구글 검색

검색어: persian (영어 - 코사어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

영어

코사어

정보

영어

Persian

코사어

i-Persian

마지막 업데이트: 2014-08-20
사용 빈도: 1
품질:

영어

Persian

코사어

umPersia

마지막 업데이트: 2014-08-20
사용 빈도: 1
품질:

영어

Farsi (Persian)

코사어

FrisianName

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

So this Daniel prospered in the reign of Darius, and in the reign of Cyrus the Persian.

코사어

Lo Daniyeli waba nempumelelo ebukumkanini bukaDariyo, nasebukumkanini bukaKoreshi umPersi.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

영어

The "Batillus" carries oil from the Persian Gulf to a French deepwater port near Le Havre.

코사어

Ibatillus ithatha i-oyile ukusuka kwiPersian Gulf iye nayo kumanzi anzulu esiFrentshi kumacala asekhohlo enqanawa ecaleni le Le Haure.

마지막 업데이트: 2018-02-15
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

They were designed to replace the Loch and Bay class frigates for service in the Persian Gulf and foreign stations.

코사어

Zazakhelwe ukuthathindawo yeqela iLoch neBay iinqanawa zemfazwe ezibalekayo ekusebenzeni kwiPersian Gulf nezikhululo zamanye amazwe.

마지막 업데이트: 2018-02-15
사용 빈도: 1
품질:

영어

The West European countries and Japan draw their imports primarily from countries in the Persian Gulf area and from North and West Africa.

코사어

Amazwe asentshona Europe ne Japan atsale abangenisi babo okokuqala kwizizwe ezikwingingqi yePersian Gulf nakumntla wentshona ye Afrika.

마지막 업데이트: 2018-02-15
사용 빈도: 1
품질:

영어

It is also no longer the Persian Gulf-Japan route which in the past employed all the record-breaking tankers.

코사어

Ayiseyiyo I (Persian Gulf-Japan) indlela kwiminyaka edlulileyo eyaphula irekodi ngesithuthi sepetroli.

마지막 업데이트: 2018-02-15
사용 빈도: 1
품질:

영어

The main supply areas at present are the USSR, countries in the Persian Gulf area, Algeria, Libya, Nigeria, Canada and the USA.

코사어

Izixhobisi ezizintloko zengingqi ngalomzuzu iUSSR, amazwe akwingingqi ye Persian Gulf, Algeria, Libya, Nigeria, Canadakunye ne USA.

마지막 업데이트: 2018-02-15
사용 빈도: 1
품질:

영어

If there is a sufficient quantity of cargo on offer on fixed routes, such as the transportation of oil from the Persian Gulf to Japan or to Europe, the ships will become very large.

코사어

Ukuba kukho umlinganiselo owaneleyo womthwalo ubonelelo kwindlela ezinga guquguqukiyo, njengothutho lwe -oyile ukusuha kwiGalufu Persian ukuya eJapani okanye eYurophu, iinqanawa ziya kuba nkulu.

마지막 업데이트: 2018-02-15
사용 빈도: 1
품질:

영어

The Levites in the days of Eliashib, Joiada, and Johanan, and Jaddua, were recorded chief of the fathers: also the priests, to the reign of Darius the Persian.

코사어

Malunga nabaLevi, ngemihla kaEliyashibhi, noYoyada, noYohanan, noYaduwa, kwabhalwa iintloko zezindlu zooyise; nezababingeleli, ebukumkanini bukaDariyo umPersi.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

영어

Similar developments are also likely in the future for the trade between Europe and the Near East (Western Europe-USSR-Persian Gulf) and between Asia and Australia.

코사어

Iinkqubela-phambili ezifanayo zizakuthetheka kwixa elizayo kuthengiso phakathi kwe-Europe kunye ne Mpuma esondeleyo naphakathi kwe-Asia neAustralia.

마지막 업데이트: 2018-02-15
사용 빈도: 1
품질:

영어

In the approaches to the world's ports, the English Channel, the Straits of Malacca and the Straits of Hormuz in the Persian Gulf, there are large concentrations of ships, and the captains and navigating officers require a great deal of skill and experience to manoeuvre a large tanker or a fast container ship through in safety.

코사어

Indlela yokubona amazibuko ehlabathi umjelokazi wesingesi iNyoba yaseMalacca neNyoba zeHamuz kwiPersian Gulf kukho ugxininiso olukhulu lwenqanawa nekhapteni nabaqhubi benqanawa abakhulu abafuna ubuchule obukhulu nolwazi olwandileyo ukuphamba itanki enkulu okanye ibhokisi yenqanawa ekhawulezayo kuphepho

마지막 업데이트: 2018-02-15
사용 빈도: 1
품질:

영어

It is therefore by no means improbable that the sizes of ship employed on the Persian Gulf-Japan route in particular will increase initially to 500,000 tons, then to 700,000 tons and finally by the turn of the century to 1,000,000 tons.

코사어

Ayifanelekanga kubakho into yokuba umlinganiselo wenqanawa eqheshiweyo kwiPersian Gulf kwindlela yaseJapani iyakunyuka ekuqaleni ukuya kumakhulu emahlanu amawaka eetoni, uye kumakhula asixhenxe amawaka eetoni okokugqibela ekuqaleni kwenkulungwane ukuya kwisigidi seetoni.

마지막 업데이트: 2018-02-15
사용 빈도: 1
품질:

영어

The Malacca Straits offer considerable savings in distance, time and costs for shipping bound from Europe, East Africa, South Asia, or the Persian Gulf to the Far East Draught limitations in this channel prevent ships of more than 200,000 deadweight tons making this passage however.

코사어

Izithintelo zenkqubela zase Malacca zinika ugcino-mali oluqwalasekekayo kumgama okude, kwixesha nakumaxabiso oshishino ngenqanawa, abambeke ukusuka e-Europe,empuma-Afrika, kumantla e-Asia okanye kwi Persian Gulf ukuya kwi Ntsona ekude, izithintelo kweli jelo lunqanda iinqanawa ezingaphezulu kwamakhulu amabini amawaka abunzima bufileyo beetoni ekwenzeni ipaseji nakanjani.

마지막 업데이트: 2018-02-15
사용 빈도: 1
품질:

영어

Now, O king, establish the decree, and sign the writing, that it be not changed, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not.

코사어

Kaloku ke, kumkani, siqinise isalelo, uwubhale umbhalo, ongenakuguqulwa wona, ngokomthetho wamaMedi namaPersi, ongenakutshitshiwa bani.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

영어

PERES; Thy kingdom is divided, and given to the Medes and Persians.

코사어

Elokuba peres lithi, Buyahlulwa ubukumkani bakho, bunikwe amaMedi namaPersi.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

영어

Then these men assembled unto the king, and said unto the king, Know, O king, that the law of the Medes and Persians is, That no decree nor statute which the king establisheth may be changed.

코사어

Aza la madoda eza edlongozela kukumkani, athi kukumkani, Yazi, kumkani, ukuba amaMedi namaPersi anomthetho wokuba singabi nakuguqulwa sonke isalelo nommiselo, abewumisile ukumkani.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

영어

Then they came near, and spake before the king concerning the king's decree; Hast thou not signed a decree, that every man that shall ask a petition of any God or man within thirty days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, The thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not.

코사어

Ezo asondela, athetha phambi kokumkani ngesalelo sokumkani, athi, Akusibhalanga na isalelo sokuthi: Bonke abathandaza nakongubani, uthixo nomntu, ongenguwe, kumkani, ngeentsuku ezimashumi mathathu, mabajulelwe emhadini weengonyama? Waphendula ukumkani wathi, Loo nto iqinisekile ngokomthetho wamaMedi namaPersi, ongenakutshitshiswa bani wona.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

영어

If it please the king, let there go a royal commandment from him, and let it be written among the laws of the Persians and the Medes, that it be not altered, That Vashti come no more before king Ahasuerus; and let the king give her royal estate unto another that is better than she.

코사어

Ukuba kuthe kwalunga kukumkani, makuphume ilizwi lokumkani ebusweni bakhe, libhalwe emithethweni yamaPersi namaMedi, ukuze lingatshitshi, lokuba uVashti angabi seza phambi kokumkani uAhaswerosi, ukumkani abunikele ubukumkanikazi bakhe kuwabo olungileyo kunaye.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인