Demander à Google

Vous avez cherché: for multi robot systems refer to chapter (Anglais - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Slovaque

Infos

Anglais

For related schedule cards, please refer to chapter 3.

Slovaque

Súvisiace plánovacie karty sú uvedené v kapitole 3.

Dernière mise à jour : 2012-12-05
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Anglais

For more details, please refer to Chapter 2.2 above.

Slovaque

– registračné číslo osoby, ktorá vykonáva slobodné povolanie,

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

If you are selfemployed, please refer to Chapter II.

Slovaque

Pokiaľ ste samostatne zárobkovo činná osoba, prečítajte si kapitolu II

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Anti-lock braking systems (refer to paragraph 5)

Slovaque

Protiblokovacie brzdové systémy (pozri bod 5).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

If yes, please refer to chapter IV.A of the Agricultural Guidelines.

Slovaque

Ak áno, pozrite si kapitolu IV.A poľnohospodárskych usmernení.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Agroforestry systems refer to land use systems in which trees are grown in combination with agriculture on the same land.

Slovaque

Agrolesnícke systémy sa týkajú systémov využitia pôdy, pri ktorých sa na tej istej pôde v kombinácii s poľnohospodárstvom sadia stromy.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Agroforestry systems refer to land use systems in which trees are grown in combination with agriculture on the same land.

Slovaque

Poľnohospodársko-lesnícke systémy sú systémy využívania pôdy, v rámci ktorých sa na tej istej pôde spája pestovanie stromov a poľnohospodárstvo.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

For the exact wording of the Statement of Assurance as well as the complete and detailed audit findings please refer to Chapter 1 of the report.

Slovaque

Presné znenie vyhlásenia o vierohodnosti, ako aj úplné a podrobné kontrolné zistenia sa nachádzajú v kapitole 1 výročnej správy.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

For more details, please refer to Chapter 2.2.1 below.For more details, please refer to Chapter 2.2.1 below.

Slovaque

Podrobnejšie údaje možno nájsť v kapitole 2.2.1.Podrobnejšie údaje možno nájsť v kapitole 2.2.2.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The radar image shall not be degraded by the chart picture (refer to Chapter 4.3.c of this Section).

Slovaque

Radarové zobrazenie nesmie byť znehodnotené obrazom plavebnej mapy (pozri kapitolu 4.3.c tohto oddielu).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

In information mode (refer to Chapter 5.1 of this Section), it is recommended to use the same ranges as specified in the navigation mode.

Slovaque

V informačnom režime (pozri kapitolu 5.1 tohto oddielu) sa odporúča používať tie isté rozsahy zobrazenia, ktoré sú stanovené v navigačnom režime.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The stated threshold values within the tier system refer to the uncertainty associated to the value for one reporting period.

Slovaque

Stanovené prahové hodnoty v rámci systému úrovní sa týkajú nepresnosti spojenej s hodnotou za jedno obdobie, za ktoré sa správa podáva.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

For more information on the distinction between establishment and crossborder provision of services, please refer to Chapter 7.1.1 of the ‘Handbook on the implementation of the Services Directive’.

Slovaque

Viac informácií o rozdieloch medzi usadením sa cezhraničným poskytovaním služieb možno nájsť v kapitole 7.1.1 „Príručky o vykonávaní smernice o službách“.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The data quality requirements for data on education and training systems refer to the ESS [1] quality standard covering relevance, accuracy, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, comparability, and coherence.

Slovaque

Požiadavky na kvalitu údajov v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy sa vzťahujú na normu kvality ESS [1] týkajúcu sa relevantnosti, presnosti, včasnosti a časovej presnosti, ako aj dostupnosti, jednoznačnosti, porovnateľnosti a súdržnosti.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Official Journal of the European Union TABLE 7 Participation in selected interbank funds transfer systems(*) Items Non-TARGET payment system[ Refer to list of payment systems]

Slovaque

Úradný vestník Európskej únie TABUĽKA 7 Účasť vo vybraných medzibankových systémoch prevodu peňažných prostriedkov(*) Položky Platobné systémy, ktoré nie sú súčasťou TARGET[ Pozri zoznam platobných systémov]

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Anglais

The evaluation system refers to the performance of court systems, using indicators and targets.

Slovaque

Systém hodnotenia sa vzťahuje na výkonnosť súdov, pričom sa vo všeobecnosti používajú ukazovatele a ciele.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

For further details, please refer to Chapter 8 of the Annual Report, Section 2 « Organisational Developments » and the Annual Accounts-- « Notes on the Profit and Loss Account ».

Slovaque

Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole 8, časti 2 „Organizačný rozvoj » výročnej správy a v ročnej účtovnej závierke v časti „Poznámky k výkazu ziskov a strát ».

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Anglais

The data quality requirements for data on education and training systems refer to the quality reporting dimensions (or quality reporting criteria) of relevance, accuracy, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, comparability, and coherence.

Slovaque

Pokiaľ ide o požiadavky na kvalitu údajov o systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, aspektmi kvality vykazovania údajov (alebo kritérií kvality vykazovania údajov) sú relevantnosť, presnosť, časová presnosť a včasnosť, dostupnosť a zrozumiteľnosť, porovnateľnosť a koherentnosť.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Directive 2003/10/EC, Articles and corresponding Guide references Refer to Chapter 9 for a summary of the main requirements of the Directive and related Regulations, and to Chapter 1 for basic guidance on understanding the terms and science of acoustics and noise control.

Slovaque

Smernica Rady 2003/10/ES, články a zodpovedajúce odkazy v príručke V kapitole 9 nájdete zhrnutie hlavných požiadaviek smernice a súvisiacich právnych predpisov; v kapitole 1 sa uvádza základné usmernenie na pochopenie pojmov a vedy v oblasti akustiky a kontroly hluku.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Sound physical properties of materials and structures (insulation, absorption, damping, etc, – refer to Chapter 4: How do we reduce noise exposure?) depend on noise frequency.

Slovaque

Zvukové fyzikálne vlastnosti materiálov a konštrukcií (izolácia, pohltivosť, utlmenie, atď. – pozri kapitolu 4 „Ako znížiť vystavenie hluku?“) závisia od frekvencie hluku.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK