Preguntar a Google

Usted buscó: täytäntöönpanevalla (Finés - Sueco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Sueco

Información

Finés

2. ’täytäntöönpanevalla jäsenvaltiolla'sitä jäsenvaltiota, jossa eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanoa haetaan;

Sueco

2. Verkställande medlemsstat: den medlemsstat där verkställighet av det europeiska betalningsföreläggandet begärs.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Osapuolet varmistavat, että ne ovat antaneet ja täytäntöönpanevat lainsäädäntöä, jolla puututaan niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia yrityksiä koskeviin kilpailun rajoituksiin.

Sueco

Parterna skall säkerställa att de har och tillämpar lagar rörande konkurrensbegränsande åtgärder som vidtas av företag under deras jurisdiktion.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

täytäntöönpaneva yksikkö

Sueco

genomförandeorgan

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Sihteeristöpalvelut komitealle toimittaa Euroopan talouskomission täytäntöönpaneva sihteeri.

Sueco

För kommitténs sekretariat ansvarar verkställande sekreteraren för Ekonomiska kommissionen för Europa.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Täytäntöönpanevan jäsenvaltion Sirene-toimiston on aina ilmoitettava olinpaikka kuulutuksen tehneen jäsenvaltion Sirene-toimistolle.

Sueco

Sirenekontoret i den verkställande medlemsstaten ska alltid meddela en berörd persons vistelseort till den registrerande medlemsstatens Sirenekontor.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Jos osuma kohdistuu kahteen tai useampaan keskenään linkitettyyn kuulutukseen, täytäntöönpanevan jäsenvaltion Sirene-toimisto lähettää kustakin niistä G-lomakkeen.

Sueco

Vid träff på två eller flera inbördes länkade registreringar, ska Sirenekontoret i den verkställande medlemsstaten översända ett formulär G för var och en av dem.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

”Täytäntöönpaneva jäsenvaltio”

Sueco

”Verkställande medlemsstat”

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Täytäntöönpanevan järjestön valinta ja koordinointi muiden asiaankuuluvien rahoitusaloitteiden kanssa

Sueco

Val av genomförandeorgan och samordning med andra relevanta finansieringsinitiativ

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

iii) kilpailunvastaiseen toimintaan osallistuvien tarkoitus vaikuttaa kuluttajiin, tavarantoimittajiin tai kilpailijoihin täytäntöönpanevan osapuolen alueella;

Sueco

iii) Huruvida de som utövar de konkurrensbegränsande verksamheterna har haft för avsikt att påverka konsumenter, leverantörer eller konkurrenter inom territoriet av den part som vidtar genomförandeåtgärderna.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Jos täytäntöönpaneva jäsenvaltio voi peruuttaa liputuksen, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pyydetty toimenpide voidaan toteuttaa viipymättä.

Sueco

Om den medlemsstat som verkställer registreringen kan ta bort flaggan skall den vidta de åtgärder som krävs för att se till att åtgärden kan verkställas omedelbart.

Última actualización: 2014-10-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

ohjelman täytäntöönpanevien toimivaltaisten viranomaisten valvonnasta ja niiden työn yhteensovittamisesta vastaavan vastuussa olevan keskusviranomaisen nimi;

Sueco

Utseende av den centrala myndighet som skall ansvara för övervakning och samordning av den organisation som skall ansvara för att genomföra programmet.

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

"Euroopan poliittiseen yhteisöön" suunniteltiin kaksikamarisen parlamentin, täytäntöönpanevan eurooppalaisen neuvoston, ministerineuvoston ja tuomioistuimen perus tamista.

Sueco

I den "Europeiska politiska gemenskapen" skulle det finnas en parlamentarisk församling bestående av två kammare, vidare ett europeiskt verkställande råd, ett ministerråd och en domstol.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

(2) Tätä alaa koskevat suositukset eivät vaikuta YUTP:n valmistelcvia/täytäntöönpanevia elimiä mahdol­ lisesti koskeviin, neuvostossa meneillään olevien keskusteluiden tuloksiin.

Sueco

(2) Rekommendationerna i detta avsnitt föregriper inte utvecklingen av de förberedande/genomförande organ för GUSP som de pågående diskussionerna i rådet kan resultera i.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

- yhteisöaloitteita täytäntöönpanevia ohjelmia (9% rakennerahastojen antamasta rahoituksesta), katso sivut 14 - 15,

Sueco

- Handlingsprogram tillkomna på nationellt initiativ, som verkställer de ramar för gemenskapsstöd som avtalats mellan kommissionen och varje medlemsstat (89% av strukturfondernas bidrag), se sid. 5-13.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

1.4.125 SADC:n täytäntöönpanevan sihteerin herra K. Mbuenden vierailu komissiossa 18. lokakuuta.

Sueco

□ Upprättandet av ett verkligt frihandelsområde mellan EU och Sydafrika efter en övergångs­period.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

32 pidätysmääräyksen tai sen täytäntöönpaneva jäsenvaltio.)

Sueco

32 liga att utlämna egna medborgare till andra medlemsstater i EU.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

ECOTRADE arvonlisäverosta kuudennen direktiivin 15 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanevien kansallisten säännösten nojalla.

Sueco

ECOTRADE från skatt i de nationella bestämmelser enligt vilka artikel 15.5 i sjätte direktivet, införlivades.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Euroopan komission toimintaa säteilysuojelun alalla ohjaavat Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja sitä täytäntöönpanevat neuvoston direktiivit.

Sueco

Europeiska kommissionens arbete på strålskyddsområdet styrs av Euratomfördraget och rådets genomförandedirektiv.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä tällainen palveluntarjoajia koskeva velvoite täytäntöönpanevaan lainsäädäntöönsä.

Sueco

Dessutom är en av utmaningarna med dessa koder hur de konkret ska genomföras, dvs. hur man ska säkerställa att denna minimiuppsättning regler tillämpas i praktiken.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Komissio pyytää myös jäsenvaltioita ja ohjelmat täytäntöönpanevia viranomaisia ottamaan huomioon eri suuntaviivat omalla tahollaan.

Sueco

Kommissionen uppmanar också medlemsstaterna och de myndigheter som genomför programmen att i sin tur ta till vara dessa möjligheter.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo