Pergunte ao Google

Você procurou por: beloppsom (Sueco - Polonês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Sueco

Polonês

Informações

Sueco

Det beloppsom eventuelltanslåskananpassas motbak-grund avriskbedömningen.

Polonês

39.Kwestie ryzyka związanego z´rozwojem wystę-pujązazwyczaj w´arkuszuidentyfikacyjnym dotyczącymplanudziałaniapodpozycją „Ryzyko”.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Detta gör att partnerländernaitillräckligt godtid iförväg vet vilka beloppsom betalas ut och när detsker.

Polonês

W´ostatnichlatach najlepsze praktyki dostarczania wsparcia budżetowego podkreślały znaczenie,jakie dla kraju partnerskiego ma przewidywalność przepływu wsparcia budżetowego przyznawanego przez darczyńców.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Ansökningar godkändes, trots att den information om kost-nadersom deinnehöllinte vartillräckligför att motivera de beloppsom begärdes.

Polonês

- wnioski były przyjmowane pomimo tego, że zawarte w nich informacje dotyczącekosztów nie były wystarczające do uzasadnienia wnioskowanych kwot;

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

För att förbättra de upplysningar somlämnas till användarna av årsredovisningen bör detiårsredovisningen för varje medlemsstat angesför varje budgetområde och budgetår vilka beloppsom kan komma att kontrolleras ytterligare.

Polonês

W celu ulepszenia obecnego aspektuinformacyjnego spra-wozdaniafinansowego,należy wykazywać wnimkwoty, które mogą zostać poddane weryfikacji, w podziale na państwa członkowskie, obszary budżetu orazlata budżetowe, których dotyczą.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Europeiskaunionen kommer att bidra med 900 000 euro per år, ett beloppsom Moçambique helt kommer att använda för att finansiera ettflerårigt utvecklingsprogram för hållbart fiske.

Polonês

Udział Unii Europejskiej wyniesie900 000 euro rocznie, którą to kwotę Mozambik wykorzysta w całości na cele finansowania wieloletniego planu rozwojuzrównoważonego rybołówstwa.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Inomramenförsamrådetomgrönboken omframtidenför EU:s budgetstöd kommer kommissionenattseöversinabesluts-förfaranden när det gäller de beloppsom anslåstill allmänt budgetstödför att göra förfarandena mer exaktaiframtiden.

Polonês

W drodze konsultacji opartych na zielonej księdze Komisja pragnie dokonać przeglądu kryteriów, na podstawiektórych podejmujesię decyzje dotyczącekwot przeznaczonych do wypłaty w´ramach wsparcia budżetowego, co ma służyć przyjęciu bardziej ustrukturyzowanego podejścia w´przyszłości.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Inomramenförsamrådetomgrönboken om EU:s budgetstödtilltredjelandifram-tiden arbetar kommissionen nu med attse över dekriteriersomliggertill grundför de beloppsom anslåstill allmänt budgetstöd, med målsättningenattutformaett merstrukturerattillvägagångssätt.

Polonês

W´drodze konsultacji opartych na zielonej księdze Komisja dokonuje przeglądukryteriów,napodstawiektórych podejmujesiędecyzjedotyczącekwot przeznaczonych do wypłaty w´ramach wsparcia budżetowego, co ma na celu przyjęcie bardziej ustrukturyzowanego podejścia.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

a)Inomramenförsamrådetomgrönboken omframtidenför EU:s budgetstöd kommer kommissionenattseöversinabesluts-förfaranden när det gäller de beloppsom anslåstill allmänt budgetstödför att göra förfarandena mer exaktaiframtiden.

Polonês

a)Komisjadokonaprzeglądusposobu, w´jaki podejmuje decyzje dotyczące kwot przeznaczonych do wypłaty w´ramach wsparcia budżetowego poprzez konsultacje oparte na zielonej księdze, celem przyjęcia w´przyszłości bardziej precyzyjnego podejścia.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

När kommissionen genom sina överensstämmelsebeslut beslutar omkorrigeringar,tillstörsta delen(ivärderäknat)scha-blonkorrigeringar,finns detenriskföratt medlemsstaterna inteanseratt de beloppsom uteslutsärtydliga och odiskutabla.

Polonês

Nakładanie korekt, które są w większości(pod względem war-tości)ryczałtowe, w drodze podejmowanych przez Komisję decyzji o zgodności, stwarza ryzyko, że państwa członkowskie mogą nie uznać wyłączeń za uzasadnionei niekwestionowane.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

a)Offentligt stöd till de fiskefartygsägare och fiskare somberörs av planer för anpassning av fiskeansträngningen, omdessa planer ingår i i)återhämtningsplaner enligt artikel 5 iförordning(EG) nr2371/2002, ii) En tabell som för hela programperioden och för varje prioriterat område specificerar det planeradeanslagsbeloppet för gemenskapens bidrag och denationella offentliga bidragen, storleken på bidragetfrån EFF till varje prioriterat område och det beloppsom avsatts för tekniskt stöd.

Polonês

b) opis i uzasadnienie wybranych osi priorytetowych, z uwzględnieniem odpowiedniej części krajowego planustrategicznego i wytycznych określonych w art. 19 orazoczekiwanego wpływu na podstawie oceny ex anteokreślonej w art. 48;

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Nästan alla beloppsomskulle betalas, med undantagför mindre beloppsom avskrivits för att underlätta en snabb betalning, har återkrävts och återvunnits (de marockanska globalalånen håller på att återvinnas), varvid påföljder för sena betalningar, i tillämp-ligafall, harlagtstillskuldbeloppen.

Polonês

Poza niewielkimi kwotami, z których zrezygnowano wcelu ułatwieniaszybkiego rozliczenia, zażądano zwrotu i ściągnięto wszystkie należne sumy (w przypadku dawnych pożyczek globalnych dla Maroka wierzytelności te są nadal ściągane), a w stosownych przypadkach zwykłe należności powiększano o kary z tytułu opóźnienia płatności.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

En analys av överensstämmelsebeslut somfattats på senaretid har visatattifall där beloppetför definan-siella korrigeringarna kunde ha beräknats med hjälpavenspecifikkorrigering,en extrapoleringavkontrollresultateteller enschablonkorrigeringfastställdesde beloppsom uteslötsideallraflestafall (ivärderäknat) medhjälpavschablon-korrigeringar.Problemet medkorrige-ringarav dennatypäratt deinte utgör en tillräcklig grund för ett korrekt fastställande av de totala beloppen för de oriktiga betalningar som beror på konstaterade systembrister.

Polonês

Zanalizy ostatnich decyzji o zgodnościrachunków wyni-ka,żekiedykwotakorektyfinan sowej mogłabyćobliczonaalbonapodstawie konkretnejkorekty,alboekstrapolacji wyników kontroli, albo na podstawiezry-czałtowanejkwotykorekty,wówczas w¹przeważającej większościprzypadków (pod względem wartości) kwoty wyłącza-neustalanonapodstawieryczałtowych korekt. Problem związany z¹tymrodzajem korekt polega natym, że nie stanowią one odpowiedniejpodsta wydodokładnego ustaleniacałkowitejkwotynieprawidło-wych płatności wynikającychz¹uchybień wykrytych w systemach.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

44.När det gäller detotala beloppsom anslås förett partnerlandsvägledande program beror storleken på det belopp som eventuellt anslås för allmänt budgetstöd på denförväntadenyttan,t.ex.uppnående avdeövergripande målenilandstrategi-dokumentetoch merspecifika målimål-områdenaförsamarbetet.

Polonês

44.Wramach kwoty całkowitej przeznaczonej na program indykatywny kraju partnerskiego skala finansowapotencjalnegopakietudla OWB zależy od wagi oczekiwanych korzyści,takich jak osiągnięcie celów ogólnych oraz celów bar-dziejszczegółowychkrajowegodokumentu strategicznego w´najważniejszych obszarach współpracy.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Kommissionen har äveninförtförfarandenför attsetill att a) de transaktioner som behandlas av affärsbanker på kommissionens konton regelbundet avstäms mot motsvarande transaktioner i kommissionens redovisningssystem för att identifiera och åtgärda eventuella avvikelser, b) bankränta och avgifter kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de beloppsom mottas och utbetalas är korrekta, valutatransaktioner behandlas noggrant28.

Polonês

Komisja ustanowiłarównież procedury w celu zagwarantowania, że: a) transakcjeobsługiwaneprzezbankikomercyjnenarachunkach Komisji są regularnie uzgadniane z odpowiadającymiim wpisami w systemie księgowym Komisji wcelu wskazaniai wyjaśnienia wszelkichrozbieżności; b) odsetki i opłaty bankowe są sprawdzane regularnie, aby zapewnić poprawność kwot otrzymywanychi wypłacanych; operacje kursowesą przetwarzane wsposób właściwy28.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Verksamhetsområdet ”sammanhållning”, som är det näst största verksamhetsområdet ochsomstårförnästanentredjedelavbudgeten,varfortfarandeproblematiskt ochdetområdedärflestfelförekommer.Revisionsrättenuppskattadeatt minst 11 % av dettotala beloppsom betalatsi ersättningarinte borde ha betalats ut.

Polonês

„Spójność”, która jest drugą co do wielkości grupą polityk, obejmującą niemal jedną trzeciąśrodkówbudżetowych,pozostajeproblematycznymobszarem, wktórym występuje najwyższy poziom błędu. Trybunał szacuje, że odsetek całkowitej kwoty środków, które nie powinny były zostać wypłacone, wynosi co najmniej 11%.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK