구글 검색

검색어: want lower co2 (영어 - 체코어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

영어

체코어

정보

영어

For a lower CO2 footprint

체코어

Pro nižší emise CO2

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

영어

implement goals set to lower CO2 emissions from passenger and light commercial vehicles by 2020;

체코어

provádět cíle týkající se snížení CO2, plánované pro osobní automobily a lehká užitková vozidla do roku 2020;

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

But if political leaders and policymakers want lower oil prices, they should be promoting policies that strengthen the dollar.

체코어

Pokud ale političtí lídři a tvůrci politických strategií chtějí nižší ceny ropy, měli by propagovat politiky posilující dolar.

마지막 업데이트: 2015-05-18
사용 빈도: 1
품질:

영어

A phase-in ending later than 2020 would undermine the ambition of the Regulation and thus lead to lower CO2 savings.

체코어

Progresivní integrace končící později než v roce 2020 by ohrozila ambice nařízení, a vedla tak k menšímu snížení emisí CO2.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

For example, making sure radio frequencies are available for cooperative driving systems that will cut accidents, reduce congestion and lower CO2 emissions.

체코어

Například zajištěním dostupnosti rádiových frekvencí pro kooperativní řídící systémy bychom docílili snížení počtu dopravních nehod, omezili dopravní přetížení a snížili emise CO2.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

영어

An important improvement of environmental conditions implying lower CO2, and potentially polluting emission levels, will be the clear benefit from this proposal.

체코어

Jasným přínosem tohoto návrhu bude významné zlepšení stavu životního prostředí spojené se snížením hodnot CO2 a případně i dalších znečišťujících látek.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Recommended for: People who wants lower body trimming(thighs and buttocks)

체코어

Doporučuje se pro: Lidé, kteří chce dolní části těla výřezu (stehen a hýždí)

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

영어

Renewable energy offers numerous advantages for Europe: lower CO2 emissions, reduced European dependency and a contribution to job creation and growth.

체코어

Obnovitelné zdroje energie znamenají pro Evropu mnoho výhod: nižší emise CO2, snížení evropské závislosti a příspěvek k vytváření pracovních míst a růstu.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

영어

From day one, the new Volvo trucks will be unique in using gas as fuel in long haul transports, opening the door to better fuel economy and lower CO2 emissions on the open road.

체코어

Díky použití plynu i běžného paliva se otevírají nové možnosti v oblasti snižování spotřeby paliva a tvorby zplodin CO2.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

영어

In total, new passenger cars registered in the EU15 in the year 2008 have lower CO2 emissions than new passenger cars in the EU10 for the first time since the beginning of monitoring the CO2 emissions of new passenger cars.

체코어

Nové osobní automobily registrované v roce 2008 v EU-15 mají po prvé od zahájení sledování emisí CO2 z nových osobních automobilů celkově nižší emise CO2 než nové osobní automobily v EU-10.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

The observation from previous monitoring reports, that new passenger cars registered in the EU15 have lower CO2 emissions than new passenger cars in the EU10, is re-confirmed in 2009.

체코어

V roce 2009 se znovu potvrdily postřehy z minulých zpráv o sledování, že nové osobní automobily registrované v EU-15 mají nižší emise CO2 než nové osobní automobily v EU-10.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

The difference between the EU15 and EU10 in CO2 emissions of petrol vehicles decreased from almost 10 grams per kilometre in 2005 to less then 1 gram per kilometre in 2008 – new cars in the EU10 having lower CO2 emissions per kilometre.

체코어

Rozdíl mezi EU-15 a EU-10 v emisích CO2 z vozidel na benzin se z téměř 10 gramů na kilometr v roce 2005 snížil v roce 2008 na méně než 1 gram na kilometr – nové automobily v EU-10 měly nižší emise CO2 na kilometr.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

The company claims that such saving will not be able to distort competition, particularly as, under the emission quota system, they have to spend approximately DKK 400000 in order to achieve lower CO2 emissions.

체코어

Společnost uvedla, že tato úspora nemůže narušit hospodářskou soutěž, zejména proto, že na základě systému povolenek na emise musí vynaložit přibližně 400000 DKK, aby dosáhla snížení emisí CO2.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

영어

Given that the overall increase in energy consumption is set to continue and given that those energies which emit most CO2 are also the most expensive, it is easy to see why the adoption of energies with lower CO2 emissions is both an environmental and an economic necessity.

체코어

Vzhledem k tomu, že celkové zvyšování spotřeby energie bude jistě pokračovat a vzhledem k tomu, že ty energie, které vypouštějí nejvíce CO2, jsou také nejdražší, je snadné vidět, proč přijetí energií s nižšími emisemi CO2 je jak ekologickou, tak ekonomickou nezbytností.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

영어

Even though there have been significant improvements in vehicle technology – in particular in fuel efficiency which also means lower CO2 emissions - this has not been enough to neutralise the effect of increased traffic and car size.

체코어

Přestože došlo k významnému pokroku v oblasti technologií vozidel – zejména ke zvýšení účinnosti paliv, což znamená současné snížení emisí CO2 –, nestačilo to k tomu, aby byly neutralizovány následky růstu dopravní zátěže a velikosti vozidel.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Regarding the promotion of innovations leading to reduced fuel use and lower CO2 emissions, the EESC wishes to draw the European institutions' attention to new technologies which combine the production of electricity and cement in hybrid plants.

체코어

V souvislosti s podporou inovací vedoucích k minimalizaci spotřeby paliv a snížení emisí CO2 by chtěl EHSV upozornit evropské instituce na nové technologie založené na spojení výroby elektrické energie s výrobou cementu v tzv.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

In the EU we must strive to achieve the transition to industry based on lower CO2 production and efficient use of resources, allowing a reduction in environmental pollution, the export of pollution to third countries and the effect on climate change.

체코어

V EU se musíme snažit o dosažení přechodu k průmyslu, který je založen na produkci nízkého objemu CO2 a na účinném využívání zdrojů, které umožní snížení znečistění životního prostředí, vývozu znečištění do třetích zemí a vlivu na změnu klimatu.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

영어

The advantages are self-evident: lower CO2 emissions, less dependence on energy imports from unstable states, growth and employment opportunities, especially in rural areas.

체코어

Výhody jsou zřejmé: nižší emise CO2 , menší závislost na dovozech energie z nestabilních států, růst a pracovní příležitosti, zejména ve venkovských oblastech.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

영어

Beyond this target, we must also strive to improve road infrastructure and tyre efficiency, to foster alternative fuels and to inform consumers, steering their choices towards lower CO2 emission options and providing incentives for eco-driving1.

체코어

Kromě tohoto cíle je třeba trvat na zlepšení účinnosti infrastruktur a pneumatik, alternativních paliv a na informovanosti a usměrnění nákupů spotřebitelů k řešením s nižšími emisemi CO2 a povzbuzovat ekologickou jízdu1.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Regarding the promotion of innovations leading to reduced fuel use and lower CO2 emissions, the EESC's CCMI wishes to draw the European institutions' attention to new technologies which combine the production of electricity and cement in hybrid plants.

체코어

V souvislosti s podporou inovací vedoucích k minimalizaci spotřeby paliv a snížení emisí CO2 by chtěl CCMI EHSV upozornit evropské instituce na nové technologie založené na spojení výroby elektrické energie s výrobou cementu v tzv.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인