询问Google

您搜索了: capably (英语 - 希腊语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

英语

希腊语

信息

英语

I hope that he will address these three tasks capably on 1 September and that better times may lie ahead both for him and for the Committee on Petitions.

希腊语

Θα ήθελα να υποβάλω ορισμένα συγκεκριμένα αιτήματα στο διαμεσολαβητή με τα οποία θα μπορούσε να αρχίσει την εκτέλεση των καθηκόντων του από 1η Σεπτεμβρίου.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

It is time for African leaders to abandon this tired old excuse and try to serve their own citizens lucidly and capably in both projects and proposals.

希腊语

Είναι καιρός να εγκαταλείψουν οι αφρικανοί ηγέτες αυτή την ξεπερασμένη δικαιολογία και να προσπαθήσουν να υπηρετήσουν τους πολίτες τους με διαφάνεια και ικανότητα και στα έργα και στις προτάσεις. "

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

英语

The way in which my Group votes will depend on the acceptance or otherwise of a number of amendments we have put down and which Mr Jarzembowski has most capably explained.

希腊语

Θα αποτελέσει συνεπώς μία από τις μεγάλες προκλήσεις για το μέλλον της Ένωσης.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

With this policy, Commissioner, you are going to aggravate all the existing problems in the Community, which have not been capably dealt with.

希腊语

Εφαρμόζοντας αυτή την πολιτική, ο κύριος Επίτροπος δεν θα κάνει τίποτα περισσότερο παρά να επιδεινώσει όλα τα προβλήματα που μαστίζουν την Κοινότητα, εφόσον αυτά δεν επιλύονται με ικανοποιητικό τρόπο.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 5
质量:

英语

They are under the impression that a disabled person could not complete a day's work as capably as an able-bodied person.

希腊语

Martins, εξ ονόματος της Φιλελεύθερης, Δημοκρατικής και Με­ταρρυθμιστικής Ομάδας,

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

With this policy, Commissioner, you are going to aggravate all the existing problems in the Community, which have not been capably dealt with.

希腊语

Θέτει επίσης το ερώτημα της αγροτικής εξαίρεσης που θα πρέπει να δηλώνει τα όρια της παγκοσμιοποίησης στον συγκεκριμένο το­μέα.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

The majority of them argued their cases well enough to justify their appointment to the Court of Auditors, where they will carry out their duties capably and independently.

希腊语

Οι περισσότεροι από αυτούς στήριξαν αρκετά καλά τη θέση τους σχετικά με τον διορισμό τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου θα διεξάγουν τα καθήκοντά τους με ικανότητα και ανεξαρτησία.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

英语

They have done so perfectly capably for the last hundred years and they will be able to continue do so through the next century without any need for being patronised by the European Union or the European Parliament.

希腊语

Το κάνουν με μεγάλη επιτυχία εδώ και εκατό χρόνια και θα συνεχίσουν να το κάνουν και τον επόμενο αιώνα χωρίς να χρειάζεται να περιοριστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

英语

The applicants have however been unable to adduce any evidence capably of substantiating the risk that a surrender to third parties of part or all of the hourly capacity reserved to such parties by Article 2A of the decision will occur in the short term and cause them serious and irreparable damage.

希腊语

»Ανταγωνισμός— Αρθρο85 της Συνθήκης ΕΚ— Αρθρο 53 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ - Σιδηροδρομικές μεταφορές — Αναστολή εκτελέσεως - Προσωρινά μέτρα»

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

I refer to the Uruguay Round of multilateral negotiations, in which Mr Willy De Clercq has been showing great skill, and to the preparations for the fourth ACP Convention, also conducted very capably by Mr Lorenzo Natali.

希腊语

Καλώς λοιπόν αποφασί­σθηκε ο διπλασιασμός των διαρθρωτικών ταμείων.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

Daskalaki (UPE). — (EL) Madam President, first of all I would like to congratulate Mrs Bennasar Tous, albeit in her absence, and I would also like to congratulate Mrs Colombo Svevo who so capably presented the issue here this morning.

希腊语

Κι υπάρχουν πολλά που χρήζουν βελτίωσης. Θα επιμείνουμε η πολιπκή προσωπικού να είναι μία από πς κύριες προτεραιότητες στην προσπάθηα να μπη τάξη.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

I would ask you, Minister, to refer to these human rights abuses when you are talking, as you do so well and so capably, about the issue of human rights and the possibility of improving the situation within the European Parliament.

希腊语

ADAM-SCHWAETZER, Πρόεδρος του Συμβουλίου. — (DE) Σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Προσχώρη­σης, το Συμβούλιο καθόρισε με τον κανονισμό της 20ής Δεκεμβρίου 1985 ποσόστωση ύψους 3 446 τόννων για ζώντα φυτά προελεύσεως Καναρίων Νήσων για το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου μέχρι 31ης Δεκεμ­βρίου 1986.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

J. Rose reminded the colloquium that employers are "rarely capably of precisely defining their needs or translating their job 'needs' into training requirements".

希腊语

Η εξειδίκευση ως «ανθροιπινος πόρος»:

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

英语

On a point that has been covered most capably by Mr Price, I am surprised at the attitude of those who are defending the interests of the 'backward' countries by maintaining that their companies are not able to withstand competition.

希腊语

Δεν είμαστε όμως ακόμα πεπεισμένοι ότι η αρμοδιότητα κινητοποίησης σε περί­πτωση παραβίασης των διατάξεων, θα πρέπει να χορηγη­θεί, παράλληλα με τα κράτη μέλη, και στην Επιτροπή.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

The Commission would also like to thank the Belgian presidency for its major contribution to the European Council's meeting in Brussels, and special thanks must of course go to the President-in-Office of the European Council, Mr Jean-Luc Dehaene, who concluded very capably in a constructive and forward-looking manner.

希腊语

CHRISTOPHERSEN, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. — (DA) Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να σας ζητήσω συγγνώμη για την απουσία του Προέδρου της Επιτροπής κ. Delors.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

This is one of the Community's costeffective policies; because we are not going to take away 300, 000 jobs which already exist in order to see whether we are capable of creating them by abolishing cultivation of this crop, thereby letting in, as Mr Fantuzzi has just stressed most capably, those who are in charge of conversion.

希腊语

Δεν επιθυμούμε λοιπόν με την πρόταση αυτή να κατα­δικαστούμε να δημιουργήσουμε 300.000 θέσεις απασ­χόλησης που υπάρχουν ήδη και στοιχίζουν στην Κοι­νότητα ένα σεβαστό χρηματικό ποσόν, ποσόν που θεωρώ αρκετά αιτιολογημένο, προκειμένου να ευ­νοούνται, εξάλλου -όπως σωστά ειπώθηκε- και οι τέσσερις πολυεθνικές που διαχειρίζονται αυτό το εμπόριο.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

Madam President, first of all I would like to congratulate Mrs Bennasar Tous, albeit in her absence, and I would also like to congratulate Mrs Colombo Svevo who so capably presented the issue here this morning. Chiefly, however, I would like to congratulate the rapporteur on this extremely important contribution to the Commission proposal on the Daphne programme, and on the way she has handled such an important issue.

希腊语

Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την κυρία Bennasar Tous, έστω και εν τη απουσία της, και θα ήθελα να συγχαρώ επίσης και την κυρία Colombo Svevo που τόσο άξια παρουσίασε το θέμα το πρωί εδώ, αλλά κυρίως θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια γι' αυτή την πολύ σημαντική συμβολή στην πρόταση της Επιτροπής σε ό, τι αφορά το πρόγραμμα Daphne, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίσθηκε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 5
质量:

英语

This is one of the Community 's cost-effective policies; because we are not going to take away 300, 000 jobs which already exist in order to see whether we are capable of creating them by abolishing cultivation of this crop, thereby letting in, as Mr Fantuzzi has just stressed most capably, those who are in charge of conversion.

希腊语

Πρόκειται για μια από τις αποδοτικές πολιτικές της Κοινότητας · διότι δεν πρόκειται να εξαλείψουμε 300.000 θέσεις απασχόλησης που υπάρχουν ήδη για να δούμε αν μπορούμε να τις δημιουργήσουμε καταργώντας αυτήν την καλλιέργεια · και αυτή είναι μια εισαγωγή, όπως τόνισε μόλις προηγουμένως και ο κ. Fantuzzi, για τους κυρίους που χειρίζονται το θέμα της μετατροπής.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 3
质量:

英语

Although Mr Rocard 's motion is carefully and capably drafted, it actually tends to reduce those possibilities for firms, because it transforms an important opportunity to make labour relations more flexible into a binding, obligatory, planned proposal, in other words, into a very oppressive direct and indirect burden on European firms.

希腊语

Η πρόταση του κ. Rocard, αν και έχει συνταχθεί με συνέπεια και αναμφίβολη ικανότητα, τείνει αντίθετα να περιορίσει αυτές τις δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, διότι μετατρέπει μία σημαντική ευκαιρία, της μεγαλύτερης δηλαδή ευελιξίας των σχέσεων εργασίας σε μία δεσμευτική, αναγκαστική, προγραμματισμένη πρόταση: με άλλα λόγια σε μία μεγαλύτερη άμεση και έμμεση επιβάρυνση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 5
质量:

英语

(PT) Mr President, Mr Musotto, as the elected Member for the Autonomous Region of the Azores - which, as our fellow Member, Mrs Sudre, capably pointed out, is an outermost region whose status is not to be confused with that of the island regions - I should like warmly to congratulate the rapporteur, Mr Musotto, as well as the whole of the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism, on the excellent work they have done.

希腊语

(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Musotto, ως εκλεγμένο μέλος για την Αυτόνομη Περιοχή των Αζόρων -η οποία, όπως σωστά επεσήμανε η συνάδελφός μας κ. Sudre, είναι μια εξόχως απόκεντρη περιοχή, της οποίας το καθεστώς δεν πρέπει να συγχέεται με αυτό των νησιωτικών περιοχών- θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον εισηγητή κ. Musotto, καθώς και το σύνολο της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού, για την εξαιρετική δουλειά τους.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認