구글 검색

검색어: återuppbygganden (스웨덴어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

스웨덴어

영어

정보

스웨덴어

Hon menade att denna nedskärning åtminstone borde avsättas till återuppbygganden av Kosovo i stället.

영어

Similarly, with regard to refugees, it was also important to recognise that this did not just apply to Palestinians and indeed, he recalled that his own mother and millions of other Jews in the past were refugees.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Den kommer tillsammans med återuppbygganden av lagernivåerna, vilka minskade kraftigt i fjol, att lämna ett viktigt bidrag till återhämtningen i världsekonomin.

영어

It will be a main driving force for getting the world economy into a higher gear, together with a rebuilding of inventories after the dramatic rundown last year.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Israel underlättar iståndsättandet och återuppbyggandet av Gaza.

영어

and Israel facilitated the rehabilitation and reconstruction of Gaza.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Problemen ligger i återuppbyggandet av förstörd egendom, tillbakalämnande av egendom, icke-befintliga bostäder och otillräckliga möjligheter till förvärv av bostäder.

영어

Problems arise in connection with the rebuilding of property which has been destroyed, the reassignment of ownership of property, the lack of accommodation and shortage of job opportunities.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Jordbruket spelar en avsevärd roll för ländernas ekonomi, men jordbruket ensamt skulle inte kunna klara av den börda som återuppbyggandet av dessa länder utgör.

영어

Although agriculture plays a considerable role in CEEC economies, it cannot by itself carry the burden of rebuilding these countries.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

till fullo bidra till fredsskapande åtgärder och återuppbyggandet av den palestinska ekonomin som en integrerad del av den regionala utvecklingen.

영어

contribute fully to peace building, as well as to the reconstruction of the Palestinian economy as an integral part of regional development.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Det är också vik­tigt att i tid garantera återuppbyggandet av Asiatiska utvecklingsfonden.

영어

Timely replenishment of the Asian De­velopment Fund is also important.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Återuppbyggandet av kapital inom försäkringssektorn beräknas pågå fram till 1999.

영어

In the field of insurance Slovene legislation still has to undergo some adjustments to EU legislation as regards the supervisory system, provi sions for foreign investments and the lack of transparency in the application of regulations.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Deltagarna enades om behovet av att utarbeta en plan för befästandet av fredsprocessen och upp­manade alla givare att påskynda sina betalningar av stöd till återuppbyggandet.

영어

They also affirmed their wish to conclude a comprehensive test ban treaty and welcomed the substantial pro­gress made in the sphere of nuclear safety and security.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Europeiska unionen måste därför söka efter möjligheter att ge stöd till återuppbyggandet, till exempel via Raphaëlprogrammet eller via de strukturfonder som är avsedda för Italien.

영어

Over a thousand historic buildings were damaged in the earthquakes and as Mr Graziani said that is clearly a severe blow to Europe's and not just to Italy's cultural heritage.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Referens: Möte mellan berörda länder och givar­organisationer för återuppbyggandet av Bosnien­Hercegovina — punkt 1.4.83 i denna bulletin

영어

The European Council calls upon the Commission to take its evaluation of the effects of enlargement on Community policies further, particularly with regard to agricultural and structural policies. The European

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Europeiska unionen bör ha sin bestämda plats vid återuppbyggandet av denna del av Europa.

영어

Müller (V). - (DE) Mr President, I do not wish to detain you any longer.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

□ bidra till återuppbyggandet av rättsstaten och stär­kandet av det burundiska rättssystemet, särskilt genom att stödja utbildningen av domare,

영어

D help strengthen the action already being taken by the United Nations High Commissioner for Human Rights, inter alia by support for the sending of experts as provided for in the 1995/90 resolution adopted on 8 March 1995 by the United Nations Commission on Human Rights,

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Vi har i budgeten avsatt 105 miljoner ecu för återuppbyggandet i Jugoslavien.

영어

The implementation of the budget is gradually getting better and better, but we should not content ourselves with that.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Återuppbyggandet av Irak ligger i hela världens intresse.

영어

More troops, he stated, was not the answer.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Då fientligheterna har upphört kommer världssam­fundet, däribland länderna i området, att ha en nyckel­roll att spela i återuppbyggandet av Afghanistan."

영어

When hostilities have ceased, the international com­munity including the countries in the region will have a key role to play in the reconstruction of Afghan­istan.'

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

스웨덴어

En realistisk tidsplan för återuppbyggandet behövs och kostnaderna måste delas av bl.a. EU och arabländerna, sade han.

영어

And while the UN had a key role to play, calls for the UN to take over were misplaced.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Ekonomin och säkerheten för vägsektorn kommer att förbättras, och det kommer att ske betydande besparingar genom moderniseringen av järnvägsinfrastruktur, bl.a., i samband återuppbyggandet i Öst- och Centraleuropa.

영어

The economics and safety of the roads will be improved and there will be substantial savings in the modernisation of railway equipment, for example in connection with reconstruction in Central and Eastern Europe.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Fokus måste ställas in på återuppbyggandet av Irak och på stabilitet i landet och snar demokrati.

영어

He described the situation in Iraq as unstable and violent and said that, as so often, winning the peace was proving harder than winning the war.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Europeiska unionen har dessutom visat sin vilja att delta i återuppbyggandet av Angola och antog en gemensam ståndpunkt i det avseendet.

영어

The European Union also displayed its readiness to participate in rebuilding Angola, adopting a common position to that end.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인