구글 검색

검색어: widrig (독일어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

독일어

그리스어

정보

독일어

Rosello Sind Mindestpreisregelungen im Hinblick auf Artikel den Grundsatz des freien Wettbewerbs rechts­Vertrag widrig?

그리스어

Ελευθερία εγκαταστάσεως και υπηρεσιών

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Legt die Kommission letztlich nicht eine gewisse Passivität an den Tag, die möglicherweise ziemlich pflicht widrig ist?

그리스어

Αφρική. Νομίζω ότι τούτο δεν είναι σωστό.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Da diese Regelung nicht im voraus gemeldet worden ist, ist sie seit ihrem Inkrafttreten aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht rechts widrig.

그리스어

Η οικονομική βοήθεια της Κοι­νότητας θα ανέλθει σε οκτώ εκατομμύρια ECU.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

" Allerdings müßte die marktverzerrende Wirkung des als GATT-widrig bezeichneten alten Systems herausgerechnet werden."

그리스어

"Ωστόσο, πρέπει να υπολογισθούν οι στρεβλώσεις που επιφέρει το παλαιό σύστημα, το οποίο έχει θεωρηθεί ότι αντίκειται στην ΓΣΔΕ."

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

독일어

Klauseln, bei denen man nicht von „Nebenabreden" ausgehen kann, sind nicht von vornherein rechts widrig.

그리스어

Οι ρήτρες που δεν μπορούν να θεωρηθούν «δευτερεύουσες» δεν είναι παράνομες καθεαυτές.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

독일어

Die Kommission ist der Auffassung, daß die Beihilfe rechts widrig ohne vorherige Mitteilung gemäß Artikel 93 Absatz 3 EWG-Vertrag gewährt wurde.

그리스어

Η πρόταση αυτή καθορίζει δύο είδη περιπτώσεονν.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Die ganze Bananenordnung ist ein Werk des Teufels. Sie ist GATT-widrig wegen der kontingentierenden Einfuhrregelung und der Dekonsolidierung des im GATT gebundenen Zollsatzes.

그리스어

κοινωνική δικαιοσύνη, τη φιλία, τη συνεργασία και την ειρήνη μεταξύ των λαών.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Die vorausgegangenen Beitritte haben gezeigt, daß Drittländer die automatische Ausdehnung der gel tenden Antidumpingmaßnahmen auf neue Mit gliedstaaten als WTO-widrig anfechten.

그리스어

Κατά το 1995, το ΑΕΠ της Εσθονίας αντιπροσώπευε περίπου το 23 % του μέσου όρου του AF.I1 στην F.F. Παρά το μικρό μέγεθος της χώρας υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τοιν περιφερειών όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Die vorausgegangenen Beitritte haben gezeigt, daß die Drittländer die automatische Ausdehnung der geltenden Antidumpingmaßnahmen auf die neuen Mitgliedstaaten als WTO-widrig anfechten.

그리스어

Συνολικά, πολύ μικρή πρόοδος έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα στον τομέα της προσέγγισης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη κοινοτική.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

In beiden Fällen werden die Waren rechts widrig auf den Markt der Gemeinschaft verbracht und dort abgesetzt, ohne daß die fälligen Zölle und Abgaben gezahlt worden wären.

그리스어

Παράλληλα με αυτά τα άμεσα μέτρα, εκπονήθηκε μελέτη σκοπιμότητος και ανάλυση κόστους-κέρδους για τη μηχα­νοργάνωση των καθεστώτων διαμετακό­μισης.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Daher finde ich das taktische Manöver des Rates, einstimmig abzustimmen, auch vertrags widrig, denn damit wird die Einflußnahme des Parlaments bei der zweiten Lesung faktisch zunichte gemacht.

그리스어

Η Επιτροπή συμφωνεί πως αυτό θα πρέπει να είναι θέμα προτεραιότητας.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Tatsächlich aber sind immer noch Arbeitswochen mit fast 75 Stunden an der Tagesordnung, wo bei das Ein- und das Entladen häufig - und zwar regel widrig - enthalten sind.

그리스어

Η χρονική στιγμή, από διαδικαστική άποψη, είναι ευνοϊκή.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Der Tagesgrenzwert darf an bis zu 35 Tagen pro Jahr überschritten werden, um ungewöhnlichen und widrigen Witterungsbedingungen Rechnung zu tragen.

그리스어

Μπορεί να σημειωθεί υπέρβαση του ημερήσιου ορίου επί 35 το πολύ ημέρες κατ’ έτος, ώστε να ληφθούν υπόψη ασυνήθιστες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Der Tagesgrenzwert darf an bis zu 35 Tagen pro Jahr überschritten werden, um ungewöhnlichen und widrigen Witterungsbedingungen Rechnung zu tragen.

그리스어

έτος, ώστε να ληφθούν υπόψη ασυνήθιστες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Derzeit findet die Erdöl- und Erdgasförderung in Europa überwiegend unter widrigen geografischen und geologischen Bedingungen statt.

그리스어

Σήμερα, το πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ευρώπη παράγεται ως επί το πλείστο υπεράκτια, συχνά σε αντίξοες γεωγραφικές και γεωλογικές συνθήκες.

마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Die Industrieländer stehen in der Pflicht, diese Länder trotz widriger individueller und globaler Umstände bei ihrer Entwicklung zu unterstützen.

그리스어

Ο βιομηχανικός κόσμος έχει την υποχρέωση να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν μέσα σε εθνικές και παγκόσμιες καταστάσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν εχθρικές.

마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Die Überschreitung muss auf mindestens eine der folgenden Ursachen zurückzuführen sein: grenzüberschreitende Luftverschmutzung, widrige Witterungsbedingungen oder standortspezifische Bedingungen, die die Ausbreitung von Schadstoffen beeinflussen.

그리스어

Ο ι υπερβάσεις πρέπει να οφείλονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους παράγοντες: διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση από άλλες χώρες, αντίξοες κλιματικές συνθήκες ή τοπικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη διάχυση της ρύπανσης.

마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Dieses trotz widriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen erzielte Ergebnis entsprach der im November 2002 an Portugal gerichteten Empfehlung des Rates, das übermäßige Defizit zu korrigieren.

그리스어

Το αποτέλεσμα αυτό, που επιτεύχθηκε παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, είναι σύμφωνο με τους όρους της σύστασης του Συμβουλίου για τη μείωση του υπερβολικού ελλείμματος που εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2002.

마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Ihr Ziel ist es, den Abbruch der Verhandlungen zu verhindern und den Friedensprozeß gegen widrige Umstände abzuschirmen.

그리스어

Σκοπός τους είναι να αποτραπεί ενδεχόμενη διακοπή των διαπραγματεύσεων και να προστατευθεί η διαδικασία ειρήνευσης από γεγονότα που θα μπορούσαν να τη θέσουν σε κίνδυνο.

마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Infolge der widrigen Witterung ging die Olivenölerzeugung erheblich zurück und starben manche Olivenbäume völlig ab oder verdorrten zum Teil.

그리스어

Οι κακοκαιρίες αυτές είχαν ως συνέπεια τη σημαντική μείωση της παραγωγής ελαιολάδου καθώς και την ολοσχερή καταστροφή ή τη μερική ξήρανση ελαιοδένδρων.

마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인