Спросить у Google

Вы искали: høst (Норвежский - Финский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Норвежский

Финский

Информация

Норвежский

høst

Финский

syksy

Последнее обновление: 2009-07-01
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

bed derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!

Финский

Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa."

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Норвежский

Også for dig, Juda, er det fastsatt en høst, når jeg gjør ende på mitt folks fangenskap.

Финский

Myös sinun varallesi, Juuda, on asetettu elonleikkuu, silloin kun minä käännän kansani kohtalon.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

Da sa Rut, moabittinnen: Han sa også til mig: Hold dig til mine folk til de er ferdig med hele min høst.

Финский

Silloin mooabilainen Ruut sanoi: "Vielä hän sanoi minulle: `Pysyttele vain minun palvelijaini mukana siihen asti, että he saavat kaiken minun leikkuuni lopetetuksi`".

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Норвежский

Den er meget sjelden og finnes nesten aldri her så sent på høsten.

Финский

Se on hyvin harvinainen, ja sitä ei usein tapaa näin myöhään syksyllä.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

Alt forekom ham skjønt, men for meg var det som det lå noe dystert over hele landskapet, hvor høsten allerede hadde satt så triste merker.

Финский

Hänen silmissään oli kaikki kaunista, mutta minä olin näkevinäni jotain surumielistä maisemassa, jossa selvät merkit osoittivat vuodenajan jo olevan myöhäsen.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

Evalueringsrapporten skal publiseres av Kommisjonen høsten 2008, og funnene skal innarbeides i den andre handlingsplanen (2009–12) under EUs narkotikastrategi (2005–12).

Финский

Komission on tarkoitus julkaista arviointikertomus syksyllä 2008, ja kertomuksen tulosten perusteella laaditaan nykyisen EU:n huumausainestrategian (2005–2012) puitteissa toinen toimintasuunnitelma (2009–2012).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

POCKET ­ EC Economic Data Pocketbook (data for 1999­2001: DG ECFIN (Økonomiske og finan­sielle anliggender) ­ høsten 1999 Økonomiske prognoser) De viktigste indikatorene er beskrevet under følgende kategorier: konver­genskriterier, produksjon, priser, lønn og arbeidsmarked, stilling overfor utlandet, offentlige inntekter, valu­tautvikling, valutakurser, diverse (aks­jemarkeder, råvarepriser).

Финский

Tärkeimmät indikaattorit on ryhmi­telty seuraaviin kokoelmiin: lähenty­miskriteerit, tuotanto, hinnat, palkat ja työmarkkinat, ulkoinen rahoitus­asema, julkinen talous, rahoituskehi­tys, vaihtokurssit sekä muut (osakemarkkinat ja tärkeimpien kulu­tustavaroiden hinnat).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

Høsten 2007 søkte Arrivas danske hovedkontor etter mer enn 400 bussjåfører, og selskapet regnet med at de ville trenge inntil 1 600 i løpet av de neste to årene.

Финский

Arvioiden mukaan heitä tarvitaan jopa 1 600 lisää kahden seuraavan vuoden aikana.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

Omfang av hypoksi og anoksi i bunnvannet, høsten 2007

Финский

Merenpohjan niukkahappisten ja hapettomien vesialueiden laajuus syksyllä 2007

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

I Norge la den avtroppende regjeringen fram et forslag (høsten 2001) om iverksettelse av et prøveprosjekt med sprøyterom, etter at forslaget hadde vært ute til offentlig høring.Med støtte fra flertallet av høringsinstansene avviste den nå-

Финский

) Lääkehoitoa (korvaushoitoa) ja huumee- tonta hoitoa on tarjolla aikaisempaa enemmän, vaikka tarjonnan lisääntyminen vaihteleekin suuresti maiden välillä.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

Gjennom PRELUDE, et scenarioarbeid som har høstet stor anerkjennelse, har scenarienes potensial for å definere problemstillinger tidlig i den politiske prosessen og som metode for å framprovosere strategisk tenkning i politiske beslutningsprosesser, blitt godt demonstrert.

Финский

Lisäksi se on osoittanut laajalti arvostetun PRELUDE‑skenaariotyöskentelyn avulla, että skenaariot tarjoavat mahdollisuuksia asioiden jäsentämiseen poliittisen jakson varhaisvaiheissa ja että strateginen ajattelu voidaan sisällyttää poliittiseen päätöksentekoon.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

2 /Anslag over omfanget av hypoksi (oksygeninnhold under 2 ml/l) og anoksi (oksygeninnhold omtrent lik null, ofte med tilstedeværelse av hydrogensulfid, som reagerer med oksygen og danner sulfat. Når denne reaksjonen inntreffer, vurderes konsentrasjonen av oksygen som negativ) høsten 2007.

Финский

Kuva 2 / Arvio niukkahappisten (happipitoisuus alle 2 ml/l) ja hapettomien alueiden laajuudesta syksyllä 2007 (hapettomien alueiden happipitoisuus on 0, ja niillä esiintyy usein rikkivetyä, joka tuottaa hapen kanssa reagoidessaan sulfaattia ja reaktion tapahtuessa veden happipitoisuus on negatiivinen).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

Resultatet er at området, på tross av dybden, tilføres mye oksygen, selv på høsten. Kilde: http:// www.helcom.fi/environment2/ifs/ifs2007/en_GB/HydrographyOxygenDeep/.

Финский

Tämän vuoksi Pohjanlahden happitilanne on hyvä syksylläkin vedensyvyydestä huolimatta. Lähde: http://www.helcom.fi/environment2/ifs/ifs2007/en_GB/HydrographyOxygenDeep/.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

8) ETC/Jordbunn, som ble utpekt høsten 1996, holder på med å utarbeide en emnerapport om ørkenspredning i Europa.

Финский

8) Maaperän aihekeskus (ETC/S), joka perustettiin syksyllä 1996, laatii teemaraporttia Eu roopassa tapahtuvasta aavikoitumisesta.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

Ni land rapporterte data for 2001, mens syv land bare hadde data for 2000 tilgjengelig på det tidspunkt dataene ble samlet inn (høsten 2002).

Финский

2001 tiedot, mutta tietoja kerättäessä (syksyllä 2002) seitsemästä maasta oli saatavana vain vuoden 2000 tietoja.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

7) Arbeidet på jordbunnen, som startet høsten 1996, er konsentrert om støtte til utvikling av nasjonal overvåking og gjør i noen grad bruk av eksisterende data og informasjon.

Финский

7) maaperän (S) aihekeskuksen työssä, joka aloitettiin vuoden 1996 loppupuolella, keskitytään kansallisen seurannan tukemiseen ja olemassa olevien tietojen hyödyntämiseen;

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

Høydepunktene i perioden vil være: en global avtale i København høsten 2009 om kutt i klimagassutslippene etter 2012, gjennomføring av et revidert kvotehandelssystem for EU for 2008–2012, omforente nasjonale mål i EU for klimagasskutt innen 2020, revisjon av EU-direktivet om nasjonale utslippstak (NEC-direktivet) og direktivene om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC) i 2009, gjennomføring av det nye direktivet om ren luft i Europa (Clean Air for Europe — CAFE), framdrift i forhold til målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010, første runde med forvaltningsplaner for nedbørfelt og tilhørende tiltaksprogrammer i henhold til rammedirektivet for vann i 2009, og gjennomføring av det nylig vedtatte direktivet om marin strategi.

Финский

Tältä jaksolta voidaan mainita seuraavat keskeiset seikat: maailmanlaajuinen sopimus Kööpenhaminassa syksyllä 2009 vuoden 2012 jälkeen tehtävistä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä, EU:n tarkistetun päästökauppajärjestelmän täytäntöönpano vuosina 2008–2012, sovitut kansalliset tavoitteet EU:n kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2020 mennessä, kansallisista päästökatoista annetun direktiivin sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun direktiivin tarkistaminen vuonna 2009, uuden Puhdasta ilmaa Eurooppaan (CAFE) ‑direktiivin täytäntöönpano, edistyminen biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä koskevan tavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2010 mennessä, vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien ensimmäinen vaihe ja niihin liittyvät toimenpideohjelmat vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti vuonna 2009 sekä hiljattain hyväksytyn meristrategiadirektiivin täytäntöönpano.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

Har vi sådd for eder de åndelige goder, er det da noget stort om vi høster eders timelige goder?

Финский

Jos me olemme kylväneet teille hengellistä hyvää, onko paljon, jos me niitämme teiltä aineellista?

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Норвежский

Og ennu en annen engel kom ut fra alteret, og han hadde makt over ilden, og ropte med høi røst til ham som hadde den skarpe sigd: Send ut din skarpe sigd og høst druene av vintreet på jorden! for dets bær er modne.

Финский

Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan, ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen: "Lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet".

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK