Ask Google

Results for mint leaf translation from English to Cebuano

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Cebuano

Info

English

mint

Cebuano

dahon sa pud sa bisaya

Last Update: 2020-08-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

leaf free

Cebuano

Laya

Last Update: 2020-06-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

nettle leaf

Cebuano

Nettle leaf

Last Update: 2021-01-30
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

fiddle leaf

Cebuano

palawit dahon

Last Update: 2020-09-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

fiddle leaf

Cebuano

Cebuano

Last Update: 2020-09-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

mint leaves

Cebuano

mint dahon

Last Update: 2018-12-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

mint leaves in bisaya

Cebuano

dahon sa pud sa bisaya

Last Update: 2020-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

laurel leaf in bisaya

Cebuano

dahon sa laurel sa bisaya

Last Update: 2019-12-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

For ye shall be as an oak whose leaf fadeth, and as a garden that hath no water.

Cebuano

Kay kamo mahasama sa usa ka kahoy nga encina kinsang dahon malaya, ug sama sa usa ka tanaman nga walay tubig.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Wilt thou break a leaf driven to and fro? and wilt thou pursue the dry stubble?

Cebuano

Mopaguol pa ba ikaw sa usa ka dahon nga sinalibay? Ug mogukod pa ba ikaw sa tuud nga laya?

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

But woe unto you, Pharisees! for ye tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

Cebuano

"Apan alaut kamong mga Fariseo! kay nagahatag kamo sa ikapulo sa yerbabuyna ug sa kaningag ug sa tanang utanon, apan inyong gibiyaan ang katarungan ug ang gugma alang sa Dios; kining mga butanga kinahanglan gayud unta nga inyong pagabuhaton sa walay pagbiya sa uban.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

Cebuano

"Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga maut! kay nagahatag kamog ikapulo sa yerbabuyna ug sa anis ug sa komino, apan wala ninyo buhata ang labi pang hinungdanong mga butang sa kasugoan, nga mao ang hustisya, ug kaluoy, ug pagtoo; kining mga butanga kinahanglan gayud unta nga inyong pagabuhaton, sa walay pagbiya sa uban.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green; and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit.

Cebuano

Kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanum sa daplin sa katubigan, ug magakatag sa iyang mga gamut sa daplin sa suba, ug dili mahadlok kong mobaut ang ting-init, hinonoa magmalunhawon ang iyang dahon; ug dili maghingiros sa tuig nga hulaw, ni mohunong kini sa pagpamunga.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And by the river upon the bank thereof, on this side and on that side, shall grow all trees for meat, whose leaf shall not fade, neither shall the fruit thereof be consumed: it shall bring forth new fruit according to his months, because their waters they issued out of the sanctuary: and the fruit thereof shall be for meat, and the leaf thereof for medicine.

Cebuano

Ug haduol sa suba ibabaw sa iyang tampi, niining daplina ug niadtong daplina moturok ang tanang mga kahoy nga makaon, kansang dahon dili malaya, ni mawad-an sa iyang bunga: kini mobunga sa bag-ong bunga matag-bulan, tungod kay ang katubigan niana nagaagay-ay gikan sa balaang puloy-anan; ug ang bunga niana makaon man, ug ang dahon niana ikatambal nga makaayo.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

I will surely consume them, saith the LORD: there shall be no grapes on the vine, nor figs on the fig tree, and the leaf shall fade; and the things that I have given them shall pass away from them.

Cebuano

Pagaut-uton ko gayud sila, nagaingon si Jehova: wala na unyay mga bunga ang kaparrasan, ni igos ibabaw sa higuerra, ug ang dahon malawos; ug ang mga butang nga gihatag ko kanila mangahanaw gikan kanila.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags; and we all do fade as a leaf; and our iniquities, like the wind, have taken us away.

Cebuano

Kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa nga mahugaw, ug ang tanan namo nga pagkamatarung ingon sa usa ka saput nga nahugawan; ug kaming tanan mangalaya ingon sa usa ka dahon; ug ang among mga kasal-anan, sama sa hangin, nagapalid kanamo.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And all the host of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled together as a scroll: and all their host shall fall down, as the leaf falleth off from the vine, and as a falling fig from the fig tree.

Cebuano

Ug ang tanan nga panon langit matunaw, ug ang mga langit pagalukoton ingon sa usa ka linukot nga basahon, ug ang tanan nilang panon mahanaw, ingon sa dahon nga magakalarag gikan sa parras, ug ingon sa usa ka nagakalarag nga dahon sa iguera.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.

Cebuano

Ug siya mahisama sa kahoy nga natanum sa daplin sa kasapaan sa tubig, Nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, Kansang dahon usab dili malaya, Ug bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And upon them that are left alive of you I will send a faintness into their hearts in the lands of their enemies; and the sound of a shaken leaf shall chase them; and they shall flee, as fleeing from a sword; and they shall fall when none pursueth.

Cebuano

Ug mahitungod sa mga nahabilin kaninyo, pagapaluyahon ko ang ilang mga kasingkasing didto sa yuta sa ilang mga kaaway; ug ang kinanaas sa usa ka dahon magalutos kanila; ug mangalagiw sila ingon sa usa nga mokalagiw gikan sa espada, ug mangapukan sila bisan walay magalutos kanila.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.

Cebuano

Ug ang salampati mibalik kaniya sa kahaponon, ug ania karon, usa ka dahon nga lunhaw sa olivo diha sa iyang sungo nakutlo. Niini nga pagkaagi nasabut ni Noe nga ang mga tubig mihubas na sa ibabaw sa yuta.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK