Спросить у Google

Вы искали: varemaerkeansoegningen (Датский - Латышский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Латышский

Информация

Датский

EF-varemaerkeansoegningen skal indeholde:

Латышский

Pieteikums par Kopienas preču zīmi ietver:

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

EF-varemaerkeansoegningen som genstand for ejendomsret

Латышский

Pieteikumi par Kopienas preču zīmi kā īpašumtiesību objektu

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

To af de tre medlemmer af en indsigelsesafdeling maa ikke have deltaget i behandlingen af varemaerkeansoegningen.

Латышский

Divi no trijiem iebildumu nodaļas locekļiem nedrīkst būt piedalījušies pieteikuma izskatīšanā.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

I tvivlstilfaelde laegges det af Harmoniseringskontorets sprog til grund, som EF-varemaerkeansoegningen er indgivet paa.

Латышский

Ja rodas šaubas, autentisks ir pieteikuma par Kopienas preču zīmi teksts tajā Biroja valodā, kurā tas iesniegts.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

- EF-varemaerkeansoegningen anses for tilbagetaget eller afslaas ved en af Harmoniseringskontoret truffet endelig afgoerelse

Латышский

- Kopienas preču zīmes pieteikumu uzskata par atsauktu vai tas ir noraidīts ar galīgu Biroja lēmumu,

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Efter bekendtgoerelsen af EF-varemaerkeansoegningen kan enhver paa begaering faa aktindsigt vedroerende den paagaeldende ansoegning og det paagaeldende varemaerke.

Латышский

Pēc Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanas pēc lūguma var pārbaudīt dokumentus, kas attiecas uz šo pieteikumu un pašu preču zīmi.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Saafremt EF-varemaerkeansoegningen er bekendtgjort, indfoeres begaeringens modtagelse i EF-varemaerkeregistret, og begaeringen bekendtgoeres.

Латышский

Ja Kopienas preču zīmes pieteikums ir publicēts, šā lūguma saņemšanu reģistrē Kopienas Preču zīmju reģistrā un lūgumu par pārvēršanu publicē.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

I indtil tre maaneder efter bekendtgoerelsen af EF-varemaerkeansoegningen kan der, under henvisning til at varemaerket boer udelukkes fra registrering i henhold til artikel 8, rejses indsigelse mod varemaerkets registrering:

Латышский

Trīs mēnešos pēc Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanas iebildumus pret preču zīmes reģistrāciju, pamatojot, ka to nevar reģistrēt, atbilstoši 8. pantam var iesniegt:

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

a) er erhvervet rettigheder til tegnet foer tidspunktet for indgivelsen af ansoegningen om registrering som EF-varemaerke eller i givet fald foer tidspunktet for den prioritet, der goeres gaeldende til stoette for EF-varemaerkeansoegningen

Латышский

a) tiesības uz šo apzīmējumu ir iegūtas pirms Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas vai prasītās prioritātes datuma attiecībā uz Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

6) indfoerelse i registret af en licens eller anden ret vedroerende en EF-varemaerkeansoegning

Латышский

6) licences vai citu tiesību reģistrācija attiecībā uz pieteikumu par Kopienas preču zīmes saņemšanu;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Adgang til aktindsigt vedroerende EF-varemaerkeansoegninger, som endnu ikke er bekendtgjort, kan kun opnaas med ansoegerens samtykke.

Латышский

Dokumentus attiecībā uz Kopienas preču zīmju pieteikumiem, kas vēl nav publicēti, nepakļauj pārbaudēm bez iesniedzēja piekrišanas.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Artikel 16 til 23 finder tilsvarende anvendelse paa EF-varemaerkeansoegninger.

Латышский

Pieteikumiem par Kopienas preču zīmēm piemēro 16. līdz 23. pantu.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Den part, som bringer en sag til ophoer ved tilbagetagelse af EF-varemaerkeansoegningen, indsigelsen, begaeringen om fortabelse eller ugyldighed, eller klagen, ved ikke at forny registreringen af EF-varemaerket eller ved at give afkald paa det, betaler de gebyrer samt de omkostninger, som er afholdt af den anden part, paa de betingelser, der er fastsat i stk. 1 og 2.

Латышский

Puse, kura izbeidz procesu, atsaucot Kopienas preču zīmes pieteikumu, iebildumus, pieteikumu par tiesību atcelšanu, pieteikumu par spēkā neesamības paziņošanu vai apelāciju, vai arī nepagarinot Kopienas preču zīmes reģistrāciju vai atsakoties no Kopienas preču zīmes, uzņemas otras puses samaksas un izdevumus, kā noteikts 1. un 2. punktā.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Der kan dog kraeves rimelig erstatning for handlinger, som er foretaget efter bekendtgoerelsen af en EF-varemaerkeansoegning, og som efter offentliggoerelsen af registreringen af EF-varemaerket ville vaere forbudt i kraft af denne offentliggoerelse.

Латышский

Tomēr var pieprasīt atbilstošu kompensāciju attiecībā uz jautājumiem, kas radušies pēc Kopienas preču zīmes pieteikuma publikācijas brīža, kas vairs nav iespējams pēc pašas preču zīmes reģistrācijas publikācijas.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

EF-varemaerkeansoegningens ligestilling med en national ansoegning

Латышский

Pieteikuma iesniegšanas Kopienas līmenī un valsts līmenī līdzvērtība

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

En EF-varemaerkeansoegning eller et EF-varemaerke, som er videresendt i henhold til artikel 109, maa ikke underkastes formkrav i den nationale lovgivning, som afviger fra kravene i denne forordning eller i gennemfoerelsesforordningen eller yderligere formkrav.

Латышский

Uz Kopienas preču zīmes pieteikumu vai Kopienas preču zīmi, kas nosūtīta saskaņā ar 109. pantu, neattiecas valsts likuma obligātās prasības, kas atšķiras no šajā regulā vai īstenošanas regulā paredzētajām prasībām vai ir tām papildus.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

En EF-varemaerkeansoegning, for hvilken der er fastsat en ansoegningsdato, skal i medlemsstaterne ligestilles med en forskriftsmaessig national ansoegning, i givet fald med den prioritet, der paaberaabes for EF-varemaerkeansoegningen.

Латышский

Pieteikums par Kopienas preču zīmi, kam ir atzīts iesniegšanas datums, dalībvalstīs ir līdzvērtīgs parastai pieteikuma iesniegšanai šajās valstīs, ņemot vērā, ja vajadzīgs, prioritātes tiesības attiecībā uz pieteikumu par Kopienas preču zīmi.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

For den nationale ansoegning, der er resultatet af overgangen af et EF-varemaerke eller en EF-varemaerkeansoegning, gaelder i den beroerte medlemsstat ansoegningsdatoen for det paagaeldende EF-varemaerke eller prioritetsdatoen for den paagaeldende ansoegning, og i givet fald den anciennitet for et i denne stat eksisterende varemaerke, der paaberaabes i medfoer af artikel 34 eller 35.

Латышский

Valsts preču zīmes pieteikumam, kas radies, pārvēršot Kopienas preču zīmes pieteikumu vai Kopienas preču zīmi, saistībā ar attiecīgo dalībvalsti ir šā pieteikuma vai preču zīmes iesniegšanas datums vai prioritātes datums un, ja vajadzīgs, šīs valsts preču zīmes agrāka izcelsme atbilstoši 34. vai 35. pantam.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Hver af de i stk. 2 naevnte centrale myndigheder for industriel ejendomsret skal inden tre maaneder efter modtagelsen af en EF-varemaerkeansoegning sende Harmoniseringskontoret sin soegningsrapport, enten med angivelse af de konstaterede aeldre nationale maerker eller maerkeansoegninger, som efter artikel 8 kan goeres gaeldende mod registrering af det paagaeldende EF-varemaerke, eller med en erklaering om, at soegningen har vist, at der ikke findes saadanne rettigheder.

Латышский

Katrs 2. punktā minētais galvenais rūpnieciskā īpašuma birojs trīs mēnešos no Kopienas preču zīmes pieteikuma saņemšanas dara zināmu Birojam meklēšanas atskaiti, kurā vai nu uzskaita visas tās atklātās valsts preču zīmes vai preču zīmju pieteikumus, uz kuriem atbilstoši 8. pantam varētu atsaukties pret pieteiktās Kopienas preču zīmes reģistrāciju, vai arī norāda, ka meklēšanā šādas tiesības uz preču zīmi nav atklātas.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Hvis det aeldre EF-varemaerke paa tidspunktet for bekendtgoerelsen af EF-varemaerkeansoegningen har vaeret registreret i mindst fem aar, skal indehaveren af det aeldre EF-varemaerke ligeledes godtgoere, at betingelserne i artikel 43, stk. 2, er opfyldt paa naevnte tidspunkt.

Латышский

Ja Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanas brīdī agrākā Kopienas preču zīme ir reģistrēta ne mazāk kā piecus gadus, agrākās Kopienas preču zīmes īpašnieks turklāt iesniedz pierādījumus, ka tobrīd tika izpildīti 43. panta 2. punkta nosacījumi.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK