Şunu aradınız:: stsenaariumil (Estonca - İsveççe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Estonca

İsveççe

Bilgi

Estonca

beri hindamisakt põhines kolmel stsenaariumil:

İsveççe

ber:s bedömning bygger på följande tre scenarier:

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

lõikes 1 viidatud teave põhineb päästemissiooni stsenaariumil osalevates riikides ja nendest riikidest väljaspool.

İsveççe

informationen enligt punkt 1 skall grundas på olika scenarier för uppdrag inom de deltagande staterna och utanför dessa stater.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Estonca

uus ajakohastatud programm vastab üldiselt eelmise programmi strateegiale ja põhineb samal makromajanduslikul stsenaariumil.

İsveççe

på det hela taget bekräftar således den föreliggande uppdateringen i stora drag strategin i den tidigare uppdateringen mot bakgrund av ett liknande makroekonomiskt scenario.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

videomäng kujutab endast juba olemasoleva, euroopa kultuuripärandisse kuuluva teose mugandust ja põhineb prantsuskeelsel stsenaariumil.

İsveççe

de avser en anpassning av ett redan existerande verk, som tillhör det europeiska kulturarvet, som baseras på ett manuskript skrivet på franska.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Estonca

videomäng kujutab endast juba olemasoleva, euroopa kultuuripärandisse kuuluva teose mugandust ja põhineb prantsuskeelsel stsenaariumil;

İsveççe

spelet är en adaptation av ett befintligt verk som tillhör det europeiska kulturarvet med utgångspunkt i ett scenario som är skrivet på franska.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

abikõlblike videomängude väljavalimiseks on prantsusmaa ametiasutused kehtestanud esimese kultuurialase kriteeriumina, et videomäng peaks kujutama endast juba olemasoleva, euroopa kultuuripärandisse kuuluva teose mugandust ja põhinema prantsuskeelsel stsenaariumil.

İsveççe

det första kulturella kriterium som föreslogs av de franska myndigheterna för att välja ut stödberättigade videospel var att dessa spel skulle vara en adaptation av ett befintligt verk inom det europeiska kulturarvet och utgå från ett scenario skrivet på franska.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

kõnesolevat summat tuleks käsitada ülemise piirmäärana, sest see põhineb väga paljusid potentsiaalselt saastunud alasid hõlmaval stsenaariumil, ning ka põhjusel, et nii kohapeal kontrollitavate alade arv kui ka iga ala kontrollimisega seotud kulud vähenevad aegamööda iseenesest kontrollitud alade kasvava ulatuse ning eksperdihinnanguid ja kontrolli hõlmava tehnoloogilise protsessi (nt kaugseire) arengu tõttu.

İsveççe

detta belopp skall ses som ett övre gränsvärde eftersom det grundas på ett mycket högt antal potentiellt förorenade anläggningar i det tänkta scenariet. såväl antalet anläggningar i vilka undersökningarna på platsen skall genomföras som själva kostnaden för anläggningsundersökningar kommer att minska med tiden på grund av anhopningen av anläggningsundersökningar, utarbetandet av expertbedömningar och tekniska framsteg inom undersökningar (t.ex. fjärranalys).

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Estonca

(7) programmi eesmärk on viia valitsemissektori eelarve puudujääk programmiperioodi lõpuks tasakaalulähedasse seisundisse ja seega saavutada samal aastal keskpika perioodi eesmärk, milleks on – 0,8% sktst. esmase tasakaalu ajaline areng ja tase sarnanevad kogutasakaalu arengu ja tasemega, kusjuures 2005. aasta esmane tasakaal -2,1% sktst paranes perioodi lõpuks esmaseks ülejäägiks 0,1%. puudujäägi vähendamine on kulupõhine, kuna valitsemissektori kogukulud peaksid prognoosi kohaselt programmiperioodi jooksul vähenema 2,5 protsendipunkti võrra ning tulude suhe peaks vähenema 0,4 protsendipunkti võrra sktst. et tulla toime valitsemissektori eelarve tasakaalu ootamatu halvenemisega 2005. aastal, kohandati eelarvestrateegiat pärast eelmise ajakohastatud programmi esitamist, mis põhines vähem optimistlikul makromajanduslikul stsenaariumil ja milles valitsemissektori eelarve puudujääk pidi prognooside kohaselt pärast paranemist – 1,4%lt sktst 2004. aastal prognoositud – 1,0%le 2005. aastal jääma 2006. ja 2007. aastal üldiselt samale tasemele.

İsveççe

(7) programmet syftar till att få ned det offentliga underskottet till nära balans mot slutet av programperioden och därigenom uppnå målet på medellång sikt på -0,8% av bnp det året. utvecklingen över tiden och nivån på primärsaldot är ungefär densamma som för det totala saldot, med en förbättring från ett primärt underskott på -2,1% av bnp 2005 till ett överskott i det primära saldot på 0,1% vid periodens slut. minskningen av underskottet är utgiftsbaserad genom att de totala offentliga utgifterna beräknas minska med 2,5 procentenheter av bnp under perioden medan inkomstkvoten förväntas öka med 0,4 procentenheter av bnp. budgetstrategin har anpassats sedan den föregående uppdateringen lämnades in för att hantera den oväntade försämringen av de offentliga finansernas saldo 2005. den föregående uppdateringen grundades på ett mindre optimistiskt makroekonomiskt scenario, enligt vilket underskottet i de offentliga finanserna, efter att ha förbättrats från ett uppskattat underskott på -1,4% av bnp 2004 till ett beräknat underkott på -1,0% 2005, förväntades ligga kvar på ungefär samma nivå under 2006 och 2007.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

(3) keskpika perioodi eelarveraamistikus on seatud järgmised eesmärgid: valitsemissektori eelarve ülejääk 1,5–2,5% sktst aastani 2010 ja avaliku sektori tarbimise reaalkasvu piiramine 0,5%le aastas alates 2005. aastast; kulude piiramisega kaasneb nn maksude külmutamine. nii keskvalitsuse alamsektor kui pensionifondid on programmiperioodi jooksul prognoosi kohaselt ülejäägis. kohalikud omavalitsused viivad prognoosi kohaselt oma eelarved tasakaalu, nagu seadusega nõutakse. ajakohastatud programmis on kavandatud järgmised eelarveülejäägid: 2004. aastal 1,2%, 2005. aastal 2,0% ja 2006. aastal 1,6% sktst. 2010. aastal on ülejääk 2,0% sktst. nii kulu-kui tulusuhe väheneb vaatlusalusel perioodil järkjärguliselt. korrigeerides ühist metoodikat kasutades tsükli eeldatavat mõju, on tsükliliselt kohandatud eelarve piisavas ülejäägis kogu vaatlusalusel perioodil. kavandatud valitsemissektori ülejäägieesmärgid on peaaegu samad, mis olid 2003. aasta ajakohastatud programmis. lähiaja erinevused tulenevad skt kasvuprognoosi muutmisest ning hiljuti võetud meetmetest, sealhulgas 2004. aasta märtsi fiskaalmeetmete paketist, millega toodi ettepoole 2003. aastal vastuvõetud maksureform. alates 2007. aastast on kavandatud ülejäägid eelmises ajakohastatud programmis esitatud ülejääkidest väiksemad seoses muudetud demograafiliste prognoosidega, mis on võimaldanud alandada pikaajalisi fiskaalnõudeid. uus ajakohastatud programm vastab üldiselt eelmise programmi strateegiale ja põhineb samal makromajanduslikul stsenaariumil.

İsveççe

(3) den finanspolitiska ramen på medellång sikt inbegriper ett målintervall för överskottet i de offentliga finanserna på 112–212% av bnp i genomsnitt fram till 2010 och ett tak för den årliga ökningen i reala termer av den offentliga konsumtionen på 0,5% från och med 2005. vidare förstärks utgiftskontrollen genom en så kallad frysning av skattenivån. såväl den statliga sektorn som pensionssystemet beräknas visa stabila överskott under programperioden. de lokala myndigheterna beräknas uppnå budgetbalans, vilket är ett lagstadgat krav. enligt det uppdaterade programmet räknar man med överskott på 1,2% av bnp år 2004, 2,0% av bnp år 2005 respektive 1,6% av bnp år 2006. Överskottet stiger till 2,0% av bnp år 2010. såväl utgifts-som intäktskvoterna visar en gradvis sjunkande trend över prognosperioden. med justering för den förväntade effekten av konjunkturcykeln med hjälp av allmänt vedertagen metodik beräknas det konjunkturrensade saldot visa överskott under hela prognosperioden. de beräknade överskottsmålen för de offentliga finanserna ligger nära dem som angavs i 2003 års uppdatering. de kortsiktiga skillnaderna beror på reviderade antaganden om bnp-tillväxt samt på effekterna av aktuella ekonomisk-politiska åtgärder, bland annat skattepaketet från mars 2004, som innebär att tyngdpunkten i den skattereform som antogs 2003 har flyttats fram. från och med 2007 är de beräknade överskotten något lägre än i den tidigare uppdateringen till följd av ändrade demografiska antaganden som har bidragit till att sänka de finanspolitiska kraven på lång sikt. på det hela taget bekräftar således den föreliggande uppdateringen i stora drag strategin i den tidigare uppdateringen mot bakgrund av ett liknande makroekonomiskt scenario.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

(2) programmis on kaks erinevat stsenaariumi makromajanduslike ja eelarveprognooside tarvis: keskne makromajanduslik stsenaarium; ja madalama kasvu stsenaarium, mille puhul on suundumusekohane tootmiskasv keskses makromajanduslikus stsenaariumis ennustatud kasvumäärast veerand protsendipunkti madalam; prognoosid riigi rahanduse kohta põhinevad viimasel stsenaariumil. madalama kasvu stsenaariumi kasutatakse võrdlusstsenaariumina eelarveprognooside hindamisel ja selle prognoosid on enam-vähem usaldusväärsed. selle stsenaariumi kohaselt on skt reaalkasv 2005. aastal 3%, mis on vaid pisut alla 3,25% kasvu 2004. aastal, mille järel kasv aeglustub 2,25%ni 2007/2008. aastal. olemasolevate andmete põhjal võib skt kasv 2005. aastal olla prognoositust aeglasem. keskpikal perioodil on riigi rahanduse prognooside aluseks olev suundumusliku kasvu prognoos siiski tõenäoliselt pigem ettevaatlik. programmi inflatsiooniprognoos tundub samuti olevat realistlik.

İsveççe

(2) programmet innehåller två olika scenarier för de makroekonomiska och finanspolitiska prognoserna: ett makroekonomiskt huvudscenario och ett lågtillväxtscenario grundat på ett antagande om en trendmässig tillväxt som ligger en kvarts procentenhet under den prognostiserade tillväxten i huvudscenariot. det sistnämnda scenariot ligger till grund för de beräkningar som avser de offentliga finanserna. det lägre tillväxtscenariot utgör därför referensscenariot vid bedömningen av de budgetmässiga beräkningarna och avspeglar i stort sett rimliga antaganden. i scenariot förväntas en real bnp-tillväxt 2005 på 3%, bara något lägre än tillväxten för 2004 på 314%, varefter tillväxten beräknas sjunka till 214% budgetåret 2007/2008. på grundval av nu tillgänglig information kan bnp-tillväxten år 2005 bli lägre än prognosen. de trendmässiga tillväxtantaganden på medellång sikt som ligger till grund för den beräknade utvecklingen av de offentliga finanserna kommer emellertid troligen att visa sig vara en försiktig uppskattning. programmets inflationsberäkningar förefaller också realistiska.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

(175) Üks töötleja andis kinnitamata informatsiooni meetmete rakendamise mõjust lõpptarbijale. sellest teabest selgub, et 77%line tollimaks vaatlusaluse toote puhul tähendaks eraujumisbasseini omanikule kuus 2,5 euro suurust kulude kasvu. kuna selle arvutuse osas üksikasju esitatud ei ole, on alust arvata, et see arvutus põhineb halvimal stsenaariumil, st eraomanik, kes kasutaks desinfektsiooniks ainult kloori sisaldavaid tooteid ning kes ostaks tccad poest, mida varustavad eksportijad, kelle suhtes rakendatakse 77%list tollimaksumäära. sellest hoolimata tuleks rõhutada, et see 2,5 euro suurune summa on väga lähedal spekulatsioonile. lisaks sellele, võttes arvesse tegelikke kavandatud tollimaksutasemeid ning importijate, töötlejate ja edasimüüjate võimalust vahetada üks tarnija teise vastu või segada oma tarneallikaid, võib eeldada, et selline 2,5 euro suurune tõus on suuresti üle paisutatud.

İsveççe

(175) ett förädlingsföretag tillhandahöll vissa icke underbyggda uppgifter beträffande eventuella åtgärders verkningar för den slutliga konsumenten. enligt dessa uppgifter skulle en tull på 77% på den berörda produkten innebära en kostnadsökning på 2,5 euro per månad för en privat poolägare. eftersom inga detaljer beträffande denna beräkning tillhandahållits är det rimligt att anta att den är baserad på det värsta scenariot, dvs. en privat poolägare som för att desinficera endast använder klorprodukter och som köper triklorisocyanursyra i en affär som endast får leveranser från exportörer som belagts med en tull på 77%. det bör likväl betonas att detta belopp på 2,5 euro snarast är en spekulation. mot bakgrund av de faktiska tullnivåer som föreslagits och möjligheten för importörer, förädlingsföretag och återförsäljare att byta från en leverantör till en annan eller att anlita flera olika leverantörer samtidigt kan det dessutom antas att en sådan ökning på 2,5 euro är kraftigt överskattad.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

[7] prognoos põhineb 2005. aasta assess-uuringul: „Üleeuroopalise võrgu ja teiste transpordipoliitika meetmete poolt valge raamatu „euroopa transpordipoliitika aastaks 2010“ vaherakendamisel antud panuse hindamine“, (2005) http://ec.europa.eu/transport/white_paper/mid_term_revision/assess_en.htm[8] need prognoosid põhinevad 2001. aasta valgele raamatule tugineva alalise poliitika stsenaariumil (vt assess-uuring). 2. lisa joonistel 3 ja 4 on esitatud rohkem andmeid.

İsveççe

merparten av det internationella samarbetet har inletts före inrättandet av den inre marknaden, och i en rad internationella organisationer och forum är eu ännu inte, eller bara svagt, representerad. i ett antal fall är eu-medlemskap i internationella samarbetssystem samt bilaterala förbindelser mellan eu och viktigare handelspartner de mest effektiva sätten att företräda eu:s och dess medlemsstaters samordnade intressen. den inre transportmarknaden kräver ett konsekvent angreppssätt i förhållande till världen utanför för att förhindra att vår gemensamma politik äventyras. tillsammans – genom eu – får medlemsstaterna större tyngd.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

-keskpika perioodi eelarveraamistikus on seatud järgmised sihid: valitsemissektori eelarve ülejääk 1,5–2,5% sktst aastani 2010 ja avaliku sektori tarbimise reaalkasvu piiramine 0,5%le aastas alates 2005. aastast; kulude piiramisega kaasneb nn maksude külmutamine. nii keskvalitsuse alamsektor kui pensionifondid on programmiperioodi jooksul prognoosi kohaselt ülejäägis. kohalikud omavalitsused viivad prognoosi kohaselt oma eelarved tasakaalu, nagu seadusega nõutakse. ajakohastatud programmis on kavandatud järgmised eelarveülejäägid: 2004. aastal 1,2%, 2005. aastal 2,0% ja 2006. aastal 1,6% sktst. 2010. aastal on ülejääk 2,0% sktst. nii kulu-kui tulusuhe väheneb vaatlusalusel perioodil järkjärguliselt. korrigeerides ühist metoodikat kasutades tsükli eeldatavat mõju, on tsükliliselt kohandatud eelarve piisavas ülejäägis kogu vaatlusalusel perioodil. kavandatud valitsemissektori ülejäägieesmärgid on peaaegu samad, mis olid 2003. aasta ajakohastatud programmis. lähiaja erinevused tulenevad skt kasvuprognoosi muutmisest ning hiljuti võetud meetmetest, sealhulgas 2004. aasta märtsi fiskaalmeetmete paketist, millega toodi ettepoole 2003. aastal vastuvõetud maksureform. alates 2007. aastast on kavandatud ülejäägid eelmises ajakohastatud programmis esitatud ülejääkidest väiksemad seoses muudetud demograafiliste prognoosidega, mis on võimaldanud alandada pikaajalisi fiskaalnõudeid. uus ajakohastatud programm vastab üldiselt eelmise programmi strateegiale ja põhineb samal makromajanduslikul stsenaariumil.

İsveççe

-den finanspolitiska ramen på medellång sikt inbegriper ett överskottsmål för de offentliga finanserna uttryckt som ett intervall på 1½-2½% av bnp fram till 2010 och ett tak för den årliga offentliga konsumtionstillväxten i reala termer på 0,5% från och med 2005. vidare förstärks utgiftskontrollen genom en så kallad frysning av skattenivån. såväl den statliga sektorn som pensionssystemet beräknas visa stabila överskott under programperioden. de lokala myndigheterna beräknas uppnå budgetbalans, vilket är ett lagstadgat krav. i det uppdaterade programmet räknar man med överskott i de offentliga finanserna på 1,2% av bnp år 2004, 2,0% av bnp år 2005 respektive 1,6% av bnp år 2006. Överskottet stiger till 2,0% av bnp år 2010. såväl utgifts-som intäktskvoterna visar en gradvis sjunkande trend över prognosperioden. med justering för den förväntade effekten av konjunkturcykeln med hjälp av allmänt vedertagen metodik, beräknas det konjunkturrensade saldot visa tillräckliga överskott under hela prognosperioden. de beräknade överskottsmålen för de offentliga finanserna ligger nära de som angavs i 2003 års uppdatering. de kortsiktiga skillnaderna beror på reviderade antaganden om bnp-tillväxt samt på effekterna av aktuella ekonomisk-politiska åtgärder, bland annat skattepaketet från mars 2004, som innebär att tyngdpunkten i den skattereform som antogs 2003 har flyttats fram. från och med 2007 är de beräknade överskotten något lägre än i den tidigare uppdateringen, till följd av ändrade demografiska antaganden som har bidragit till att sänka de finanspolitiska kraven på lång sikt. på det hela taget bekräftar således den föreliggande uppdateringen i stora drag strategin i den tidigare uppdateringen mot bakgrund av ett liknande makroekonomiskt scenario.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

3. keskpika perioodi eelarveraamistikus on järgmised sihid: valitsemissektori eelarve ülejääk 1,5–2,5% sktst aastani 2010 ja avaliku sektori tarbimise reaalkasvu piiramine 0,5%le aastas alates 2005. aastast; kulude piiramisega kaasneb nn maksude külmutamine. nii keskvalitsuse alamsektor kui pensionifondid on programmiperioodi jooksul prognoosi kohaselt ülejäägis. kohalikud omavalitsused viivad prognoosi kohaselt oma eelarved tasakaalu, nagu seadusega nõutakse. ajakohastatud programmis on kavandatud järgmised eelarveülejäägid: 2004. aastal 1,2%, 2005. aastal 2,0% ja 2006. aastal 1,6% sktst. 2010. aastal on ülejääk 2,0% sktst. nii kulu-kui tulusuhe väheneb vaatlusalusel perioodil järkjärguliselt. korrigeerides ühist metoodikat kasutades tsükli eeldatavat mõju, on tsükliliselt kohandatud eelarve piisavas ülejäägis kogu vaatlusalusel perioodil. kavandatud valitsemissektori ülejäägieesmärgid on peaaegu samad, mis olid 2003. aasta ajakohastatud programmis. lähiaja erinevused tulenevad skt kasvuprognoosi muutmisest ning hiljuti võetud meetmetest, sealhulgas 2004. aasta märtsi fiskaalmeetmete paketist, millega toodi ettepoole 2003. aastal vastuvõetud maksureform. alates 2007. aastast on kavandatud ülejäägid eelmises ajakohastatud programmis esitatud ülejääkidest väiksemad seoses muudetud demograafiliste prognoosidega, mis on võimaldanud alandada pikaajalisi fiskaalnõudeid. uus ajakohastatud programm vastab üldiselt eelmise programmi strateegiale ja põhineb samal makromajanduslikul stsenaariumil.

İsveççe

3. den finanspolitiska ramen på medellång sikt inbegriper ett målintervall för överskottet i de offentliga finanserna på 1½-2½% av bnp fram till 2010 och ett tak för den årliga ökningen av den offentliga konsumtionen på 0,5% från och med 2005. vidare förstärks utgiftskontrollen genom en så kallad frysning av skattenivån. såväl den statliga sektorn som pensionssystemet beräknas visa stabila överskott under programperioden. de lokala myndigheterna beräknas uppnå budgetbalans, vilket är ett lagstadgat krav. enligt det uppdaterade programmet räknar man med överskott i de offentliga finanserna på 1,2% av bnp år 2004, 2,0% av bnp år 2005 respektive 1,6% av bnp år 2006. Överskottet stiger till 2,0% av bnp år 2010. såväl utgifts-som intäktskvoterna visar en gradvis sjunkande trend över prognosperioden. med justering för den förväntade effekten av konjunkturcykeln med hjälp av allmänt vedertagen metodik, beräknas det konjunkturrensade saldot visa tillräckliga överskott under hela prognosperioden. de beräknade överskottsmålen för de offentliga finanserna ligger nära de som angavs i 2003 års uppdatering. de kortsiktiga skillnaderna beror på reviderade antaganden om bnp-tillväxt samt på effekterna av aktuella ekonomisk-politiska åtgärder, bland annat skattepaketet från mars 2004, som innebär att tyngdpunkten i den skattereform som antogs 2003 har flyttats fram. från och med 2007 är de beräknade något lägre än i den tidigare uppdateringen, till följd av ändrade demografiska antaganden som har bidragit till att sänka de finanspolitiska kraven på lång sikt. på det hela taget bekräftar således den föreliggande uppdateringen i stora drag strategin i den tidigare uppdateringen mot bakgrund av ett liknande makroekonomiskt scenario.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

2. programmis on kaks erinevat stsenaariumi makromajanduslike ja eelarveprognooside tarvis: „keskne makromajanduslik stsenaarium“ ja madalama kasvu stsenaarium, mille puhul on suundumusekohane tootmiskasv keskses makromajanduslikus stsenaariumis ennustatud kasvumäärast veerand protsendipunkti madalam; prognoosid riigi rahanduse kohta põhinevad viimasel stsenaariumil. madalama kasvu stsenaariumi kasutatakse võrdlusstsenaariumina eelarveprognooside hindamisel ja selle prognoosid on enam-vähem usaldusväärsed. selle stsenaariumi kohaselt on skt reaalkasv 2005. aastal 3%, mis on vaid pisut alla 3,5% kasvu 2004. aastal. seejärel kasv aeglustub 2,25%ni 2007/08. aastal. olemasolevate andmete põhjal on oht, et 2005. aastal on skt kasv prognoositust aeglasem, kuna prognoositud kasv on liiga optimistlik; keskpikal perioodil on riigi rahanduse prognooside aluseks olev suundumusliku kasvu prognoos siiski tõenäoliselt pigem ettevaatlik. programmi inflatsiooniprognoos tundub samuti olevat realistlik.

İsveççe

2. programmet innehåller två olika scenarier för de makroekonomiska och finanspolitiska prognoserna: ett makroekonomiskt huvudscenario och ett lågtillväxtscenario grundat på ett antagande om en trendmässig tillväxt som ligger en kvarts procentenhet under den prognostiserade tillväxten i huvudscenariot. det sistnämnda scenariot ligger till grund för de beräkningar som avser de offentliga finanserna. det lägre tillväxtscenariot utgör därför referensscenariot vid bedömningen av de budgetmässiga beräkningarna och avspeglar i stort sett rimliga antaganden. i scenariot förväntas en real bnp-tillväxt 2005 på 3%, bara något lägre än tillväxten för 2004 på 3½%, varefter tillväxten beräknas sjunka till 2¼% budgetåret 2007/2008. på grundval av nu tillgänglig information, finns det en risk för att bnp-tillväxten år 2005 blir lägre än prognosen, eftersom den beräknade tillväxten förefaller ligga i överkant av det nuvarande prognosintervallet. de trendmässiga tillväxtantaganden på medellång sikt som ligger till grund för den beräknade utvecklingen av de offentliga finanserna kommer emellertid troligen att visa sig vara en försiktig uppskattning. programmets inflationsberäkningar förefaller också realistiska.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

et tulla toime valitsemissektori eelarve tasakaalu ootamatu halvenemisega 2005. aastal, kohandati eelarvestrateegiat pärast eelmise ajakohastatud programmi esitamist, mis põhines vähem optimistlikul makromajanduslikul stsenaariumil ja milles valitsemissektori eelarve puudujääk pidi prognooside kohaselt pärast paranemist – 1,4 %lt sktst 2004. aastal prognoositud – 1,0 %le 2005. aastal jääma 2006. ja 2007. aastal üldiselt samale tasemele.

İsveççe

budgetstrategin har anpassats sedan den föregående uppdateringen lämnades in för att hantera den oväntade försämringen av de offentliga finansernas saldo 2005. den föregående uppdateringen grundades på ett mindre optimistiskt makroekonomiskt scenario, enligt vilket underskottet i de offentliga finanserna, efter att ha förbättrats från ett uppskattat underskott på -1,4 % av bnp 2004 till ett beräknat underkott på -1,0 % 2005, förväntades ligga kvar på ungefär samma nivå under 2006 och 2007.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

kuna selle arvutuse osas üksikasju esitatud ei ole, on alust arvata, et see arvutus põhineb halvimal stsenaariumil, st eraomanik, kes kasutaks desinfektsiooniks ainult kloori sisaldavaid tooteid ning kes ostaks tccad poest, mida varustavad eksportijad, kelle suhtes rakendatakse 77 %list tollimaksumäära.

İsveççe

eftersom inga detaljer beträffande denna beräkning tillhandahållits är det rimligt att anta att den är baserad på det värsta scenariot, dvs. en privat poolägare som för att desinficera endast använder klorprodukter och som köper triklorisocyanursyra i en affär som endast får leveranser från exportörer som belagts med en tull på 77 %.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

(2) programmis on kaks erinevat stsenaariumi makromajanduslike ja eelarveprognooside tarvis: keskne makromajanduslik stsenaarium; ja madalama kasvu stsenaarium, mille puhul on suundumusekohane tootmiskasv keskses makromajanduslikus stsenaariumis ennustatud kasvumäärast veerand protsendipunkti madalam; prognoosid riigi rahanduse kohta põhinevad viimasel stsenaariumil.

İsveççe

(2) programmet innehåller två olika scenarier för de makroekonomiska och finanspolitiska prognoserna: ett makroekonomiskt huvudscenario och ett lågtillväxtscenario grundat på ett antagande om en trendmässig tillväxt som ligger en kvarts procentenhet under den prognostiserade tillväxten i huvudscenariot. det sistnämnda scenariot ligger till grund för de beräkningar som avser de offentliga finanserna.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

kriteeriumi, mis annab 3 punkti jutustusele tuginevale videomängule, võib käsitleda kultuurilisena: see nõuab, et videomäng põhineks stsenaariumil ja süžeel, mis välistab puhtalt simulatsioonil põhinevad videomängud (näiteks spordi- või võitlusmängud), mille kultuuriline laad on vaieldav.

İsveççe

kriteriet som ger 3 poäng till videospel som bygger på en berättelse kan betraktas som kulturellt: det innebär att videospelet ska bygga på ett scenario och en historia, vilket utesluter rena simuleringsspel (idrott eller strider, t.ex.) där det kulturella innehållet kan ifrågasättas.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam