구글 검색

검색어: déchaînement (프랑스어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

프랑스어

그리스어

정보

프랑스어

déchaînement des mouvements

그리스어

υπερκινησία

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

프랑스어

Les manifestations pacifiques sont écrasées sous un déchaînement de violences policières.

그리스어

Με μία υπερβολική αστυνομική βία συντρίβουν ειρηνικές διαδηλώσεις.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 2
품질:

추천인: IATE

프랑스어

Quelques membres de la commission n'ont pu résister à un certain déchaînement poétique pour maquiller la réalité.

그리스어

Και η περίσταση αυτή δυστυχώς, κάθε άλλο παρά δελεαστι­κή είναι.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

프랑스어

« Les Douze expriment leur sérieuse préoccupation à la suite du récent déchaînement de la violence à Bucarest.

그리스어

«Οι Δώδεκα εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία τους, μετά την πρόσφατη έξαρση της βίας στο Βουκουρέστι.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

프랑스어

Nous sommes conscients des limites de cette action, face au déchaînement de la haine et de l'irrationnel.

그리스어

Δηλαδή, με ποια μέσα και διαδικασίες θα φθάσουμε, γιατί αυτό είναι και το επίμαχο σημείο.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

프랑스어

Je ne suis pas personnellement d' avis que le déchaînement des passions britanniques soit aussi exportable ou aussi sain que le buf britannique.

그리스어

Προσωπικά, πιστεύω ότι οι βρετανικοί παλληκαρισμοί δεν είναι τόσο κατάλληλοι για εξαγωγή ούτε τόσο ωφέλιμοι για την υγεία όσο είναι το βρετανικό βοδινό.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 2
품질:

추천인: IATE

프랑스어

Aucun pays dans le monde n' a connu un déchaînement totalitaire aussi poussé qu' au Cambodge sous les Khmers rouges.

그리스어

Καμία χώρα στον κόσμο δεν γνώρισε παρόμοιο όλεθρο από τον ολοκληρωτισμό όσο η Καμπότζη υπό τους Ερυθρούς Χμερ.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 2
품질:

추천인: IATE

프랑스어

Mes chers collègues, l'enjeu est aujourd'hui de résister au plus formidable déchaînement des lobbies auquel on ait assisté.

그리스어

Γι' αυτό η Πορτογαλία θα πρέπει να προχωρήσει και να ορίσει την έδρα της.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

프랑스어

Bien plus, dans le texte qui vous est proposé, se bornant à évoquer un déchaînement de sectarisme, on ne trouve même pas le moyen de citer les Hutus et les Tutsis.

그리스어

Ένα από τα κύρια προβλήματα, σ' αυτό το χρονικό σημείο, είναι ο αφοπλισμός του στρατού.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

프랑스어

Quelles mesures la Coopération politique européenne compte-t-elle prendre pour mettre un terme à ce déchaînement de violence sans précédent contre les Kurdes ?

그리스어

Ορισμένα Κράτη-Μέλη προ­σφέρθηκαν να διαθέσουν στρατιωτικές μονάδες προκει­μένου να διενεργηθεί η πιο πάνω επιχείρηση. Η όλη επιχείρηση θα διευθύνεται από τις ΗΠΑ.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

프랑스어

L'Europe se doit, devant ce déchaînement de haine destructrice, de multiplier ses efforts de paix, de s'interdire toute contribution à ce massacre.

그리스어

Καλούμε επίσης το Συμβούλιο των Υπουργών και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να λάβουν τα μέτρα που μπορούν για να εμποδίσουν τις καταστροφικές πωλήσεις όπλων στα εμπόλεμα μέρη του Ιρανο-ιρακινού πολέμου και προκει­μένου να σταματήσουν τον εφοδιασμό τους με τα υλικά από τα οποία μπορούν να κατασκευασθούν τα τοξικά αέρια.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

프랑스어

Ils ont eu 18 ans en 2001, l' année qui a été celle du plus grand déchaînement de violence dans le monde mais aussi celle où tant de jeunes ont acquis la pleine jouissance de leurs droits et de leurs devoirs en atteignant la majorité.

그리스어

Έκλεισαν τα 18 φέτος, το 2001, το έτος όπου η βία στον κόσμο βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο, αλλά επίσης το έτος κατά το οποίο πολλοί νέοι στον κόσμο αποκτούν την πλήρη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους, φτάνοντας στην ενηλικίωση.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 2
품질:

추천인: IATE

프랑스어

Le déchaînement tragique d'actes extrémistes violents qui a marqué le début de l'année 2015 nous a rappelé que l’éducation et la formation ont un rôle important à jouer pour promouvoir l’inclusion et l’égalité, cultiver le respect mutuel et ancrer les valeurs fondamentales dans une société ouverte et démocratique.

그리스어

Οι τραγικές εκρήξεις του βίαιου εξτρεμισμού στην αρχή του 2015 υπενθύμισαν ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας, στην καλλιέργεια του αμοιβαίου σεβασμού και στην ενσωμάτωση των θεμελιωδών αξιών σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

프랑스어

Aujourd'hui, face à une situation économique catastrophique et à un déchaînement sans précédent de la répression contre la population, il est indispensable que notre Communauté et les Etats qui la composent s'associent au processus de démocratisation du pays, prêtent main forte aux forces démocratiques d'opposition, cessent de faire bénéficier M. Mobutu, directement ou indirectement, de quelque appui ou de quelque assistance que ce soit et enfin contribuent à créer les prémisses d'un développement démocratique au Zaïre.

그리스어

Σήμερα, μπροστά στην καταστροφική οικονομική κατάσταση και στην συνε­χή κλιμάκωση της αντιλαϊκής καταστολής, είναι απα­ραίτητο να ταχθούν η Κοινότητα και τα κράτημέλη της στην υπηρεσία της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της χώρας και, επομένως, πρώτα απ' όλα, να υποστη­ρίξουν τις δημοκρατικές δυνάμεις της αντιπολίτευ­σης, διακόπτοντας κάθε άμεση ή έμμεση υποστήριξη ή συνενοχή προς τον Μομπούτου, ώστε να δημιουρ­γηθούν οι προϋποθέσεις για μια δημοκρατική εξέλιξη του Ζαΐρ.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

프랑스어

Ce soir, cinq mois après, je pense que le niveau d'information de chacun a progressé et que bien des idées toutes faites ont été ramenées à un plus juste niveau, même si nous avons pu constater et mesurer le déchaînement des lobbies, les manœuvres de toute nature, le poids des intérêts nationaux, les rapports complexes avec les médias.

그리스어

Μόνον υπό την προϋπόθεση της ενσωμάτωσης αυτών των τροποποιήσεων και περιορισμών μπορεί να υπερ­ψηφιστεί η οδηγία.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

프랑스어

Cependant, ce qui est encore plus dangereux, c'est le déchaînement de violences présentées comme d'origine ethnique et religieuse et qui sont en fait d'origine politique, violences qui risquent de déstabiliser définitivement le pays.

그리스어

Αυ­τή είναι και η απαίτηση των εγχώριων κομμάτων της αντιπολίτευσης, προκειμένου να υπάρχουν ίσες ευ­καιρίες στις εκλογές.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

프랑스어

De ne pas avoir d'autorité empêché, comme vous le pouviez, comme vous le pouvez encore, le déchaînement abusif de l'hégémonie culturelle, celle-ci, avant-coureur certain de toutes les autres hégémonies économique, sociale et politique, on vous soupçonnera d'avoir agi animés par des arrière-pensées d'un tout autre ordre.

그리스어

Πέραν αυτού, ανεξάρτητα από την αξία των αρχικών πολιτιστικών συστατικών που διασταυρώνονται, το ανακάτωμα τους ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει στην καταστροφή, και αυτό ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα αρχικά συστατικά!

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

프랑스어

Décidément, non, les exhortations ne sau raient suffire, pas plus que ne sauraient suffire les déchaînements verbaux, aussi substantiels soientils.

그리스어

Η ομάδα μου έχει ήδη επαναλάβει ότι προτιμά σχετικά μια αλληλέγγυα και δυναμική ευρω­παϊκή αντιμετώπιση.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

프랑스어

En cas d'intervention unilatérale de l'Amérique, aucun Chef d'Etat arabe ne pourrait contrôler le déchaînement de passions qui aurait lieu à l'intérieur du monde arabe et qui aurait des conséquences extrêmement grave pour l'Europe.

그리스어

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί ευρωπαϊκή μέριμνα ούτως ώστε οι υφιστάμενοι νόμοι να εφαρμόζονται αλλά και να συνταχθεί ένας θετικός κατάλογος των προϊόντων εκείνων που θεωρούνται ασφαλή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διατροφική αλυσίδα.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

프랑스어

Je crois qu'il n'est pas particulièrement important à l'heure actuelle d'établir la part des responsabilités dans ce déchaînement de violence absurde et inacceptable.

그리스어

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. — Λαμβάνω σημείωση των παρατη­ρήσεων σας και θα τις διαβιβάσω στην Προεδρία.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인