą, za wspólnym porozumieniem, granice czasowe dla wykonania oceny i weryfikacji, o których mowa w załącznikach 2–5.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Portugalin on toteutettava tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavat täydentävät toimenpiteet ja erityisesti toimenpiteet, joiden tarkoitus on varmistaa tarkastustoimenpiteiden luotettavuus. Tätä varten Portugalin on tietokoneistettava tuen maksamista koskevien hakemusten tiedot.

ポーランド語

Portugalia wprowadza wszelkie dodatkowe środki potrzebne do zastosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności służące zapewnieniu wiarygodności środków kontroli. W tym celu dane zawarte we wnioskach o pomoc są skomputeryzowane.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

on aiheellista, että jäsenvaltiot toimittavat komissiolle vuosittain kertomuksen tarkastustoimenpiteiden soveltamisesta saaduista tuloksista, jotta torjunta-ainejäämien määriä koskevia tietoja voitaisiin kerätä koko yhteisöstä, ja

ポーランド語

właściwe jest, aby Państwa Członkowskie sporządzały roczne sprawozdanie dla Komisji w sprawie wyników ich środków kontrolnych, w celu umożliwienia zebrania informacji dotyczących poziomów pozostałości pestycydów do celów Wspólnoty jako całości;

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

b) niiden toteutettujen tarkastustoimenpiteiden tehokkuus, joiden on ainakin yhteisöön vietäväksi tarkoitetun tuotannon osalta vastattava 8 ja 9 artiklassa tarkoitetun tarkastusjärjestelmän toimenpiteitä a kohdassa tarkoitettujen säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

ポーランド語

b) skuteczność stosowanych środków kontroli, przynajmniej dotyczących produkcji przeznaczonych do przywozu do Wspólnoty, musi być równoważna do środków kontroli określonych w art. 8 i 9, aby zapewnić zgodność z zasadami określonymi w lit. a).

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

lääketieteen alan erityislaadun vuoksi on suositeltavaa säätää, että ilmoitettu toimielin ja valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja asettavat yhteisellä sopimuksella määräajan laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi-ja tarkastustoimenpiteiden suorittamiselle,

ポーランド語

specyficzna natura sektora medycznego uzasadnia zapewnienie wspomnianemu organowi i wytwórcy lub jego przedstawicielowi z siedzibą we Wspólnocie ustalonych za wspólnym porozumieniem granic czasowych dla dokonania działań związanych z oceną i weryfikacją zgodności wyrobów,

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Tarpeen vaatiessa tarkastustoimenpiteiden kesto ja soveltamisala määritetään asetuksen (EY) N:o 2529/2001 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

ポーランド語

W koniecznych przypadkach, czas trwania i zakres kontroli zostają ustalone zgodnie z procedurą określoną w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2529/2001.

最終更新: 2014-11-16
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Komissio on tehnyt tuotantosääntöjen ja tarkastustoimenpiteiden tosiasiallista soveltamista Japanissa koskevan tarkastuksen asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

ポーランド語

Komisja przeprowadziła kontrolę na miejscu w zakresie przepisów dotyczących produkcji i środków kontroli rzeczywiście stosowanych w Japonii, zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

最終更新: 2014-11-11
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

2. Koodeksin 86 artiklaa sovellettaessa on tullivaraston valvonta-ja tarkastustoimenpiteiden aiheuttamien hallinnollisten kustannusten ja varastoinnin taloudellisten tarpeiden välistä suhteellisuutta arvioitaessa otettava huomioon erityisesti varastoluokka ja menettelyt, joita voidaan soveltaa.

ポーランド語

2. Do celów art. 86 Kodeksu przy ustalaniu, czy koszty administracyjne związane z nadzorem i kontrolą składu celnego są proporcjonalne z gospodarczymi potrzebami składowania, uwzględnia się między innymi typ składu celnego i procedury, które mogą zostać zastosowane.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Tämän yleissopimuksen määräykset eivät estä sellaisten kieltojen ja tarkastustoimenpiteiden soveltamista, jotka on määrätty kansallisten säädösten nojalla yleisen moraalin, yleisen turvallisuuden, hygienian tai yleisen terveyden perusteella tahi eläinlääketieteellisistä tai kasvitautiopillisista syistä, eivätkä myöskään tällaisten säädösten nojalla kannettavien maksujen perimistä.

ポーランド語

Postanowienia niniejszej konwencji nie stanowią przeszkody ani do stosowania ograniczeń i kontroli wynikających z przepisów wewnętrznych z racji moralności publicznej, bezpieczeństwa publicznego, higieny lub zdrowia publicznego albo ze względów weterynaryjnych lub fitopatologicznych ani do pobierania opłat wymaganych przez takie przepisy.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Tarkastustoimenpiteiden jaksotus ja soveltamisala määritellään tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, erityisesti kun kyse on tapauksesta, jolloin vieraat aineet voivat aiheuttaa vakavia markkinatilanteen häiriöitä.

ポーランド語

W razie konieczności, czas trwania i zakres kontroli jest określony zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, w szczególności w przypadku, gdy sytuacja na rynku może być poważnie zakłócona obecnością zanieczyszczeń.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

•Nykyään tunnustetaan yleisesti, että kansalliset hallitukset eivät enää pysty yksin vastaamaanmaahanmuutto- ja turvapaikka-asioihinliittyviin haasteisiin riittävän tehokkaasti.Rajatarkastusten poistaminen unionin sisärajoilta edellyttää yhteisiä toimia tehokkaiden raja-valvonta- ja tarkastustoimenpiteiden varmistamiseksi EU:n ulkorajoilla.

ポーランド語

Pomaga to podnieść skuteczność i obniżyć koszty ponoszone przezkażde Państwo Członkowskie w czasie reagowania na klęski żywiołowe i w innych sytuacjachkryzysowych oraz w czasie niesienia natychmiastowej pomocy ofiarom, aby opanować bezpośrednie skutki kryzysu.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

(13) Tarkastusjärjestelmän ja asianomaisten tarkastustoimenpiteiden tehostamiseksi jäsenvaltioiden olisi epäillessään saastumista, joka aiheuttaa vakavan vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle, todettava saastumisen luonne ja laajuus sekä huolehtia saastumisen alkuperän tunnistamisesta siten, että muut mahdolliset saastumiset havaitaan.

ポーランド語

(13) Celem poprawy efektywności systemu kontroli oraz istotnych działań związanych z jej przeprowadzaniem w przypadku gdy zachodzi podejrzenie skażenia stanowiącego poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt czy stanu środowiska naturalnego, należy wymagać od Państw Członkowskich weryfikacji charakteru oraz rozmiaru skażenia, a także podjęcia wszelkich wysiłków celem zidentyfikowania ich pochodzenia w celu wykrycia wszelkich innych ewentualnie możliwych skażeń.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

(5) Komissio on tehnyt paikalla tuotantosääntöjen ja tarkastustoimenpiteiden tosiasiallista soveltamista Costa Ricassa koskevan tarkastuksen asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

ポーランド語

(5) Komisja przeprowadziła kontrolę na miejscu zasad produkcji i środków kontroli obecnie stosowanych na Kostaryce, przewidzianych w art. 11 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK