Hai cercato la traduzione di malu da Danese a Italiano

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Danese

Italiano

Informazioni

Danese

— hvis skibsofficerer er suuborgere i mcdlemsiuterne eller malu

Italiano

— il cui suto maggiore è interamente composto da cittadini degli suti membri o di malu;

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

— tom er optaget i skibsregistret eller registreret i en medlemssut eller i malu

Italiano

— im ma incoi ate o registrate in uno suto membro o a malu;

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

betingelserne i artikel ) vedrørende opnåelse af oprindelsessutus opfyldes uden afbrydelse i fællesskabet eller i malu.

Italiano

le condizioni subilìte nell'articolo 1, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella comunità o a malta.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

ved anvendelsen af denne forordning er oprindelsesbestemmelserne de til enhver tid gældende bestem melser ved anvendelse af afulen om oprettelse af en associering mellem det europæiske Økonomiske fælles skab og malu.

Italiano

per l'applicazione del presente regolamento, le re­gole Ín materia d'origine sono quelle in vigore in ogni momento per l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione tra la comunità economica europea e malta.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

— og hvis besætning i øvrigt er sammensat siledes, at mindst 75 % er suuborgere i medlemsstaterne eller malu.

Italiano

— e il cui equipaggio e composto, almeno per il 75 °/o, da cittadini degli suti membri o di malu;

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

rådet har noteret sig, at der er blevet nedsat en syvmandsmilitærdomstol under ledelse af generalmajor malu til at dømme 26 personer, der er mistænkt for at deltage i et komplot.

Italiano

il consiglio ha rilevato che è stato costituito un tribunale militare composto da sette membri e presieduto dal generale di divisione malu per processare 26 persone sospettate di cospirazione.

Ultimo aggiornamento 2012-03-22
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Danese

associeringsrÅdet har — under henvisning til afulen om oprettelse af en associe­ring mellem det europæiske Økonomiske fællesskab og malu, undertegnet den 5. december 1970,

Italiano

il consiglio di associazione, visto l'accordo che crea un'associazione tra la comunità economica europea e malu firmato il 5 dicembre 1970,

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

rådet har noteret sig, at der er blevet nedsat en syvmandsmilitærdomstol under ledelse af generalmajor malu til at dømme 26 per soner, derer mistænkt for at deltage i et komplot.

Italiano

l'organizzazione mondiale della sanità, l'agenzia inter nazionale per l'energia atomica e la fao incoraggiano per tali motivi lo sviluppo di questa tecnica.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

(7) tive associeringsråds afgørelser, det samme gælder cypern efter samme regler som dem, der gælder for efta/eØs-landene, på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes efter procedurer, der skal aftales med dette land, samt malu og tyrkiet, på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes i overensstemmelse med traktatens bestemmelser, melser,

Italiano

(7) dalle decisioni dei rispettivi consigli di associa­zione, di cipro, secondo le stesse condizioni appli­cate ai paesi aels/see, finanziata mediante stan­ziamenti supplementari, secondo procedure da convenire con detto paese, e di malta e turchia, finanziata con stanziamenti supplementari ai sensi delle disposizioni del trattato;

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

afskrivningerne pi lofterne foreuges, efterhånden som varerne frembydes i tolden med angivelse til fri omsætning ledsaget af et varecertifikat, der er i overens­stemmelse med reglerne i den protokol anglende defini­tionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angående metoderne for administrativt samarbejde, der er knyttet som bilag til protokollen om fastsættelse af visse bestemmelser vedrørende afulen om oprettelse af en associering mellem det europæiske Økonomiske fællesskab og malu (')·

Italiano

le imputazioni ai massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana cor redati da una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato dì circolazione delle merci conforme alle norme contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari* e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la comunità economica europea e malu (').

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

der er indgiet tillægsprotokoller til samarbejdsaftalerne mellem pi den ene side det europæiske Økonomiske fællesskab og pi den anden side cypern (*), jugosla­vien o, egypten (*), jordan (*), israel (*), tunesien Ç), syrien (*), malu (*) og marokko (") ; disse protokoller inde­holder bestemmelser om gradvis nedsættelse af tolden for visse landbrugsprodukter, der er omfattet af de respektive afuler, og som har oprindelse i disse lande, inden for rammerne af referencemængder efter en forud fastsat tids­plan ;

Italiano

l'egitto (*), la giordania (*). israele (*), la tunisia f7), la siria {'), malta (*) e il marocco ("), dall'altro ; che uli proto­

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Danese

fra 1. januar til 31. december 1988 undergives indførsler i fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 1985 af de varer med oprindelse i malu, som er opregnet i bilaget, irlige lofter og et fællesskabstilsyn.

Italiano

dal iogennaio al 31 dicembre 1988, le impona­zioni nella comunità nella sua composizione al 31 di­cembre 1985 dei prodotti originari di malu, enumerati nell'allegato, sono sottoposte a massimali annui ed a sor­veglianza comunitaria.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

fra i. januar til 31. december 1990 suspenderes toldsatsen ved indførsel i fællesskabet af øl, med oprindelse på malu til det niveau og inden for rammerne af det fælles­skabstoldkontingent, som er anført herfor :

Italiano

dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, il dazio doganale all'importazione nella comunità delle birre di malto originarie di malu è sospeso al livello e nei limiti del contingente uriffario comuniurio indicato a lato :

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

i den supplerende protokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem det europæiske Økonomiske fælles­skab og republikken malu {') er det ved en brevveksling knyttet til nævnte protokol bestemt, at øl henhørende under kn­kode 2203 00, med oprindelse på malta, kan indføres toldfrit i fællesskabet inden for rammerne af et årligt fællesskabstoldkontingent på 5 000 hl ; det pågæl­dende toldkontingent bør derfor åbnes for perioden 1. januar til 31. december 1990; inden for rammerne af nævnte kontingent anvender kongeriget spanien og republikken portugal toldsatser, der er beregnet i henhold til protokollen til afulen om opretteise af en associering mellem det europæiske Økonomiske fælles­skab og malu som følge af kongeriget spaniens og repu­blikken portugals tiiltrædelse af fællesskabet (*) ; der bør navnlig skabes sikkerhed for lige og kontinuerlig adgang for alle fællesskabets importører til det nævnte kontingent samt anvendelse uden afbrydelse af den for

Italiano

i considerando che occorre garantire, in particolare, l'ugua­glianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contin­

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

i henhold til bilag i til aftalen om oprettelse af en associering mellem det europæiske Økonomiske fællesskab og malta (') skal fællesskabet delvis suspendere satserne i den fælles toldtarif for visse varer; det forekommer desuden pikrævet midlertidigt at tilpasse eller supplere visse af de toldmæssige fordele, der er fastsat i ovennævnte bilag; for si vidt angir de i bilaget til denne forordning opførte varer med oprindelse i malu bør fællesskabet derfor fra 1. januar til 31. december 1988 suspendere til det niveau, der er angivet for hver enkelt vare, enten det faste element ved beregningen af afgifter for de varer, der henhører under forordning (eØf) nr. 3033/80, eller den told, der pilægges andre varer;

Italiano

considerando che, ai sensi dell'allegato i dell'accordo che istituisce un'associazione tra la comunità economica europea e malta ('), la comunità deve sospendere par­zialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a determinati prodotti; che sembra inoltre opportuno adattare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti dall'allegato precitato; che e quindi opportuno, per i prodotti originari di malta enu­merati nell'allegato del presente regolamento, che la co­munità sospenda, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, ai livelli indicati accanto a ciascuno di essi, l'elemento fìsso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regola­mento (cee) n. 3033/80, nonché il dazio doganale ap­plicabile agli altri prodotti;

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

rÅdets forordning (eØf) nr. 3413/89 af 23. oktober 1989 om åbning og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for øl, med oprindelse på malu (1990)

Italiano

regolamento (cee) m > 3413/89 del consiglio del 23 ottobre 1989 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di birre di malto, originarie di malta (1990) il consiglio delle comunitÀ europee, visto il tratuto che istituisce la comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della commissione, gente a tutte le importazione dei prodotti in questione in ciascuno degli suti membri, fino ad esaurimento del contingente, che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente uriffario, prevedendo per gli suti membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale le quan­tità necessarie, corrispondenti alle importazioni realmente constaute ; che ule modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli suti membri e commis­sione ; considerando che, essendo il regno del belgio, il regno dei paesi bassi e il granducato di lussemburgo riuniti e rappresenuti dall'unione economica benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuau da uno dei suoi membri.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Danese

rÅdets forordning (eØf) nr. 3608/89 af 20. november 1989 om indførelse af lofter for og fællesskabstilsyn med indførsel af visse varer med oprindelse pi malu (1990)

Italiano

regolamento (cee) n. 3608/89 del consiglio del 20 novembre 1989 che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di malu (1990)

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

sifremt varer med oprindelsessutus, der er udført fra fællesskabet eller malu til et andet land, genindføres hertil, anses de som varer uden oprindelsesutus, jf. dog bestemmelserne i artikel 2, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres, at:

Italiano

se dei prodotti originari esportati dalla comunità o da malu verso un altro paese vi ritornano, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, essi sono considerati come non originari, a meno che si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

ved bestemmelse af, om en vare har oprindelse i fællesskabet eller i malu, undersøges det ikke, om de ved fremstillingen af denne vare anvendte energi ito f fer, anlæg, maskiner og værktøj har oprindelse i et tredjeland.

Italiano

allo scopo di determinare se una merce e originaria della comunità o di malu non si accerta se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per l'ottenimento di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

— og hvis besætning i øvrigt er sammensat således, at mindst 75 % er sutsborgere ¡ medlemssuterne eller malu.

Italiano

— e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da citudini degli suti membri o di malu;

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK