询问Google

您搜索了: høst (挪威语 - 芬兰语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

挪威语

芬兰语

信息

挪威语

høst

芬兰语

syksy

最后更新: 2009-07-01
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

bed derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!

芬兰语

Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa."

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com
警告:包含不可见的HTML格式

挪威语

Også for dig, Juda, er det fastsatt en høst, når jeg gjør ende på mitt folks fangenskap.

芬兰语

Myös sinun varallesi, Juuda, on asetettu elonleikkuu, silloin kun minä käännän kansani kohtalon.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

Da sa Rut, moabittinnen: Han sa også til mig: Hold dig til mine folk til de er ferdig med hele min høst.

芬兰语

Silloin mooabilainen Ruut sanoi: "Vielä hän sanoi minulle: `Pysyttele vain minun palvelijaini mukana siihen asti, että he saavat kaiken minun leikkuuni lopetetuksi`".

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com
警告:包含不可见的HTML格式

挪威语

Den er meget sjelden og finnes nesten aldri her så sent på høsten.

芬兰语

Se on hyvin harvinainen, ja sitä ei usein tapaa näin myöhään syksyllä.

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

Alt forekom ham skjønt, men for meg var det som det lå noe dystert over hele landskapet, hvor høsten allerede hadde satt så triste merker.

芬兰语

Hänen silmissään oli kaikki kaunista, mutta minä olin näkevinäni jotain surumielistä maisemassa, jossa selvät merkit osoittivat vuodenajan jo olevan myöhäsen.

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

Evalueringsrapporten skal publiseres av Kommisjonen høsten 2008, og funnene skal innarbeides i den andre handlingsplanen (2009–12) under EUs narkotikastrategi (2005–12).

芬兰语

Komission on tarkoitus julkaista arviointikertomus syksyllä 2008, ja kertomuksen tulosten perusteella laaditaan nykyisen EU:n huumausainestrategian (2005–2012) puitteissa toinen toimintasuunnitelma (2009–2012).

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

POCKET ­ EC Economic Data Pocketbook (data for 1999­2001: DG ECFIN (Økonomiske og finan­sielle anliggender) ­ høsten 1999 Økonomiske prognoser) De viktigste indikatorene er beskrevet under følgende kategorier: konver­genskriterier, produksjon, priser, lønn og arbeidsmarked, stilling overfor utlandet, offentlige inntekter, valu­tautvikling, valutakurser, diverse (aks­jemarkeder, råvarepriser).

芬兰语

Tärkeimmät indikaattorit on ryhmi­telty seuraaviin kokoelmiin: lähenty­miskriteerit, tuotanto, hinnat, palkat ja työmarkkinat, ulkoinen rahoitus­asema, julkinen talous, rahoituskehi­tys, vaihtokurssit sekä muut (osakemarkkinat ja tärkeimpien kulu­tustavaroiden hinnat).

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

Høsten 2007 søkte Arrivas danske hovedkontor etter mer enn 400 bussjåfører, og selskapet regnet med at de ville trenge inntil 1 600 i løpet av de neste to årene.

芬兰语

Arvioiden mukaan heitä tarvitaan jopa 1 600 lisää kahden seuraavan vuoden aikana.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

Omfang av hypoksi og anoksi i bunnvannet, høsten 2007

芬兰语

Merenpohjan niukkahappisten ja hapettomien vesialueiden laajuus syksyllä 2007

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

I Norge la den avtroppende regjeringen fram et forslag (høsten 2001) om iverksettelse av et prøveprosjekt med sprøyterom, etter at forslaget hadde vært ute til offentlig høring.Med støtte fra flertallet av høringsinstansene avviste den nå-

芬兰语

) Lääkehoitoa (korvaushoitoa) ja huumee- tonta hoitoa on tarjolla aikaisempaa enemmän, vaikka tarjonnan lisääntyminen vaihteleekin suuresti maiden välillä.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

Gjennom PRELUDE, et scenarioarbeid som har høstet stor anerkjennelse, har scenarienes potensial for å definere problemstillinger tidlig i den politiske prosessen og som metode for å framprovosere strategisk tenkning i politiske beslutningsprosesser, blitt godt demonstrert.

芬兰语

Lisäksi se on osoittanut laajalti arvostetun PRELUDE‑skenaariotyöskentelyn avulla, että skenaariot tarjoavat mahdollisuuksia asioiden jäsentämiseen poliittisen jakson varhaisvaiheissa ja että strateginen ajattelu voidaan sisällyttää poliittiseen päätöksentekoon.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

2 /Anslag over omfanget av hypoksi (oksygeninnhold under 2 ml/l) og anoksi (oksygeninnhold omtrent lik null, ofte med tilstedeværelse av hydrogensulfid, som reagerer med oksygen og danner sulfat. Når denne reaksjonen inntreffer, vurderes konsentrasjonen av oksygen som negativ) høsten 2007.

芬兰语

Kuva 2 / Arvio niukkahappisten (happipitoisuus alle 2 ml/l) ja hapettomien alueiden laajuudesta syksyllä 2007 (hapettomien alueiden happipitoisuus on 0, ja niillä esiintyy usein rikkivetyä, joka tuottaa hapen kanssa reagoidessaan sulfaattia ja reaktion tapahtuessa veden happipitoisuus on negatiivinen).

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

Resultatet er at området, på tross av dybden, tilføres mye oksygen, selv på høsten. Kilde: http:// www.helcom.fi/environment2/ifs/ifs2007/en_GB/HydrographyOxygenDeep/.

芬兰语

Tämän vuoksi Pohjanlahden happitilanne on hyvä syksylläkin vedensyvyydestä huolimatta. Lähde: http://www.helcom.fi/environment2/ifs/ifs2007/en_GB/HydrographyOxygenDeep/.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

8) ETC/Jordbunn, som ble utpekt høsten 1996, holder på med å utarbeide en emnerapport om ørkenspredning i Europa.

芬兰语

8) Maaperän aihekeskus (ETC/S), joka perustettiin syksyllä 1996, laatii teemaraporttia Eu roopassa tapahtuvasta aavikoitumisesta.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

Ni land rapporterte data for 2001, mens syv land bare hadde data for 2000 tilgjengelig på det tidspunkt dataene ble samlet inn (høsten 2002).

芬兰语

2001 tiedot, mutta tietoja kerättäessä (syksyllä 2002) seitsemästä maasta oli saatavana vain vuoden 2000 tietoja.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

7) Arbeidet på jordbunnen, som startet høsten 1996, er konsentrert om støtte til utvikling av nasjonal overvåking og gjør i noen grad bruk av eksisterende data og informasjon.

芬兰语

7) maaperän (S) aihekeskuksen työssä, joka aloitettiin vuoden 1996 loppupuolella, keskitytään kansallisen seurannan tukemiseen ja olemassa olevien tietojen hyödyntämiseen;

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

Høydepunktene i perioden vil være: en global avtale i København høsten 2009 om kutt i klimagassutslippene etter 2012, gjennomføring av et revidert kvotehandelssystem for EU for 2008–2012, omforente nasjonale mål i EU for klimagasskutt innen 2020, revisjon av EU-direktivet om nasjonale utslippstak (NEC-direktivet) og direktivene om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC) i 2009, gjennomføring av det nye direktivet om ren luft i Europa (Clean Air for Europe — CAFE), framdrift i forhold til målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010, første runde med forvaltningsplaner for nedbørfelt og tilhørende tiltaksprogrammer i henhold til rammedirektivet for vann i 2009, og gjennomføring av det nylig vedtatte direktivet om marin strategi.

芬兰语

Tältä jaksolta voidaan mainita seuraavat keskeiset seikat: maailmanlaajuinen sopimus Kööpenhaminassa syksyllä 2009 vuoden 2012 jälkeen tehtävistä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä, EU:n tarkistetun päästökauppajärjestelmän täytäntöönpano vuosina 2008–2012, sovitut kansalliset tavoitteet EU:n kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2020 mennessä, kansallisista päästökatoista annetun direktiivin sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun direktiivin tarkistaminen vuonna 2009, uuden Puhdasta ilmaa Eurooppaan (CAFE) ‑direktiivin täytäntöönpano, edistyminen biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä koskevan tavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2010 mennessä, vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien ensimmäinen vaihe ja niihin liittyvät toimenpideohjelmat vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti vuonna 2009 sekä hiljattain hyväksytyn meristrategiadirektiivin täytäntöönpano.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

Har vi sådd for eder de åndelige goder, er det da noget stort om vi høster eders timelige goder?

芬兰语

Jos me olemme kylväneet teille hengellistä hyvää, onko paljon, jos me niitämme teiltä aineellista?

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

挪威语

Og ennu en annen engel kom ut fra alteret, og han hadde makt over ilden, og ropte med høi røst til ham som hadde den skarpe sigd: Send ut din skarpe sigd og høst druene av vintreet på jorden! for dets bær er modne.

芬兰语

Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan, ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen: "Lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet".

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com
警告:包含不可见的HTML格式

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認