询问Google

您搜索了: volledigheidshalve (荷兰语 - 波兰语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

荷兰语

波兰语

信息

荷兰语

Dientengevolge maak ik de volgende opmerkingen slechts volledigheidshalve.

波兰语

W związku z tym poniższe rozważania mają jedynie charakter posiłkowy.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Volledigheidshalve moeten al deze soorten natuurrampen worden genoemd.

波兰语

W trosce o wyczerpujący charakter wyliczenia należy je uzupełnić o konkretne rodzaje klęsk żywiołowych.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

荷兰语

Volledigheidshalve werd de evolutie van de voorraden hieronder toch nagegaan.

波兰语

Jednakże z uwagi na całościowo przeprowadzaną analizę, ewolucja zapasów jest analizowana poniżej.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

荷兰语

Volledigheidshalve berekende CRA International ook de extra kosten voor OTE in twee alternatieve scenario’s.

波兰语

W celu zapewnienia kompletności analizy CRA obliczyło również dodatkowy koszt dla OTE w oparciu o dwa alternatywne scenariusze.

最后更新: 2014-11-13
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

荷兰语

De onderhavige beschikking betreft niet het tweede deel van de regeling, dat hier slechts volledigheidshalve wordt vermeld.

波兰语

Niniejsza decyzja nie dotyczy drugiej części programu, wspomnianej tutaj jedynie w celu zilustrowania ogólnego kontekstu.

最后更新: 2014-11-13
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

荷兰语

Volledigheidshalve dient in dit verband erop te worden gewezen dat ook dit bewijs de hiervoor getrokken conclusie niet kan wijzigen.

波兰语

W tym względzie, z uwagi na zupełność należy zauważyć, że również ten dowód nie może uchylić wniosków wyciągniętych powyżej.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

荷兰语

Volledigheidshalve merk ik op dat deze laatste drie zaken betrekking hadden op de verplichting van de communautaire instellingen de fundamentele rechten in acht te nemen.

波兰语

Dla jasności należy dodać, że ostatnie trzy wyroki dotyczyły obowiązku przestrzegania praw podstawowych przez instytucje wspólnotowe.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

荷兰语

Volledigheidshalve zou daarom in artikel 20 ook moeten worden vermeld dat Beschikking 76/641/EEG wordt ingetrokken.

波兰语

Dlatego też gwoli kompletności artykułem 20 propozycji winna zostać uchylona także zmiana dokonana decyzją 76/641/EWG.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

荷兰语

Volledigheidshalve zal ik ook de argumenten van de Poolse regering betreffende de ontoereikende motivering 39 van verordening nr. 1873/2003 behandelen.

波兰语

Tytułem uzupełnienia odniosę się również do argumentów przytoczonych przez rząd polski dotyczących niewłaściwego uzasadnienia 39rozporządzenia nr 1873/2003.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

荷兰语

Volledigheidshalve zou deze stelling ook andersom moeten worden gelezen, omdat de regio’s ook erg belangrijk zijn voor Europa.

波兰语

Aby zdanie to nabrało pełnego znaczenia, powinno być odczytywane w obu kierunkach, gdyż regiony mają również duże znaczenie dla Europy.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

荷兰语

Deze gegevens worden in de volgende tabel weergegeven, waarbij de reeds in de vorige tabel opgesomde perpetuals uit 1999 volledigheidshalve nogmaals worden vermeld:

波兰语

Dane te zostały zestawione w poniższych tabelach, przy czym bezterminowe obligacje (perpetuals) z roku 1999 ujęte w górnej tabeli zostały wymienione ponownie w celu zapewnienia ich kompletności:

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

荷兰语

Die opmerking gaat, in het licht van dat artikel 52, ook op voor berggebieden en zou volledigheidshalve moeten worden gemaakt voor alle categorieën van gebieden met een handicap.

波兰语

W świetle wspomnianego art. 52 podobna uwaga dotyczy również terenów górskich; w trosce o wyczerpujący charakter aktu należy ją zastosować również do wszystkich obszarów doznających utrudnień.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

荷兰语

Volledigheidshalve merkt de Commissie op dat de verlening van herstructureringssteun aan kleine ondernemingen, overeenkomstig punt 55 van de richtsnoeren van 1999, niet algemeen aan compenserende maatregelen wordt gebonden.

波兰语

W uzupełnieniu Komisja stwierdza, że zgodnie z punktem 55 wytycznych z 1999 r. udzielenie pomocy restrukturyzacyjnej dla małych przedsiębiorstw nie będzie zazwyczaj połączone ze środkami wyrównawczymi.

最后更新: 2014-10-19
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

荷兰语

Volledigheidshalve zij erop gewezen, dat de indeling van een arrest onder een van deze gebieden niet uitsluit, dat dit arrest ook van groot belang kan zijn op andere gebieden.

波兰语

Należy nadmienić, że wyrok zaklasyfikowany do określonej dziedziny może odnosić się do niezwykle ważkich zagadnień z innej dziedziny.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

荷兰语

Volledigheidshalve berekent CRA International ook de netto contante waarde van de vrijwillige VUT-regeling ten opzichte van de WACC van OTE en concludeert zij dat deze 704,80 miljoen EUR bedraagt.

波兰语

Jednak dla pełności obrazu CRA oblicza WBN WPE także w zależności od WACC OTE i dochodzi do wniosku, że WBN WOE wynosi 704,8 mln EUR.

最后更新: 2014-11-13
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

荷兰语

Volledigheidshalve herinner ik er echter aan dat de verplichting van de nationale rechter tot richtlijnconforme uitlegging niet tot de wet tot omzetting van de betrokken richtlijn beperkt is, maar het gehele nationale recht en derhalve ook het reeds voordien bestaande nationale recht omvat. 90

波兰语

Celem uzupełnienia należy jednak przypomnieć, że obowiązek dokonania przez sąd krajowy wykładni zgodnej z dyrektywą nie ogranicza się do wykładni ustawy transponującej daną dyrektywę, lecz obejmuje obowiązek dokonania wykładni zgodnej wszystkich krajowych przepisów prawnych, a zatem również przepisów krajowych wydanych przed przyjęciem ustawy transponującej 90.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

荷兰语

De uitdrukkelijke vermelding van gebieden met een demografische handicap — de handicap waarmee dunbevolkte gebieden te kampen hebben — moet volledigheidshalve en omwille van de samenhang in de tekst worden opgenomen.

波兰语

Zamieszczenie wzmianki o trudnej sytuacji demograficznej — odnoszącej się do obszarów o niskiej gęstości zaludnienia — spełnia wymóg wyczerpującego wyliczenia oraz spójności przepisu.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

荷兰语

In dat arrest, waarin het Hof zich moest uitspreken over de uitlegging van het begrip plaats waar de werknemer zijn arbeid gewoonlijk verricht, heeft het Hof volledigheidshalve ook aangegeven aan de hand van welke criteria kan worden bepaald in hoeverre tussen twee met verschillende werkgevers gesloten arbeidsovereenkomsten een band bestaat.

波兰语

Trybunał bowiem, do którego zwrócono się o wykładnię pojęcia miejsca, w którym pracownik zazwyczaj świadczy pracę, udzielił przy okazji wskazówek pozwalających na określenie stopnia powiązania dwóch umów o pracę zawartych z dwoma różnymi pracodawcami.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

荷兰语

Voor de sector groenten en fruit is verzoekster van mening dat de Commissie ten onrechte de laattijdige betaling niet gerechtvaardigd heeft geacht in een geval waarin de Griekse autoriteiten de verenigbaarheid van de betrokken betaling met het nationale recht en het gemeenschapsrecht onderzochten. Verzoekster beroept zich volledigheidshalve ook op hetgeen zij voor de sector openbare opslag heeft aangevoerd.

波兰语

W zakresie sektora owoców i warzyw skarżąca podnosi, iż Komisja powołała się na nieprzestrzeganie terminów płatności, nie uwzględniając okoliczności, iż administracja grecka w tym czasie dokonywała sprawdzenia zgodności przedmiotowej płatności z prawem krajowym i prawem wspólnotowym. Ponadto skarżąca przywołuje tu zarzuty podniesione już powyżej w odniesieniu do składowania w magazynach państwowych.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

荷兰语

Volledigheidshalve zij toegevoegd dat, zoals verweerster en Ierland betogen, de Ierse autoriteiten tot op heden die factor niet hebben gebruikt en hun beoordeling van de risicoverschillen tussen de PZ-verzekeraars enkel op de criteria van leeftijd en geslacht van de verzekerden hebben gebaseerd.

波兰语

Dodać należy także, że jak twierdzą pozwana i Irlandia, władze irlandzkie aż do chwili obecnej nie stosowały tego współczynnika i opierały swe oceny istniejących między ubezpieczycielami PUZ rozbieżności ryzyka jedynie na kryteriach wieku i płci ubezpieczonych.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認